SZŠ Jaselská

Navigace


Aktuální školní rok | archívŠkolní knihovnaVznik plně automatizované knihovny se datuje od druhé poloviny roku 2003, kdy knihovna začala využívat systém Clavius. Tento plně automatizovaný systém umožňuje dokonalý přehled o celém knihovním fondu, zpřesňuje evidenci všech dokumentů a podává informace o návštěvnosti knihovny. Školní knihovna slouží potřebám žáků, pedagogů a dalších pracovníků školy.V současné době má knihovna k dispozici cca 11 000 knihovních jednotek a to z oblasti odborné, obecně vzdělávací, krásné literatury (beletrie) a poezie.

Odborná literatura je v souladu s učebními osnovami a potřebami pedagogů a žáků průběžně aktualizována a doplňována. Je řazena přehledně podle oborů a podoborů. Beletrie a poezie jsou řazeny abecedně podle příjmení autora. Z periodik knihovna odebírá odborné časopisy dle potřeb studijních oborů, namátkou můžeme jmenovat např. Ošetřovatelská péče, Florence, Učitelské noviny, Psychologie, Sociální služby, Rescue a další. Výpůjční lhůta literatury je 1 měsíc, učebnice si studenti mohou zapůjčit na celé pololetí. Mimo knihovnu se nepůjčují archivní exempláře, díla, která jsou potřeba k dennímu provozu knihovny ( encyklopedie, slovníky…) a cenné dokumenty. Pro přehlednost, které knihy si lze půjčit domů a které slouží pouze k prezenčnímu studiu ve studovně, jsou knihy barevně rozděleny. V knihovně je umožněno budoucím maturantům oboru Zdravotnického lycea nahlédnout do vzorových ročníkových prácí, manuálu pro vypracování maturitní práce a do příručky pro formální úpravu ročníkových prací. Absolventské práce si mohou studenti 4. ročníků Zdrav. lycea vypůjčit na jeden měsíc domů. Veškeré publikace a učebnice si mohou studenti za pomocí knihovnice okopírovat a vytisknout. V knihovně mají studenti také k dispozici notebooky s přístupem na internet. Na začátku každého školního roku pořádá knihovna akci „Burza učebnic“, na které mohou současní i bývalí žáci nabídnout k odprodeji své školní učebnice, které již nebudou potřebovat. Noví studenti si mohou zakoupit starší učebnice za výhodnější cenu. Tato každoroční akce je hojně využívána. Naše školní knihovna slouží jako studijní a informační centrum školy pro studenty, učitele a ostatní zaměstnance a jejím cílem je rozvoj čtenářství, rozšíření a doplnění učiva a přístup ke vzdělávání a poznávání.
Provoz knihovny se řídí platným Knihovním řádem.
V Brně 18. 3. 2015 Zapsala: Lenka Rumíšková, knihovnice

Seznam beletrie. Seřazen abecedně podle jména autora:

A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - Ř - S - Š - T - U - V - W - Y - Z - Ž

Odborná literatura. Řazena podle oborů.

Seznam (aktualizace 20. května 2015)