NEFORMÁLNÍ SETKÁNÍ ŘEDITELŮ A ZÁSTUPCŮ PRO ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ 27. 5. 2022

Program:

Úvodní slovo p. ředitelky
Mgr. Lucien Rozprým, shrnutí projektu iKAP JMK II
Mgr. Jana Váňová, program setkání
Mgr. Helena Čermáková, workshopy COV
Mgr. Martina Cahová, konference COV, výuka partnerských škol v simulační místnosti
Mgr. Bc. Jana Soudková, představení nového čísla bulletinu COV
Prohlídka simulační místnosti
Diskuze

 

PhDr. Zuzana Číková zahájila v pořadí již 4. neformální setkání ředitelů a vedoucích odborných vyučujících středních zdravotnických škol. Shrnula dosavadní činnost COV pro zdravotnictví, práci garantky COV Mgr. Jany Váňové a jednotlivých členů týmu COV. Nastínila další jeho činnost, plánované konference, dovybavení simulační místnosti aj. Vyzdvihla spolupráci partnerských škol.
Následně bylo předáno slovo Mgr. Lucienu Rozprýmovi, vedoucímu Oddělení prevence a volnočasových aktivit. Mgr. Rozprým popsal fungování projektu iKAP JMK II, spolupráci s MŠMT a školami zapojených do daného projektu. Pochválil naše COV za vzorné plnění harmonogramu a nastínil vizi navazujících projektů a jejich vliv na fungování COV.
Mgr. Helena Čermáková seznámila všechny účastníky s průběhem workshopů. Uvedla základní a zásadní odborné informace workshopů a upozornila na web naší školy, který obsahuje nejen zápisy z workshopů, ale i na prezentace a fotografie z jednotlivých akcí. Mgr. Martina Cahová popsala průběh, nastavení výuky žáků a pedagogů partnerských škol v simulační místnosti a jednotlivé odborné konference. Požádala také všechny zapojené partnerské školy o návrhy témat nebo odborníků na konference. Mgr. Bc. Jana Soudková představila nové číslo bulletinu a požádala RNDr. Václava Klementa ředitele Gymnázia a Střední odborné školy zdravotnické a ekonomické Vyškov, příspěvkové organizace a Mgr. Ivanu Peřinovou, zástupkyně ředitele pro odborné vzdělávání, ze Střední zdravotnické školy a vyšší odborné školy zdravotnické Znojmo, příspěvkové organizace o příspěvek do dalšího čísla.
Následovala prohlídka simulační místnosti. Byl představen software pro ošetřovatelskou dokumentaci, nové pomůcky, např. stomatologické sady, cévkovací trenažer, trenažer k zavádění nasogastrické sondy, vzorníky, které vytvářely odborné vyučující aj. Největší zájem a následnou diskusi rozpoutala ukázka ošetřovatelského softwaru, protože dnes je elektronická ošetřovatelská dokumentace součástí všech nemocnic. Žáci vědí, jak na oddělení vypadá, jak se používá, ale uživatelsky s ní pracovat nemohou. Přicházejí tak do praxe bez těchto základních dovedností, využívání ošetřovatelské dokumentace v hodinách je tedy velmi aktuální.
Celé setkání bylo zakončeno občerstvením, které zajistila Mgr. Martina Cahová. Do příštího setkání má tým COV co dělat, protože jej čeká nejen slavnostní otevření, ale praktická ukázka programování ošetřovatelského modelu Susie.
Těšíme se.

Zpracovala Mgr. Bc. Jana Soudková

 

Úvodní prezentace – Mgr. Jana Váňová

Workshopy – Mgr. Helena Čermáková

Výuka partnerských škol – Mgr. Martina Cahová

Bulletin COV – Mgr. et Bc. Jana Soudková


NEFORMÁLNÍ SETKÁNÍ ŘEDITELŮ A VEDOUCÍCH ODBORNÝCH VYUČUJÍCÍCH

Ve čtvrtek dne 13. 1. 2022 se konalo v pořadí již 3. neformální setkání ředitelů a vedoucích odborných vyučujících z partnerských škol, zapojených do Centra odborného vzdělávání pro zdravotnictví, realizovaného v rámci projektu iKAP JMK II. Setkání se zúčastnil také Mgr. Lucien Rozprým, vedoucí odboru školství a hlavní manažer projektu. Celým programem provázela a koordinovala jej Mgr. Jana Váňová, garantka centra, prostřednictvím připravené prezentace, v rámci které vystoupili všichni členové organizačního týmu v čele s p. ředitelkou, která setkání zahájila úvodním slovem. Hlavní myšlenkou a cílem setkání bylo shrnutí aktivit a činnosti za poslední období, pozvánka na workshop „Bolest v paliativní péči“ a pozvánka na zapojení se do výuky v simulačním centru. Všem účastníkům byly předány instrukce, jakým způsobem se mají přihlásit, chtějí-li se workshopu nebo výuky zúčastnit. Dále jim byl předán bulletin a ukázána simulační místnost s hlavními modely, pomůckami a trenažery. V rámci setkání byly také všichni požádáni, aby na svých webových stránkách škol uvedli své zapojení do projektu. Při té příležitosti jim garantka ukázala webové stránky naši školy s aktivními odkazy a jejich možnost využití ve vlastní výuce.

Celé setkání probíhalo v příjemné, klidné a přátelské atmosféře.

Zapsala Mgr. Bc. Jana Soudková

 

 

Přehled účastníků setkání

Mgr. Lucien Rozprým, vedoucí oddělení, odbor školství, oddělení prevence a volnočasových aktivit, hlavní manažer projektu iKAP JMK II.

PhDr. Zuzana Číková, ředitelka Střední zdravotnické školy Brno, Jaselská, příspěvkové organizace

Mgr. Jana Váňová, odborný garant COV pro zdravotnictví, zástupkyně ředitelky Střední zdravotnické školy Brno, Jaselská, p. o.

Bc. Kateřina Mráziková, DiS., finanční manažerka COV

Mgr. Martina Cahová, metodik simulačního centra pro ošetřovatelství, Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, p. o.

Mgr. Helena Čermáková, metodik odborného vzdělávání, Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, p. o.

Mgr. Bc. Jana Soudková, metodik odborného vzdělávání, Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, p. o.

Ing. Šárka Kamenská, ředitelka Střední manažerské a zdravotnické školy Břeclav

Mgr. Jitka Vojtová, odborná vyučující Střední manažerské a zdravotnické školy Břeclav

Mgr. Anna Kotvrdová, odborná vyučující Církevní střední zdravotnické školy Grohova

Mgr. Jiří Votoček, garant oboru všeobecná zdravotní sestra, Vyšší odborné a střední zdravotnické školy Boskovice

Mgr. Petra Juřeníková, Ph.D., Metodická vedoucí odborných předmětů a vedoucí učitelka odborných praxí pro zdravotnické obory, Střední zdravotnické školy Evangelické Brno

Mgr. Greiffeneggová Liana, ředitelka Vyšší odborné zdravotnické školy Brno

Mgr. Jirešová Zuzana, odborná vyučující Gymnázia a Střední zdravotnické a ekonomické školy Vyškov

RNDr. Klement Václav, ředitel Gymnázia a Střední zdravotnické a ekonomické školy Vyškov

Mgr. Peřinová Ivana, zástupkyně ředitele pro odborné vzdělávání, Střední zdravotnické školy a vyšší zdravotnické školy Znojmo, p. o.

Neformální setkání vedoucích pracovníků COV ve zdravotnictví 13. 1. 2022

Bulletin 3

Bulletin 4NEFORMÁLNÍ SETKÁNÍ VEDOUCÍCH ODBORNÝCH PRACOVNÍKŮ

Dne 17. června 2021 se uskutečnilo neformální setkání vedoucích odborných pracovníků zapojených do Centra odborného vzdělávání ve zdravotnictví v rámci projektu IKAP JMK II v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177.
Neformální setkání zahájila a všechny zúčastněné přivítala ředitelka školy PhDr. Zuzana Číková. Poté předala slovo Mgr. Hynku Nespěšnému, vedoucímu odboru školství Krajského úřadu JMK. V úvodu odborný garant COV Mgr. Jana Váňová seznámila všechny účastníky s programem setkání. Dále představila bulletin COV, který vytvořila Mgr. Bc. Jana
Soudková. Všichni účastníci setkání obdrželi bulletin v tištěné formě.

Poté následovaly prezentace:
Mgr. Jana Váňová – úvod, realizace a rekonstrukce simulační místnosti COV
Mgr. Martina Cahová – odborné konference
Mgr. Helena Čermáková – odborné workshopy
Mgr. Bc. Jana Soudková – zpracování statistiky COV

Realizační tým si připravil i prohlídku školy, která byla zahájena v simulační místnosti, a poté účastníci setkání navštívili i další odborné učebny (první pomoc, ošetřovatelství, psychologie, fyzika a další prostory školy).
Diskutovalo se i o harmonogramu následujícího školního roku 2021/2022, školy zapojené do COV mohou své náměty zaslat odbornému garantovi COV do 30. 6. 2021.

V Brně dne 17. 6. 2021
Zapsala: Mgr. Jana Váňová (odborný garant COV)

« z 2 »

Setkání 5. 11. 2020

Bulletin I

Centrum odborného vzdělávání – prezentace