WORKSHOP – CÉVNÍ VSTUPY INTERAKTIVNĚ

Dne 22. června 2021 se uskutečnil druhý workshop pořádaný v rámci projektu Implementace KAP JMK II Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177.

Také v pořadí již druhý workshop se konal ve Fakultní nemocnici Brno a zúčastnilo se ho 15 zástupců ze škol, které jsou partnery projektu. Zahájila ho PhDr. Zuzana Číková, ředitelka SZŠ Brno, Jaselská, p.o.

 Workshopem nás provedla PhDr. Jana Toufarová, staniční sestra Hemodialyzačního centra Interní gastroenterologické kliniky FNB (dále jen HD centrum).

 

Program workshopu:

Novinky v ošetřování jednotlivých cévních vstupů – PhDr. Jana Toufarová

Odborná stanoviště – PhDr. Jana Toufarová, Eva Perleczká, DiS., Bc. Šárka Strejčková

  1. periferní cévní vstupy
  2. centrální cévní vstupy
  • uzavřená infuzní linka 

 Riziková místa úpravy a podávání léčiv – PharmDr. Jitka Rychlíčková, Ph.D., BCPS

 Praktická část na HD centru – PhDr. Jana Toufarová, Eva Perleczká, DiS.

 

Workshop byl pojat prakticky, v průběhu celé akce probíhala velmi živá diskuze a účastníci se nebáli klást přednášejícím otázky nebo se podělit o své zkušenosti z vlastní praxe či o problémy, se kterými se v průběhu výuky odborné praxe ve zdravotnických zařízeních setkávají v celém JMK.

V závěru proběhla krátká diskuze a vyplnění autoevaluačního dotazníku. 

Autoevaluační dotazník ukázal zájem účastníků o možná témata pro další workshopy v následujícím školním roce, z nichž vybírám pouze některá –  cévní vstupy u dětí, tracheostomie, stomie obecně, zobrazovací techniky, urgentní příjem, chronické rány a systémy pro jejich hojení aj.

Zapsala: Mgr. Helena Čermáková


WORKSHOP – CÉVNÍ VSTUPY INTERAKTIVNĚ

Dne 25. května 2021 se uskutečnil první workshop pořádaný v rámci projektu Implementace KAP JMK II s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177 v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

I přes složitou epidemiologickou situaci se workshop konal přímo ve Fakultní nemocnici Brno a zúčastnilo se ho 15 zástupců ze škol, které jsou partnery projektu, a také Ing. Pavel Fiedler – odborný garant aktivit projektu IKAP JMK II z oddělení prevence a volnočasových aktivit odboru školství KÚ JMK.

Workshopem, který byl pojat především prakticky, nás provedla PhDr. Jana Toufarová, staniční sestra Hemodialyzačního centra Interní gastroenterologické kliniky FNB (dále jen HD centrum).

V úvodu nás v krátké přednášce seznámila s novinkami v péči o cévní vstupy a rizikovými faktory, které vedou ke komplikacím.

V návaznosti na přednášku následovala praktická část, kdy si všichni účastníci vyzkoušeli nové pomůcky, které jsou k dispozici v ošetřovatelské praxi a používají se k péči o různé typy cévních vstupů a k aplikaci léků do cévního řečiště. Taktéž si vyzkoušeli manipulaci s portem a novými typy infuzních pump a injektomatů.

Po polední pauze následovala velmi zajímavá a interaktivní přednáška PharmDr. Jitky Rychlíčkové, Ph.D., BCPS, o rizikových situacích při podávání léčiv do krevního oběhu a lékových interakcích, konkrétně lékových inkompatibilitách, které byly v průběhu přednášky i názorně demonstrovány. Po zodpovězení všech dotazů byli účastníci rozděleni na dvě skupiny a následovala exkurze v Hemodialyzačním centru IGEK. Zde bylo možno, se svolením pacientů HD centra, zhlédnout praktickou ukázku péče o různé typy cévních vstupů, vybavení převazového vozíku a pomůcky, které se v péči o cévní vstupy na tomto pracovišti používají.

V závěru workshopu proběhla krátká diskuze a vyplnění autoevaluačního dotazníku.

Celý workshop se nesl ve velmi příjemné a pracovní atmosféře, účastníci se nebáli přednášejících a organizátorů akce ptát na skutečnosti, které pro ně byly nové, nebáli se praktického nácviku a této možnosti také všichni využili.

Z autoevaluačního dotazníku vyplynulo, že účastníci byli velmi spokojeni s organizací i tématem workshopu a doporučí svým kolegům účast na témž workshopu, který se bude konat 22. 6. 2021.

Program workshopu:

Novinky v ošetřování jednotlivých cévních vstupů – PhDr. Jana Toufarová

Odborná stanoviště – PhDr. Jana Toufarová, Eva Perleczká, DiS., Bc. Šárka Strejčková

  1. periferní cévní vstupy
  2. centrální cévní vstupy
  3. uzavřená infuzní linka

Riziková místa úpravy a podávání léčiv – PharmDr. Jitka Rychlíčková, Ph.D., BCPS

Praktická část na HD centru – PhDr. Jana Toufarová, Eva Perleczká, DiS.

Zapsala: Mgr. Helena Čermáková