Školní rok 2023/2024 nám přivedl do naší školy nové žáky a s nimi i nové pohledy na svět, společnost a život.

V září proběhla mezi žáky SZŠ Brno, Jaselská on-line anketa, ve které jsme zjišťovali zájem o problematiku světových témat (problematika chudoby, životního prostředí, práv menšin, práce dětí, udržitelných měst a obcí, rovnoprávnosti mužů a žen a další).

Napříč všemi obory si žáci zvolili za své téma pro tento školní rok Rovnoprávnost mužů a žen. Žáci se domnívají, že povědomí lidí o genderu ve světě i v ČR je nízké. Proto bychom rádi oslovili mládež i ostatní obyvatele Brna a propagovali nové přístupy a myšlenky k této problematice.

Naším cílem je zajistit ženám rovné příležitosti a plnou efektivní účast při rozhodování na všech úrovních – v politickém, ekonomickém i veřejném životě.

Vybrané téma se bude prolínat všemi předměty vyučovanými na naší škole v průběhu vyučování (český jazyk, cizí jazyk, občanská nauka, ošetřovatelství, psychologie, dějepis, výchova ke zdraví atd.), aby se upevnily znalosti v dané problematice.

 V prosinci plánujeme projektový den s názvem Den globálního rozvojového vzdělávání, který se stal na naší škole tradicí. Pozveme odborníky, kteří se dlouhodobě věnují problematice nerovnosti (ADRA, Nesehnutí, FSS apod.) a připravíme pracovní listy, přednášky i workshopy na výše uvedené téma.

Součástí Dne globálního rozvojového vzdělávání bude anketa. Anketou zjistíme, jaké jsou znalosti a povědomí o nerovnosti mezi muži a ženami v České republice, a to nejen ve zdravotnictví (v našem oboru), ale také v běžném životě. Anketu zpracujeme a výstupem bude jarní prezentace naší školy s našimi partnery na základních školách ve městě Brně. Rádi bychom požádali o spolupráci i jiné organizace a provedli dotazníkové šetření, abychom znali jejich pohled na téma v našem regionu. Věříme, že se nám podaří změnit zaběhnuté stereotypy

v politickém, ekonomickém i veřejném životě a přispějeme tak ke změně k lepšímu.


V loňském školním roce 2022/2023 jsme se v rámci projektu Světové školy věnovali globálním tématům jako je zdraví obyvatel a kvalitní život, rozmanitost světa, porozumění rozdílům a podobnostem mezi lidmi, prostředími a přírodou ve způsobech života lidí ve světě a respekt k odlišnostem. Cílem udržitelného rozvoje bylo zlepšit kvalitu života seniorům a dětem.

V říjnu 2022 proběhla edukace seniorů v Altesheime ve Vídni, kde byli naši žáci na Erasmu a členové Světové školy zde naplňovali cíle stanovené pro loňský školní rok. Zjišťovali jsme znalosti seniorů o poskytování první pomoci, ukázky první pomoci i vhodná komunikace se seniory adekvátní věku se vyplatila. Pracovali jsme i s malými dětmi v MŠ, které jsme také edukovali v oblasti poskytování první pomoci motivační vhodnou hrou. V prosinci 2022 se konal Den globálního vzdělávání na naší škole, který byl organizován členy Světové školy. Akce se účastnili odborníci na PRP (lékaři, záchranáři, hasiči, Policie ČR a lektoři z řad vyučujících první pomoci). Následně natočené edukativní video členy Světové školy se stalo vyvrcholením celoroční práce věnované tématu rozšíření znalostí o povědomí poskytování první pomoci u dětí a seniorů. Toto video slouží k informování široké veřejnosti o poskytování první pomoci a je nahráno v angličtině a němčině. Poskytli jsme ho Domovu pro seniory v Pflegewerku v Berlíně. Video je určeno pro děti a nejstarší generaci. Cítili jsme potřebu podpořit informovanost o poskytování první pomoci ne zrovna běžné věkové skupině, tedy seniorům a dětem. Našimi partnery byli ZŠ v Brně, MŠ při Fakultní dětské nemocnici v Brně, Krajská organizace BESIP v Brně, ASK při SZŠ Brno, Jaselská p. o., lékaři a záchranáři ze ZZS JMK, lékaři brněnských nemocnic, HZS JMK a Policie ČR.

Video je zveřejněno na webových stránkách školy a veřejném kanálu YouTube.

Video v anglickém jazyce

Video v německém jazyce

Aktivní tým Světové školy při Střední zdravotnické škole Brno, Jaselská, p. o.


Vážení partneři,

jsme studenti Střední zdravotnické školy Brno, Jaselská, příspěvková organizace. Pod záštitou projektu Světová škola, bychom Vám chtěli nabídnout možnost přednášky na naše téma Kvalitní vzdělávání s cílem vzdělat širokou veřejnost v poskytování první pomoci.

Rádi bychom Vás navštívili a pracovali s vybranou skupinkou žáků. Jednalo by se o formu teoretické i praktické části výuky. Nejprve bychom žáky seznámili s nejčastějšími typy úrazů a poranění v jejich věkové kategorii. Následně by proběhly modelové situace, které mohou nastat a jak se při nich zachovat. Byla by samozřejmě možnost si vše vyzkoušet i prakticky.

Těšíme se na spolupráci a na mnoho veselých zážitků! V případě zájmu nebo jakýchkoliv dotazů nás můžete kontaktovat na níže uvedeném emailu.

Děkujeme za ochotu a těšíme se na případnou spolupráci.

Za žáky Střední zdravotnické školy Brno, Jaselská, příspěvková organizace: Simona Kouřilová, Ondřej Zábrš, Stela Holasová, Silvie Borková, Tereza Hanušová, Tadeáš Rataj.

Za pedagogické vedení organizačního týmu projektu Světová škola.: Mgr. Dominika Babáková a Mgr. Iva Lambova.

Možnost kontaktování na adresách:

ilambova@szs-jaselska.cz
dbabakova@szs-jaselska.cz

skourilova1@student.szs-jaselska.cz

V Brně dne 1. 4. 2022


Zpráva ze Summitu Světových škol dne 15. 6. 2022 v Praze

Dne 15. června 2022 se náš aktivní tým Světové školy účastnil v Praze Summitu Světových škol. Byli jsme osloveni, abychom prezentovali naši několikaletou činnost v projektu jako příklad dobré praxe. Akce se účastnili žáci 3L Ondřej Zábrš, Simona Kouřilová a letošní absolventi zdravotnického lycea Zuzana Heinzová a Silvie Sychrová, za pedagogy Mgr. Dominika Babáková a Mgr. Iva Lambova.

Naši žáci si připravili powerpointovou prezentaci, ve které představili naši školu s její bohatou historií, ale i současné aktivity. Zaměřili se na témata z minulých let, se kterými naše škola získala titul a zmínili téma, se kterým škola v loňském roce titul obhájila.

Naše letošní téma je Dostupnost vzdělání všem s cílem vzdělávání v poskytování první pomoci bez rozdílu věku. Nejprve jsme zmínili kroky, jak se o daném tématu učíme a jak je třeba, aby se prolínalo napříč všemi předměty v rámci ŠVP. Poté následovalo zjišťování úrovně vědomostí o poskytování první pomoci u žáků ZŠ v našem okolí a dále pak jsme prezentovali celou řadu fotodokumentace z workshopu na ZŠ Laštůvkova, který proběhl 6. června 2022.

Na Summitu Světových škol jsme měli možnost si poslechnout přednášku Dr. Gabriela Guliáše, doc. MUDr. Jana Vevery, Ph.D či Lucii Kalousovou, Ph.D. Po certifikaci nových Světových škol probíhaly workshopy na téma Péče o duševní zdraví. Celá akce byla velmi vydařená a získali jsme celou řadu inspirací z jiných škol i nové poznatky o daném projektu.

Zapsala: Mgr. Iva Lambova


Závěrečná zpráva z akce ZŠ Laštůvkova

Datum konání: 6. června 2022 od 8:00 do 12:00 hod.

Místo konání: ZŠ Laštůvková Brno – 4 třídy žáků 4. a 5. tříd

Školní rok: 2021 / 2022

Dne 6. června 2022 se v rámci projektu Světové školy při Střední zdravotnické škole Brno, Jaselská p. o. uskutečnila akce na ZŠ Laštůvkové v Brně. Tématem letošního roku je kvalitní vzdělání s cílem vzdělanost v poskytování první pomoci všem. Naši žáci druhých a třetích ročníků si dali za cíl edukovat své mladší spolužáky ze základních škol v poskytování první pomoci u nečastějších zraněních v běžném životě. Na šesti stanovištích si nejprve vysvětlili všeobecné zásady platné před poskytováním první pomoci obecně a po té simulovali jednotlivá poranění. Jednalo se o modelové situace raněného v bezvědomí, se zástavou akce srdeční, masivní krvácení či simulace zlomeniny horní končetiny. Po absolvování všech stanovišť se žáci 4. tříd vrátili znovu k jednotlivým modelovým situacím, aby již prezentovali nabyté vědomosti a dovednosti z předchozích míst. Prokázalo se, že jsou velmi šikovní a při dobré motivaci zapáleni pomoci raněnému. Zdá se, že jsme byli inspirací mnohým dětem při hledání svého budoucího povolání.

Kladně hodnotíme i profesionální přístup našich žáků zdravotnické školy k mladším spolužákům, empatický přístup k dětským laikům i trpělivé pedagogické vedení.

Akce se tedy velice vydařila a umožnila tak navázat spolupráci mezi školami i do budoucna.

V červnovém čísle Regionální zpravodaji Brno – Bystrc vyjde jako zajímavost ze škol.

Už se těšíme na další spolupráci.

Aktivní tým Světové školy při Střední zdravotnické škola Brno, Jaselská, p. o.

Za pedagogy: Mgr. Dominika Babáková a Mgr. Iva Lambova

V Brně 6. června 2022


Veřejná beseda v Domově pro seniory Foltýnova

Ve středu 16. června 2021 navštívil aktivní tým Světové školy SZŠ Brno Jaselská na pozvání Domov pro seniory Foltýnova v Brně. Cílem návštěvy bylo osobně prezentovat program, který žáci natočili jako video v rámci projektu Světové školy a rozeslali do zdravotnických a léčebných zařízení Jihomoravského kraje.

Celým pásmem provázela Zuzana Heinzová, žákyně 3L zdravotnického lycea.  První vystoupila Linda Kadhashova, letošní maturantka oboru zdravotnické lyceum, která zpracovávala téma Univerzita třetího věku. Přiblížila seniorům možnost se dále vzdělávat i při pobytu klienta v domovech a léčebných zařízeních.

Druhé téma bylo zaměřené na život seniorů v Africe a Asii, které prezentovala Anna Fejerová, taktéž žákyně 3L. Bylo velmi zajímavé sledovat rozdíly života lidí na jiném kontinentě. Mezi prezentacemi vystoupily zpěvačky z 2. ročníku oboru praktická sestra, které vnesly do programu oživení a dobrou náladu.

 Spolupracovala s námi také lékařka MUDr. Zuzana Janáčková. Paní doktorka pracuje již 15 let v rehabilitačních zařízeních. V současné době působí v následné rehabilitační péči Vividus Medical v Brně. Podělila se s námi o své zkušenosti v prezentaci „Význam pohybu v seniorském věku „. Poznatky paní doktorky Janáčkové přednesla Silva Sychrová. Závěrem klientům zazpívala opět zpěvačka z 2.ročníku oboru praktická sestra Daniela Malá.  Udělala tak pomyslnou tečku za připraveným pásmem. Následovala velmi milá diskuze, ze které jsme se dozvěděli, že již 9 klientů Domova pro seniory promovalo v roce 2019 na Univerzitě třetího věku a že jejich každodenní aktivizační programy v domově jsou velmi pestré. Programy jsou zaměřené na rehabilitační a kondiční cvičení a práci s pamětí.                          

Celým areálem nás na závěr provedla vedoucí sociální pracovnice paní Čermáková. Seznámila nás s novými částmi areálu a s organizací práce zdravotnických pracovníků. Veřejná beseda se velice vydařila a obohatila nás, žáky Střední zdravotnické školy, o zkušenosti seniorů, ale i klienty Domova o  pohledy očima mladistvých na jejich život.

Věříme, že tato akce nebyla poslední a že ve spolupráci s Domovem pro seniora Foltýnova budeme i v příštích letech pokračovat.

Vypracovala: Mgr. Iva LambovaVýznam pohybu v seniorském věku

Již kolem roku 1030 pravil slavný perský lékař Avicenna: ,,Kdo zanechal tělesného cvičení, často churaví, neboť síla jeho orgánů následkem nedostatku pohybu slábne.”

Pravidelná pohybová aktivita tvoří základní část cesty ke znovunabytí či udržení fyzického, psychického a sociálního zdraví.

Mezi vhodné aktivity pro seniory na lůžku patří dechové cvičení, cévní gymnastika, jednoduché protahovací a posilovací cviky a trénink posazování a stoje. Pokročilejší aktivity jsou dále například trénování chůze s kompenzačními pomůckami dle potřeby, trénink rovnováhy, jízda na rotopedu nebo skupinové cvičení. Můžeme tak docílit posílení funkce plic i srdečně cévního systému, zvýšení rozsahu pohybu kloubů a svalové síly, zlepšení chuti k jídlu a následné snadnějšího vyprazdňování.

Pohyb má také velký vliv na zkvalitnění rovnováhy a snížení rizika pádu, ovlivňuje chronické bolesti, zlepšuje spánek, náladu, paměť, pozornost a v neposlední řadě myšlení i porozumění. To vše postupně vede k rozvoji či udržení soběstačnosti a zvýšení kvality života seniorů.

Na závěr citát Ingrid Bergman: ,,Stárnutí je jako výstup na horu. Trochu se zadýcháte, ale pohled na svět je mnohem lepší!“

Přeji Vám dny plné radosti a pohybu.

Autorka: MUDr. Zuzana Janáčková (lékařka rehabilitačního zařízení Vividus Medical)

Naše výzva:     
DÍVEJTE SE SPOLU NA OBLÍBENÉ FILMY 
VAŠÍ BABIČKY A DĚDEČKA!
 
Motto: 
Úsměv, vlídné slovo a poděkování každého z nás, je pro ně největším darem.

Vážení partneři,

jsme zástupci Střední zdravotnické školy Brno, Jaselská, příspěvková organizace. Rádi bychom Vás pozvali na online přednášku ve formě videa na téma: Stáří s cílem zvýšit kvalitu života seniorům.

Akce je vyvrcholením naší celoroční snahy o obhájení titulu Světová škola. V rámci našeho projektu se snažíme také zlepšit mezigenerační vztahy. Tímto tématem jsme se již zabývali na projektovém dni „Den zdraví,“ kterého se účastnili všichni žáci naší školy. Bylo připraveno 12 stanovišť, na kterých probíhaly workshopy, prezentace žáků a besedy s odborníky a dobrovolníky z klubu seniorů. Na základě tohoto projektu jsme došli k závěru, že problematika seniorů není dostatečně zmiňována a chtěli bychom tímto videem rozšířit vědomosti široké veřejnosti, nejen našich žáků.

Se svojí prezentací vystoupí mimo jiné bývalý žák naší školy Vojtěch Karlík, který se tímto tématem zabýval ve své maturitní práci a žákyně 3.L, které veřejnost seznámí s rozdíly v životě seniorů u nás a na jiných kontinentech. Můžete se těšit i na MUDr. Zuzanu Janáčkovou upozorňující na význam pohybu v seniorském věku. Věříme, že na závěr Vás potěší i hudební překvapení. Tímto dopisem Vás zveme a současně vyzýváme ke spolupráci. Budeme rádi, když se naší spolupráce se seniory zúčastníte a podpoříte nás.

V případě jakýchkoliv dotazů prosím kontaktujte adresu ilambova@szs-jaselska.cz a dbabakova@szs-jaselska.cz.

POJĎTE DO TOHO S NÁMI

Vyzýváme naše partnery, Domovy pro seniory, sociální zařízení i širokou veřejnost!

VAŘTE A PEČTE S BABIČKOU A DĚDEČKEM!!!

 

Naše motto pro tento měsíc:

Pokud dostaneš možnost strávit čas ve společnosti prarodičů, měj na paměti,

že právě tato chvíle může být ta poslední.

https://youtu.be/VNVHvcct9PQ

ŽIVOT SENIORŮ V AFRICE A ASII

Zdravotní péče v Africe není na tak dobré úrovni jako třeba v Evropě. V této části světa se potýkají s velkým nedostatkem zdravotnických zařízení, lékařů a léků.  Na léčbu mají většinou nárok pouze ti, kteří mají peníze nebo kontakty.

Nejčastějšími problémy jsou nemoci, jako je například AIDS, malárie a velká část populace rovněž trpí podvýživou. Dětská úmrtnost je až 50 %. Často se umírá i na banální poranění. V Africe nedokáží rozlišit například nádor jater od namožení z práce a sterilní nástroje nejsou tak populární.

Další problémy zde způsobuje infikovaná voda z řek, do které se vylévají výkaly. Tato voda  zároveň se i pije, což ukazuje na to,  že hygiena není na dobré úrovni.

Do důchodu odchází Afričan ve věku určenému podle druhu práce, kterou vykonával. 48 % populace ale důchod nepobírá a zbylých 52 % pobírá. Je ovšem nedostatečný pro běžnou obživu.

V Asii vypadá situace v některých oblastech podobně jako v Africe. Špatná kvalita vody a její nedostatek je i v tomto světadílu velkým problémem.

Z důvodu přelidnění se v nemocnicích hospitalizují jen akutní případy a někteří pacienti čekají na zdravotnickou péči i celé dny. Za lůžko v nemocnici, léky a zákroky si platí nemocný sám, pojišťovna nic neproplácí. Nejčastější forma péče o nemocného v Asii vypadá tak, že se  o nemocného stará rodinný příslušník.

Odchod do důchodu je v 65 letech a senior pobírá 34% z původní mzdy. Důchod ale dostávají pouze ti, kteří pracovali ve státním zaměstnání nebo byli ve válce.


POJĎTE DO TOHO S NÁMI

Vyzýváme naše partnery, Domovy pro seniory, sociální zařízení i širokou veřejnost!

Čtěte s babičkou a dědečkem!


Senioři očima dospívající generace

„Senioři očima dospívající generace“, téma velmi zajímavé a plné otázek. Mnoho seniorů v dnešní době řeší problém neúcty vůči nim samotným. Ta se převážně projevuje ze strany dnešních adolescentů. Senioři se domnívají, že chování dnešních adolescentů je diametrálně odlišné od jejich chování v mládí. Je tomu opravdu tak, nebo se jedná pouze o mylný dojem seniorů? Moje maturitní práce se snažila přiblížit, jaká je realita vnímání seniorů. Toto téma mě velmi zaujalo, protože se rád zajímám o vzájemné chování mezi lidmi a také jsem chtěl zjistit, jak se chovají moji vrstevníci. Mnohokrát jsem se přistihl, že se nevhodně chovám k seniorům a to mě trápilo a trápí. Slova, která jsem vyřkl, již nemohu vzít zpět. Celkově si všímám, že dnešní mládež ztratila vůči starším lidem empatii, a doufám, že se to změní. Téma „Senioři očima dospívající generace“ mi je velmi blízké a samotného mě zajímalo reálné chování adolescentů. Jak jsem se již zmínil, často jsem pronesl slova, která jsem již nemohl vzít zpět, a toto své počínání již bohužel například z důvodu úmrtí dané osoby nemohu napravit. Nikdy není pozdě říci například vašim prarodičům „omlouvám se“, důležité je, abyste tuto chvilku nepropásli tak jako já.

Hlavním cílem mé maturitní práce bylo zmapovat chování adolescentů vůči seniorům a přinést nějaké ponaučení. Staří budeme jednou všichni a je jen otázkou času, kdy tato situace nastane. Díky zpracovávání této maturitní práce jsem získal mnoho užitečných informací a seznámil se s mnoha názory svých vrstevníků. Dále jsem získal mnoho zkušeností s vypracováním dotazníků, zlepšil své znalosti v oblasti geriatrie a gerontologie. Ujasnil jsem si svůj vlastní postoj v roli adolescenta k seniorům a snad i lépe pochopil změny probíhající ve stáří. Výsledky anketního šetření na mě udělaly opravdu dojem, osobně jsem si myslel, že reálné chování adolescentů k seniorům je horší. Nicméně jsem vycházel z předpokladu, že většina respondentů má kladný vztah k seniorům. Tato hypotéza se mi potvrdila. 75 % respondentů má opravdu dle ankety kladný vztah k seniorům. Myslím si, že výsledky byly ovlivněny faktem, že anketní šetření bylo prováděno na zdravotnické škole, kde se touto problematikou zabývají učitelé i žáci. Domnívám se, že komparace postojů žáků zdravotnických škol a žáků jiných typů středních škol by mohla být dalším velmi zajímavým tématem seminární práce. Díky účasti na projektovém dnu Střední zdravotnické školy, Brno, Jaselská, příspěvkové organizace, tematicky zaměřeném na stáří, jsem měl možnost komunikovat se studenty při vyplňování anketního šetření. Názory a postoje žáků druhých a čtvrtých ročníků mi připadaly velmi profesionální. Po ukončení anketního šetření jsem uskutečnil rozhovor se seniorem, který odpovídal na stejné otázky jako před ním studenti s jediným rozdílem, že anketa byla směřována na adolescenty. Následovala zpětná vazba – adolescenti se seznámili s odpověďmi seniora a vyjádřili se kladně k jeho postoji k adolescentům a utvrdili se ve svém názoru.

Dne 20. února 2020

Zapsal: Vojtěch Karlík


Den zdraví

Dne 19. 12. 2019 se na naší škole již třetím rokem konal projektový den s názvem Den zdraví, v součinnosti se Světovou školou. V letošním školním roce zaměřený na téma „Problematika stáři“.

Žáci si téma celosvětové problematiky zvolili v úvodu školního roku 2019/2020. Od začátku školního roku se s tímto tématem seznamují napříč výukou nejen v hodinách praktického vyučování, občanské nauky, ale také v dějepisu, ošetřovatelství, sociální péči, pečovatelství, psychologii, cizích jazycích i výchově ke zdraví a jiných předmětech.

V první fázi se o problematice učili a na Den zdraví, potom připravili rozhovory se seniory, natočili krátký film a také připravili prezentace o problematice seniorů nejen v ČR, ale také i ve světě.

Protože se akce účastnila celá škola, všechny třídy, obory i ročníky, tak bylo připraveno 12 stanovišť, kde probíhaly workshopy, prezentace studentů ze zahraničí i z naší školy, hovory s gerontologem, odborníky na paliativní péči, výživu, cvičitelkami seniorů i zástupci z Klubu seniorů.

Na Den zdraví jsme pozvali zástupce organizací, které mají v náplni práce prosazovat rovnoprávnost, ale také seniorům zpříjemňovat život.

Zástupkyně z Klubu seniorů žákům prezentovaly, jak mohou aktivně senioři trávit svůj volný čas, jaké možnosti mají například v dalším vzdělávání, cestování.  Každá třída dostala od členů Klubu seniorů vánoční lampu připravenou v dílně Klubu seniorů. Paní doktora Janáčková, jakožto gerontolog, informovala žáky o problematice seniorů z pohledu onemocnění, prevence i léčby nejčastějších chorob ve stáří.

Žáci Světové školy představili pohled seniorů na současnou mládež, kdy provedli výzkum mezi seniory, natočili s nimi rozhovory, které pak ostatním žákům prezentovali.

Další žákovské projekty byly zaměřeny na ekonomickou problematiku seniorů, na další vzdělávání seniorů – Univerzitu třetího věku, na poruchy vnímání ve stáří, psychické a fyzické onemocnění ve stáří.

V prezentacích jsme nebyli zaměřeni jen na problematiku seniorů v České republice, ale školu navštívili studenti z Mendelovy univerzity. Studenti byli z Ghany, Nigérie a Zimbabwe. Také oni nám o seniorech a jejich problémech v zemích, odkud pochází, pohovořili.

Během projektového dne si mohli naši žáci také vyzkoušet na chvíli být „Starým“. Na stanovišti „Vidím, slyším“ si žáci nasadili speciální brýle a rukavice, které simulují stav zraku, hmatu i sluchu s přibývajícím věkem. V těchto pomůckách pak vykonávali různé každodenní činnosti (čtení textu, oblékaní, zavazování tkaniček apod.) Prožitkové bylo i další stanoviště „Být na chvíli starý“, kde žáci oblékali speciální obleček, který simuluje omezenost kloubů a ztížený pohyb ve stáří.

Stanoviště „Cvičení pro seniory“ vedené zkušenými 70+ cvičitelkami, bylo také velmi přínosné, žáci si mohli ověřit svoji kondici a zjistit, jak senioři udržují svoje klouby a svaly v kondici. V některých případech nebyl znát věkový rozdíl.

Projektový den, se jako i v loňském roce, velmi vydařil. Žáci nejen získali mnoho nových informací a zkušeností, ale také se sami aktivně podíleli na výuce a vzdělávání svých spolužáků.

Znalosti o problematice stáří budou zpracovány z dotazníkového šetření, které probíhalo vždy na začátku a na konci každé aktivity, členy Světové školy. Na náš Den zdraví pak naváže veřejná diskuse v Domově seniorů Kociánka v dubnu 2020.

Poděkování patří nejen všem organizátorům, žákům a pedagogům za skvělý průběh akce, ale také paní ředitelce PhDr. Zuzaně Číkové, pod jejíž záštitou se Den zdraví konal.

Zapsala: Mgr. D. Babáková

« z 2 »

Den zdraví ve Slavkové u Brna

Dne 7. listopadu 2019 jsme se účastnili spolu s žáky čtvrtého ročníku oboru zdravotnický asistent Dne zdraví ve Slavkově u Brna.

Ve velkém sále kulturního domu Bonaparte pořádal tento den Klub seniorů ve Slavkově u Brna. Navázal tak na dlouholetou tradici této akce, kterou v minulých letech organizoval Klub diabetiků. Byli jsme osloveni ke spolupráci paní Bc. Elvírou Patákovou, ředitelkou pečovatelské služby Generace Care z.ú.

Tato pečovatelská služba zajišťuje pomoc občanům v rámci města Brna, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc druhé osoby.

Cílem této organizace je také poskytovat co nejširší komplex služeb tak, aby poskytli účinnou pomoc uživatelům a jejich rodinám podle jejich potřeb. Umožnit jim kvalitní život v jejich přirozeném prostředí, zachovat jejich dosavadní sociální vazby a co nejvíce oddálit jejich pobyt v ústavních zařízeních.

Seniorům byly poskytnuty služby jako bezplatné měření krevního tlaku a glykémie, výživové poradenství, měli možnost zakoupit různé produkty (zdravotní ponožky, doplňky stravy atd.), sociální služby, tísňová péče – SOS tlačítko, kompenzační pomůcky. Žáci měřili seniorům hladinu glykémie, měřili krevní tlak a poskytovali drobné rady. Zájem byl velký a trval po celou dobu akce.

Na závěr Dne zdraví žáci poskytli první pomoc paní, která zkolabovala v restauraci kulturního domu. Zachovali se velmi profesionálně. Záchranná akce dopadla zdárně a paní po stabilizaci stavu mohla odejít domů.

Hlavním hostem této akce byl Ing. Ivo Bárek, senátor, předseda Mandátového a imunitního výboru Senátu PČR. Pan senátor si nechal od našich žáků vyšetřit hladinu glykémie v krvi a změřit krevní tlak. Popřál žákům hodně úspěchů ve studiu, zvláště u maturitní zkoušky, která je čeká na jaře příštího roku.

Všichni žáci velmi úspěšně reprezentovali školu SZŠ Brno, Jaselská, p.o., a patří jim velké poděkování.

Zapsala: Mgr. Romana Hanušová


Kufr plný vzpomínek aneb Herci a loutky z divadla

V rámci projektu Světová škola, který má pro letošní rok téma Senioři, se žáci 4. S SZŠ Jaselská v Brně účastnili workshopu s názvem Kufr plný vzpomínek aneb Herci a loutky z divadla. Workshop se konal dne 11. 10. 2019 v domově důstojného stáří v Brně-Maloměřicích na adrese Borky 7/9, Brno.

Dům důstojného stáří je novým typem bydlení pro seniory i imobilní pacienty. Objekt je bezbariérový, zařízení, organizace i mezilidské vztahy připomínají co nejvíce domácí prostředí. Součástí domova je i ošetřovatelská jednotka, takže obyvatelé zde mohou zůstat až do posledních dnů svého života, a i v případě nemoci nebo ztráty soběstačnosti nemusejí být nikam stěhováni. V domově je postaráno i o kulturní, společenské a osvětové vyžití obyvatel. Právě díky laskavému přístupu vrchní sestry a sociální pracovnice mohla být zorganizována tato akce, které se účastnilo 9 žáků třídy 4. S.

Cílem bylo zlepšení kvality života seniorů za pomoci vyvolávání příjemných vzpomínek (reminiscenční terapie) spolu s herci Divadla bez pravidel. Terapie je založena na faktu, že vědomosti a vzpomínky zůstávají uloženy v dlouhodobé paměti, a probírá se základními tématy jako třeba dětství a rodina. V našem případě byly vzpomínky vyvolávány a oživovány prostřednictvím zapomínání loutky babičky. Ta se rozpomínala za přispění rady seniorů, žáků a loutky svého vnuka Kašpárka na účel a význam jednotlivých věcí, ukrytých v kufru. Příjemným tématem v rámci tohoto workshopu byla vzpomínka seniorů na jejich mládí, období první lásky nebo zasnoubení, kterou vyvolala fotografie loutky babičky a dědečka. Senioři se aktivně do této činnosti zapojili. Vyprávěli loutkám své vlastní příběhy, jaké to bylo kdysi…

Vztahy mezi generacemi patří rozhodně k širokým tématům, jsou ovlivněny jak objektivními, tak subjektivními názory a v neposlední řadě i různými předsudky. Naším cílem bylo za pomoci reminiscenční terapie navázat mezigenerační solidaritu. Budování vztahů mezi generacemi by mělo být součástí každodenního života. Na důležitost spolupráce mezi mladými a staršími a na její přínos pro všechny by se nemělo zapomínat.

Hodnocení: tato akce bezpochyby posílila mezigenerační vztahy a zpříjemnila tak den nejen seniorům, ale také studentům. Ti se díky tomuto workshopu naučili solidaritě a uvědomili si, že stárnutí je neodvratitelný proces. Senioři strávili příjemný čas s našimi žáky, herci a loutkami. Posílili kognitivní funkce a výrazně se těšili z této návštěvy. Náš cíl mezigenerační solidarity byl splněn.

Zapsala: Bc. Hana Kaštan


Závěrečná zpráva ze Summitu Světových škol

Dne 18. 6. 2019 se konal v Centru současného umění DOX v Praze I. ročník Summitu Světových škol. Zúčastnilo se ho kolem 120 zástupců ze 40 mateřských, základní i středních škol.

Globálním tématem pro letošní rok byla chudoba. Jako garant projektu Světová škola vystoupila Leila Abbas, která již 30 let aktivně poukazuje na problematiku chudoby. Dalšími významnými osobnostmi akce byli pan Šimon Pánek, ředitel společnosti Člověk v tísni, Michal Broža, ředitel informačního centra OSN, Jan Mrkvička, ředitel humanitární a rozvojové sekce, kteří se také k této problematice vyjádřili. V dopoledních hodinách jsme shlédli krátká videa natočená z řad žáků různých škol na téma chudoba. Po té bylo certifikováno 12 škol, které letos splnily všechny podmínky k tomu, aby se staly světovými. V krásných prostorách Centra současného umění DOX se tyto školy prezentovaly svými worshopy.

V odpoledních hodinách proběhla velice zajímavá debata na téma chudoba v ČR i ve světě. Hostem byl Tomáš Lindner, reportér časopisu Respekt a Kristýna Svatá ze vzdělávacího programu Varianty, Člověk v tísni.

Z řad našich žáků se akce účastnila Veronika Tučníková, Klára Valtošová a Linda Khadashová z 2L.

Načerpaly velice prospěšné informace a inspirovaly se ze zkušeností jiných škol.

Celá akce byla velice vydařená a poučná a to jak pro žáky, tak i pro pedagogy.


Veřejná diskuze – Rovnoprávnost pohlaví

Dne 9. 4. 2019 v 17.00 hodin se konala v Úprkově Dvoraně Střední zdravotnické školy Brno, Jaselská, příspěvková organizace, veřejná diskuze na téma „Rovnoprávnost mužů a žen s cílem zlepšit postavení žen v domácím prostředí“. Akci organizoval pracovní tým žáků projektu Světová škola při SZŠ Brno, Jaselská, příspěvková organizace.
Diskuze se účastnili také zástupci neziskových organizací, věnujících se výše uvedené problematice. Debatovalo se o postavení ženy v minulosti a budoucnosti, o násilí na ženách, genderových stereotypech a o postavení ženy v kulturním kontextu.
Své názory vyjadřovali nejen žáci školy, ale také zástupci z řad rodičů i široké veřejnosti.
Akce byla propagována na řadě fakult vysokých škol v Brně, proto nebyla lhostejná mladým lidem věnujícím se těmto světovým tématům.
Odborníkem z praxe byla Mgr. Martina Hrejsemnou z neziskové organizace DROM, která vnesla do diskuze informace z oblasti práva, legislativy a sociální sféry. Účastníci rozmlouvali do pozdních večerních hodin, protože se v průběhu debaty ukázalo, že toto téma je pro mnohé velmi osobní.
Děkujeme všem za účast, protože veřejnou diskuzí byly splněny naše cíle propagovat rovnoprávnost mužů a žen a zlepšit postavení žen v domácím prostředí v České republice i ve světě. Vždyť prvním krokem je komunikace a tím také uvědomění si problému.
Atmosféru veřejné diskuze zachytila brněnská regionální televize Info TV Brno. 

Za organizátory akce: Veronika Tučníková, Klára Valtošová, Linda Khadashova, Jindřich Šipka, Jakub Kříž, Eva Květoňová, Mgr. Iva Lambova a Mgr. Dominika Babáková. 


Den zdraví

Dne 21. 12. 2018 se na naší škole již druhým rokem konal projektový den s názvem Den zdraví, v součinnosti se Světovou školou. V letošním školním roce zaměřený na téma problematiku genderu.
Žáci byli od září školního roku 2018/19 s tímto tématem seznamování napříč výukou nejen v hodinách občanské nauky, ale také v dějepisu, ošetřovatelství, sociální péči i psychologii.
V první fázi se o problematice učili a na Den zdraví pak připravili komixy, natočili krátký film a také připravili prezentace o problematice rovnoprávnosti ve světě.
Protože se akce účastnila celá škola, všechny třídy, obory i ročníky, tak bylo připraveno 11 stanovišť, kde probíhali workshopy, domácí práce, hovory s gynekologem, ale také kosmetická poradna.
Na Den zdraví jsme pozvali i neziskové organizace, které mají v náplni práce prosazovat rovnoprávnost. Neziskové organizace od nás dostali zakázku vtáhnout žáky do otázek nerovností, aktivně je zapojit a využít jejich znalostí i názorů na výše uvedené téma.
Jednou z organizací, kterou jsem pozvali byla NORA, nevládní nezisková organizace, jejímž posláním je prosazovat rovnost žen a mužů v české společnosti. Svými aktivitami si klade za cíl především zlepšit postavení žen.
Zaměstnanci Nory si pro žáky připravili interaktivní program, který se zaměřoval na vnímání postavení členů rodiny, dále pak na mýty o povoláních.
Další organizací pozvanou na naší akci byl DROM, což je nezisková organizace, která zajišťuje poskytování sociálních služeb a napomáhání zlepšování životní situace osobám ohroženým sociálním vyloučením. Nabízí poradenství, pomoc s vyplněním formulářů, jednání v zájmu klienta, doprovod na úřad nebo zaměstnání, zaškolování a zaučování.
Paní magistry z této organizace si také připravily hry a interaktivní hodiny zaměřené na problematiku nerovností.
Další zúčastněnou organizací byla organizace Nesehnutí, což je nevládní nezisková organizace NEzávislé Sociálně Ekologické Hnutí, Nesehnutí. Již od svého založení v roce 1997 úzce spolupracuje s dobrovolníky a dobrovolnicemi, se kterými společně povzbuzuje lidi k zodpovědnosti ke druhým i životnímu prostředí. Paní magistra, která s námi spolupracovala již v loňském roce zaměstnala žáky na celé dopoledne.
Kosmetickou poradnu si pro žáky připravily dámy s z Mary Cary, nebyla určena výhradně dívkám, aby bylo poukázáno na to, že i v oblasti péče o pleť existuje rovnoprávnost.
Domácí práce na stanovišti číslo jedna, v tělocvičně, byly velmi zábavné, na čas se žehlilo, přišívaly knoflíky, a také zatloukaly hřebíky nebo pracovalo s vrtačkou. Zde byl rozdíl mezi pohlavími úplně smazán. Dívky bušily kladívky, hoši žehlili, všichni se náramě bavili. Potřebné informace z oblasti gynekologie, porodnictví i sexuologie dodal na stanovišti číslo 11. pan doktor Petr Čík. Zkušeného brněnského gynekologa předem připravené otázky žáků nepřivedli do rozpaků. Humornou formou vysvětloval, edukoval a učil. Den zdraví natáčela brněnská televize B1.
Projektový den se jako i v loňském roce velmi vydařil. Žáci nejen získali mnoho nových informací a zkušeností, ale také se samy aktivně podíleli na výuce a vzdělávání svých spolužáků.
Znalosti o problematice genderu budou zpracovány z dotazníkového šetření, které probíhalo vždy na začátku každé aktivity členy Světové školy. Na náš den zdraví pak naváže panelová diskuse v dubnu 2019, kde nám, opět budou partnery neziskové organizace. Poděkování patří nejen všem organizátorům, žákům a pedagogům, za skvělý průběh akce, ale také paní ředitelce PhDr. Zuzaně Číkové, pod jejíž záštitou se den zdraví konal.

Zapsala: Mgr. Iva Lambova


Projekt „Světová škola“

Jedná se o zpracovávání globálních témat, se kterými se naši žáci setkávají každý den. To přispívá k pochopení rozdílů, podobností a souvislostí mezi jednotlivými částmi světa. K přijetí zodpovědnosti za jejich spoluutváření a tím směřování k celoživotní aktivní občanské angažovanosti. Cílem je vést žáky k porozumění daného tématu, ke stanovení osobní role v komunitě a k odpovědnému chování a jednání. 

Fáze projektu: UČ SE – ZJIŠŤUJ – JEDNEJ 

Téma pro naši školu zní: „Rovnoprávnost mužů a žen“.
(Cílem je zlepšit postavení žen v domácím prostředí ve všech kulturách) 

Jak ve škole pracujeme s globálními tématy?

Globální témata zpracováváme ve formě odborných přednášek, realizujeme výstavy, nástěnky, besedy. Problematiku zařazujeme přímo do vyučovacích jednotek v rámci předmětů biologie, chemie, výchovy ke zdraví, ošetřovatelství, somatologie, psychologie, první pomoci i během odborné praxe v předmětu ošetřování nemocných. Účastníme se projektů pořádaných sdruženími Duha, Lipka, expozice Vidacentrum. Naši žáci zpracovávají daná témata ve své maturitní práci v oboru Zdravotnické lyceum, pořádáme Nekuřácký den, Den Zdraví, Enviromentální dny, Sportovní den a jiné. 

Proč se škola uchází o titul Světová škola?

O titul Světová škola se ucházíme proto, abychom zvýšili povědomí o globálních problémech u našich žáků a u široké veřejnosti našeho města Brna. Rádi bychom aktivizovali žáky k zodpovědnému jednání ve spojitosti s globálními problémy světa. Našim cílem je změnit myšlení žáků naší školy a lidí v Brně a tím i jejich způsob života ve prospěch všech.

Organizační tým z řad žáků: 
Valentina Horáková, Silvie Heldesová, Eva Květinová, Veronika Tučníková, Klára Valtošová, Adéla Zelinková, Silvie Vojáčková, Linda Khadashova a Jakub Kříž. 

Organizační tým z řad pedagogů: 
Mgr. Iva Lambova a Mgr. Dominika Babáková, Mgr. Vanda Mrkosová.