NEFORMÁLNÍ SETKÁNÍ ŘEDITELŮ A ZÁSTUPCŮ PRO ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Dne 3. 3. 2023 se uskutečnilo „poslední“ neformální setkání ředitelů spolupracujících subjektů a zástupců pro odborné vzdělávání ve dvoraně školy.

Ředitelka školy PhDr. Zuzana Číková přivítala všechny přítomné a seznámila je s programem neformálního setkání.

Velmi vzácným hostem byl Mgr. Jiří Nantl, LL.M., náměstek hejtmana JMK, který se ujal krátkého slova.

Hlavním cílem tohoto setkání bylo slavnostní otevření Centra odborného vzdělávání pro zdravotnictví, které bylo vytvořeno v rámci celého projektu.

Slavnostního přestřižení pásky v simulační místnosti se ujala ředitelka školy PhDr. Zuzana Číková a Mgr. Jiří Nantl, LL.M.

Simulační místnost, kterou se podařilo vybudovat v rekordním čase, umožňuje prostřednictvím praktické výuky snadnější zapojení žáků, resp. absolventů do pracovního procesu. Učebna obsahuje nejmodernější modely a pomůcky k nácviku péče o nemocného, např. zvedák, model dítěte k nácviku ošetřovatelské péče a KPR, interaktivní model k cévkování, model ruky k měření krevního tlaku nebo interaktivní komunikační model k ošetřovatelské péči Susie. Interaktivní model Susie umožňuje nastavit simulaci různých zdravotních problémů, např. dušnost s vysokým krevním tlakem, srdeční zástavu, a umožňuje pedagogům vytvářet programy vhodné k nácviku konkrétních ošetřovatelských postupů.  Byla předvedena malá ukázka práce se simulátorem Susie, její možnosti se zaměřením na podávání infúze. Dále bylo nachystáno malé překvapení ve formě připraveného filmu – videa o vybudování COV. Slavnostního otevření COV se také zúčastnili zástupci odborných firem, a to pan Nikolaos Vidras, zástupce firmy Linet, a pan Petr Císař, zástupce firmy B-Braun, kteří se podíleli svými výrobky na vybavení simulační místnosti.

Poté účastníci neformálního setkání navštívili školní kolo první pomoci, které probíhalo v prostorách školy.

Ve dvoraně školy se pak diskutovalo nad příklady dobré praxe, např. o žákovském portfoliu, dále soutěžích první pomoci a využitelnosti COV pro zdravotnictví do budoucnosti. Zástupci jednotlivých partnerských škol kvitovali jednotlivé aktivity celého projektu, ať už to byly konference, workshopy nebo výuka v COV.

Mgr. Jana Váňová (odborný garant COV a zástupkyně pro odborné předměty) seznámila přítomné o proběhlých akcích, o zrealizované konferenci Ošetřovatelství – pestrost v kontextu doby, workshopech s tématikou Psychiatrická péče v 21. století, výuce partnerských škol v COV a publicitě projektu, která je k dispozici na webových stránkách školy a vytváří se elektronická publikace celého projektu iKAP JMK II.

Poté se ujala slova Radka Szelongová – CodeCreator Publi.cz, která představila funkci a možnosti platformy publi.cz.

Následovala prezentace zdravotnických firem. Prvním byl pan Roman Audy, zástupce firmy Audy, s. r. o., se zdravotnickou a rehabilitační techniku, kterou firma nabízí. V rámci budování COV jsme využily jednorázové pomůcky pro hygienu a vyprazdňování nemocných.

Dalšími byli zástupci firmy TUGI, a to Milan Eyberger a pan Martin Pilný, kteří vyvinuli inovativní zdravotnický prostředek určený k usnadnění aplikace léků z předplněných injekčních stříkaček.

Věříme, že COV ve zdravotnictví je velkým přínosem a že se budeme i nadále setkávat.

Zapsala: Mgr. Jana Váňová

« z 2 »

NEFORMÁLNÍ SETKÁNÍ ŘEDITELŮ A ZÁSTUPCŮ PRO ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ 30. 11. 2022

V adventním čase se dne 30. 11. 2022 uskutečnilo předposlední neformální setkání ředitelů spolupracujících subjektů a zástupců pro odborné vzdělávání ve Dvoraně školy.

Úvodního slova se ujala ředitelka školy PhDr. Zuzana Číková, která přítomné přivítala a zhodnotila dosavadní činnost COV (Centra odborného vzdělávání) ve zdravotnictví. Dále rozvinula diskuzi o vzdělávání v rámci pokusného ověřování propojení vybraných zdravotnických oborů kategorie H+M+N, ve zkratce 4+2. Naše škola se k tomuto pokusnému ověřování připojí od září 2023. Paní ředitelka nastínila postup v rámci přijímacího řízení, informovala o výhodách tohoto ověřování pro žáky a o změnách v ŠVP.

Velmi si vážíme přítomnosti zástupců z KÚ JMK, pana Mgr. Luciena Rozprýma, který se zmínil o dalších připravovaných projektech a dlouhodobých záměrech JMK. K diskuzi se také připojila paní RNDr. Hana Slobodníková a RNDr. Roman Truksa.

Poté následovaly příspěvky od členek COV. Mgr. Jana Váňová (odborný garant COV a zástupkyně pro odborné předměty) seznámila přítomné s programem setkání a předala slovo kolegyním. Mgr. Martina Cahová (metodik simulačního centra pro ošetřovatelství a metodická vedoucí předmětu ošetřovatelství) přednesla příspěvek o probíhající výuce partnerských škol v simulační místnosti COV. Tým COV je opět připraven nabídnout spolupracujícím školám výuku v následujícím roce, a to v měsíci únoru a březnu 2023. Tak jako doposud bude možná rezervace v systému online. Zmínila se také o akci, kterou škola pořádala v rámci oslav 75. výročí založení školy, a to Daruj krev pro Jaselskou. Na závěr svého vystoupení vyzvala ostatní zástupce škol, aby se také zapojili do výběru přednášek a přednášejících pro připravovanou odbornou konferenci dne 2. 2. 2023.  

S velmi kladně hodnoceným příspěvkem o konferenci psychologie vystoupila Mgr. Bc. Jana Soudková (metodik odborného vzdělávání a výchovná poradkyně pro žáky). Provedla přítomné jednotlivými přednáškami a poté představila finanční část projektu, kterou vypracovala Bc. Kateřina Mráziková, DiS. (finanční manažerka projektu) a také okomentovala předložený bulletin COV.

Mgr. Helena Čermáková (metodik odborného vzdělávání a vedoucí učitelka praktického vyučování) informovala o připravovaných workshopech, které proběhnou dne 19. 1. a 23. 2. 2023 v prostorách Psychiatrické nemocnice Brno-Černovice. Informace před konanými workshopy zašle Mgr. Jana Váňová.

Následovala prohlídka simulační místnosti, kde byly prezentovány nově pořízené pomůcky, např. model novorozence, model dítěte, převazový simulátor a účastnící si také prakticky vyzkoušeli odběr krve z cvičné paže, KPR nebo měření krevního tlaku.

Účastnící setkání si rovněž prohlédli vitrínu s dobovými uniformami, která se nachází v přízemí školy.

Závěrem byli všichni pozváni na 3. 3. 2023, kdy proběhne poslední neformální setkání vedoucích pracovníků a COV bude slavnostně otevřeno.

Mezi přítomnými probíhaly diskuze o různých tématech na osobní úrovni. Po celou dobu setkání bylo zajištěno bohaté občerstvení.

Celé setkání se neslo ve velmi příjemné a uvolněné atmosféře.

Děkujeme všem přítomným za jejich účast a přejeme všem krásný adventní čas.  

Zapsala: Mgr. Jana Váňová


NEFORMÁLNÍ SETKÁNÍ ŘEDITELŮ A ZÁSTUPCŮ PRO ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ 27. 5. 2022

Program:

Úvodní slovo p. ředitelky
Mgr. Lucien Rozprým, shrnutí projektu iKAP JMK II
Mgr. Jana Váňová, program setkání
Mgr. Helena Čermáková, workshopy COV
Mgr. Martina Cahová, konference COV, výuka partnerských škol v simulační místnosti
Mgr. Bc. Jana Soudková, představení nového čísla bulletinu COV
Prohlídka simulační místnosti
Diskuze

PhDr. Zuzana Číková zahájila v pořadí již 4. neformální setkání ředitelů a vedoucích odborných vyučujících středních zdravotnických škol. Shrnula dosavadní činnost COV pro zdravotnictví, práci garantky COV Mgr. Jany Váňové a jednotlivých členů týmu COV. Nastínila další jeho činnost, plánované konference, dovybavení simulační místnosti aj. Vyzdvihla spolupráci partnerských škol.
Následně bylo předáno slovo Mgr. Lucienu Rozprýmovi, vedoucímu Oddělení prevence a volnočasových aktivit. Mgr. Rozprým popsal fungování projektu iKAP JMK II, spolupráci s MŠMT a školami zapojených do daného projektu. Pochválil naše COV za vzorné plnění harmonogramu a nastínil vizi navazujících projektů a jejich vliv na fungování COV.
Mgr. Helena Čermáková seznámila všechny účastníky s průběhem workshopů. Uvedla základní a zásadní odborné informace workshopů a upozornila na web naší školy, který obsahuje nejen zápisy z workshopů, ale i na prezentace a fotografie z jednotlivých akcí. Mgr. Martina Cahová popsala průběh, nastavení výuky žáků a pedagogů partnerských škol v simulační místnosti a jednotlivé odborné konference. Požádala také všechny zapojené partnerské školy o návrhy témat nebo odborníků na konference. Mgr. Bc. Jana Soudková představila nové číslo bulletinu a požádala RNDr. Václava Klementa ředitele Gymnázia a Střední odborné školy zdravotnické a ekonomické Vyškov, příspěvkové organizace a Mgr. Ivanu Peřinovou, zástupkyně ředitele pro odborné vzdělávání, ze Střední zdravotnické školy a vyšší odborné školy zdravotnické Znojmo, příspěvkové organizace o příspěvek do dalšího čísla.
Následovala prohlídka simulační místnosti. Byl představen software pro ošetřovatelskou dokumentaci, nové pomůcky, např. stomatologické sady, cévkovací trenažer, trenažer k zavádění nasogastrické sondy, vzorníky, které vytvářely odborné vyučující aj. Největší zájem a následnou diskusi rozpoutala ukázka ošetřovatelského softwaru, protože dnes je elektronická ošetřovatelská dokumentace součástí všech nemocnic. Žáci vědí, jak na oddělení vypadá, jak se používá, ale uživatelsky s ní pracovat nemohou. Přicházejí tak do praxe bez těchto základních dovedností, využívání ošetřovatelské dokumentace v hodinách je tedy velmi aktuální.
Celé setkání bylo zakončeno občerstvením, které zajistila Mgr. Martina Cahová. Do příštího setkání má tým COV co dělat, protože jej čeká nejen slavnostní otevření, ale praktická ukázka programování ošetřovatelského modelu Susie.
Těšíme se.

Zpracovala Mgr. Bc. Jana Soudková

Úvodní prezentace – Mgr. Jana Váňová

Workshopy – Mgr. Helena Čermáková

Výuka partnerských škol – Mgr. Martina Cahová

Bulletin COV – Mgr. et Bc. Jana Soudková


NEFORMÁLNÍ SETKÁNÍ ŘEDITELŮ A VEDOUCÍCH ODBORNÝCH VYUČUJÍCÍCH

Ve čtvrtek dne 13. 1. 2022 se konalo v pořadí již 3. neformální setkání ředitelů a vedoucích odborných vyučujících z partnerských škol, zapojených do Centra odborného vzdělávání pro zdravotnictví, realizovaného v rámci projektu iKAP JMK II. Setkání se zúčastnil také Mgr. Lucien Rozprým, vedoucí odboru školství a hlavní manažer projektu. Celým programem provázela a koordinovala jej Mgr. Jana Váňová, garantka centra, prostřednictvím připravené prezentace, v rámci které vystoupili všichni členové organizačního týmu v čele s p. ředitelkou, která setkání zahájila úvodním slovem. Hlavní myšlenkou a cílem setkání bylo shrnutí aktivit a činnosti za poslední období, pozvánka na workshop „Bolest v paliativní péči“ a pozvánka na zapojení se do výuky v simulačním centru. Všem účastníkům byly předány instrukce, jakým způsobem se mají přihlásit, chtějí-li se workshopu nebo výuky zúčastnit. Dále jim byl předán bulletin a ukázána simulační místnost s hlavními modely, pomůckami a trenažery. V rámci setkání byly také všichni požádáni, aby na svých webových stránkách škol uvedli své zapojení do projektu. Při té příležitosti jim garantka ukázala webové stránky naši školy s aktivními odkazy a jejich možnost využití ve vlastní výuce.

Celé setkání probíhalo v příjemné, klidné a přátelské atmosféře.

Zapsala Mgr. Bc. Jana Soudková

 

 

Přehled účastníků setkání

Mgr. Lucien Rozprým, vedoucí oddělení, odbor školství, oddělení prevence a volnočasových aktivit, hlavní manažer projektu iKAP JMK II.

PhDr. Zuzana Číková, ředitelka Střední zdravotnické školy Brno, Jaselská, příspěvkové organizace

Mgr. Jana Váňová, odborný garant COV pro zdravotnictví, zástupkyně ředitelky Střední zdravotnické školy Brno, Jaselská, p. o.

Bc. Kateřina Mráziková, DiS., finanční manažerka COV

Mgr. Martina Cahová, metodik simulačního centra pro ošetřovatelství, Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, p. o.

Mgr. Helena Čermáková, metodik odborného vzdělávání, Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, p. o.

Mgr. Bc. Jana Soudková, metodik odborného vzdělávání, Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, p. o.

Ing. Šárka Kamenská, ředitelka Střední manažerské a zdravotnické školy Břeclav

Mgr. Jitka Vojtová, odborná vyučující Střední manažerské a zdravotnické školy Břeclav

Mgr. Anna Kotvrdová, odborná vyučující Církevní střední zdravotnické školy Grohova

Mgr. Jiří Votoček, garant oboru všeobecná zdravotní sestra, Vyšší odborné a střední zdravotnické školy Boskovice

Mgr. Petra Juřeníková, Ph.D., Metodická vedoucí odborných předmětů a vedoucí učitelka odborných praxí pro zdravotnické obory, Střední zdravotnické školy Evangelické Brno

Mgr. Greiffeneggová Liana, ředitelka Vyšší odborné zdravotnické školy Brno

Mgr. Jirešová Zuzana, odborná vyučující Gymnázia a Střední zdravotnické a ekonomické školy Vyškov

RNDr. Klement Václav, ředitel Gymnázia a Střední zdravotnické a ekonomické školy Vyškov

Mgr. Peřinová Ivana, zástupkyně ředitele pro odborné vzdělávání, Střední zdravotnické školy a vyšší zdravotnické školy Znojmo, p. o.

Neformální setkání vedoucích pracovníků COV ve zdravotnictví 13. 1. 2022

Bulletin 3

Bulletin 4NEFORMÁLNÍ SETKÁNÍ VEDOUCÍCH ODBORNÝCH PRACOVNÍKŮ

Dne 17. června 2021 se uskutečnilo neformální setkání vedoucích odborných pracovníků zapojených do Centra odborného vzdělávání ve zdravotnictví v rámci projektu IKAP JMK II v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177.
Neformální setkání zahájila a všechny zúčastněné přivítala ředitelka školy PhDr. Zuzana Číková. Poté předala slovo Mgr. Hynku Nespěšnému, vedoucímu odboru školství Krajského úřadu JMK. V úvodu odborný garant COV Mgr. Jana Váňová seznámila všechny účastníky s programem setkání. Dále představila bulletin COV, který vytvořila Mgr. Bc. Jana
Soudková. Všichni účastníci setkání obdrželi bulletin v tištěné formě.

Poté následovaly prezentace:
Mgr. Jana Váňová – úvod, realizace a rekonstrukce simulační místnosti COV
Mgr. Martina Cahová – odborné konference
Mgr. Helena Čermáková – odborné workshopy
Mgr. Bc. Jana Soudková – zpracování statistiky COV

Realizační tým si připravil i prohlídku školy, která byla zahájena v simulační místnosti, a poté účastníci setkání navštívili i další odborné učebny (první pomoc, ošetřovatelství, psychologie, fyzika a další prostory školy).
Diskutovalo se i o harmonogramu následujícího školního roku 2021/2022, školy zapojené do COV mohou své náměty zaslat odbornému garantovi COV do 30. 6. 2021.

V Brně dne 17. 6. 2021
Zapsala: Mgr. Jana Váňová (odborný garant COV)

« z 2 »

Setkání 5. 11. 2020

Bulletin I

Centrum odborného vzdělávání – prezentace