INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023-2024

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024
Ředitel školy vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku níže uvedených oborů vzdělání a stanovuje následující kritéria přijímacího řízení:
Při přijímacím řízení do zkráceného studia pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou podle § 85 se jednotná zkouška nekoná.

obor Praktická sestra – denní forma vzdělání
obor Zdravotnické lyceum – denní forma vzdělání
obor Sociální činnost – denní forma vzdělání
obor Praktická sestra – večerní (pomaturitní zkrácená) forma vzdělání

Termín podání přihlášky do 1. 3. 2023, přihlášky jsou ke stažení na našich webových stránkách https://www.szs-jaselska.cz/uchazeci/prijimaci-rizeni/prihlasky-zdravotni-formular/.
Na přihlášce musí být vyplněny všechny uvedené údaje, bez nichž nebude přihláška uchazeče zaevidována.

Celostátně stanovené termíny pro jednotnou zkoušku (didaktické testy z MAT a CJL) se v přihlášce neuvádí. Termín konání jednotné zkoušky, na který se uchazeč hlásí, vyplývá z pořadí škol (oborů vzdělání s MZ) zapsaných na 1. nebo 2. místě v přihlášce.
Důležité upozornění: Uchazeč, který podává přihlášku ke studiu na dvě střední školy, odevzdá vyplněný formulář přihlášky na každou vybranou školu. Pořadí škol musí být na obou přihláškách stejné. Uchazeč, který podává přihlášku jen na naši školu na dva obory, přinese dvě stejné přihlášky. Přihláška musí být vždy podepsána zletilým uchazečem nebo nezletilým uchazečem a jeho zákonným zástupcem.
Uchazeči ze základní školy musí mít na přihlášce známky potvrzené základní školou. U ostatních uchazečů, kteří mají již ukončené základní vzdělání, musí být k vyplněné přihlášce přiloženy ověřené fotokopie vysvědčení z 8. a 9. ročníku ZŠ. V souvislosti s uzavřením škol z důvodu epidemie koronaviru v druhém pololetí školního roku 2019/2020 je legislativně stanoveno, že nesmí být hodnocení za 2. pololetí 2019/2020. Předloží-li uchazeč takové vysvědčení, hodnotí se 1. pololetí tohoto školního roku.
Přihlášky je možné zaslat poštou (poslední datum na obálce pro zaslání poštou je 1. 3. 2023) nebo odevzdat osobně ve škole v době po–pá 7–16 hod.
U všech oborů SZŠ je nutné mít na přihlášce potvrzení zdravotní způsobilosti uchazeče ke studiuU oboru Praktická sestra denní i večerní forma vzdělání je nutné navíc doložit potvrzený lékařský posudek na speciálním formuláři, který je ke stažení na našich webových stránkách https://www.szs-jaselska.cz/_doc/dokumenty201819/lekarsky_posudek.pdf.

Cizinci podle § 1 odst. 1 zákona č. 67/2022, o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace (dále jen cizinec), se při přijímacím řízení promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka; znalost českého jazyka bude ověřena rozhovorem. Cizinec má na základě žádosti právo konat písemný test jednotné přijímací zkoušky z Matematiky v ukrajinském jazyce. Žádost o prominutí zkoušky z českého jazyka (zde) a žádost o konání písemného testu z Matematiky v ukrajinském jazyce (zde) je třeba připojit k přihlášce a zároveň doložit skutečnost, že uchazeč je cizincem podle § 1 odst. 1 zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny.  Uchazeč, kterému byla na žádost prominuta přijímací zkouška z českého jazyka, se do výsledného pořadí ostatních uchazečů hodnocených na základě všech kritérií zařazuje na místo shodné s jeho pořadím v rámci redukovaného pořadí všech uchazečů (tj. hodnocení podle lepšího výsledku bodového hodnocení jednotné zkoušky z matematiky všech uchazečů a dalších kritérií přijímacího řízení).
ПІДТРИМКА ПІДЛІТКІВ З УКРАЇНИ ВІКОМ 15+, ЯКІ НЕ НАВЧАЮТЬСЯ У СЕРЕДНІЙ ШКОЛІ У ЧР

Uzpůsobení podmínek konání přijímací zkoušky: Uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami s nárokem na úpravu podmínek přijímacího řízení a uzpůsobení konání přijímací zkoušky doloží k přihlášce posudek školského poradenského zařízení. Upravit podmínky přijímacího řízení a uzpůsobit konání jednotné zkoušky lze pouze na základě předchozího informovaného souhlasu zletilého uchazeče nebo zákonného zástupce uchazeče. V případě, že z doporučení školského poradenského zařízení vyplývá možnost využít počítač nebo služeb podporující osoby, musí být informovaný souhlas učiněn ve škole po projednání s uchazečem a jeho zákonným zástupcem, a to nejpozději 10 dní před konáním příslušné zkoušky. V případě, že z doporučení školského poradenského zařízení vyplývá možnost využít kompenzační pomůcku, která je ve vlastnictví základní školy, jíž je uchazeč žákem, musí být informovaný souhlas učiněn ve škole po projednání s uchazečem, jeho zákonným zástupcem a příslušnou základní školou, a to nejpozději 10 dní před konáním příslušné zkoušky. V ostatních případech se informovaný souhlas uděluje ve školském poradenském zařízení.

1. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
TERMÍNY JPZ – 1. termín 13. 4.  2023, 2. termín 14. 4. 2023
NÁHRADNÍ TERMÍNY JPZ – 1. termín 10. 5. 2023, 2. termín 11. 5. 2023
(písemná omluva do 3 dnů od konaní JPZ)
Možnost nahlížet do spisu a vyjádřit se k podkladům před vydáním rozhodnutí je možné po písemném oznámení na sekretariátu školy dne 2. 5. 2023 od 8.00 – 11.00 hodin.

Zápisový lístek
Při odevzdání zápisového lístku na obor Praktická sestra je třeba také odevzdat informovaný souhlas se zařazením do nového modelu vzdělávání v ošetřovatelských oborech, ke kterému se škola přihlásila. Informovaný souhlas je k dispozici (zde).
Lhůta pro odevzdání zápisového lísku je 10 pracovních dnů a počítá se od nejzazšího termínu po zveřejnění seznamu s výsledky uchazečů. Uchazeč může uplatnit zápisový lístek opakovaně i tehdy, pokud je přijat na základě nového rozhodnutí vydaného podle správního řádu. Nové rozhodnutí předloží uchazeč ve škole, kam odevzdal zápisový lístek, a ta mu vydá zápisový lístek k odevzdání na druhou školu. Změna uplatnění zápisového lístku, pokud k vydání nového rozhodnutí dojde, je tedy možná.
Uchazeči, kteří podali přihlášku ke vzdělávání, obdrží pozvánku k přijímací zkoušce nebo oznámení o přidělení registračního čísla společně s informacemi k dalšímu průběhu přijímacího řízení poštou v dostatečném předstihu, nejpozději 14 dnů před konáním JPZ.