INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022-2023

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023
Při přijímacím řízení do zkráceného studia pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou podle § 85 se jednotná zkouška nekoná.

obor Praktická sestra – denní forma vzdělání
obor Zdravotnické lyceum – denní forma vzdělání
obor Sociální činnost – denní forma vzdělání
obor Praktická sestra – večerní (pomaturitní zkrácená) forma vzdělání

Termín podání přihlášky do 1. 3. 2022
V souvislosti s uzavřením škol z důvodu epidemie koronaviru v druhém pololetí školního roku 2019/2020 je legislativně stanoveno, že nesmí být hodnocení za 2. pololetí 2019/2020. Předloží-li uchazeč takové vysvědčení, hodnotí se 1. pololetí tohoto školního roku.
Celostátně stanovené termíny pro jednotnou zkoušku (didaktické testy z MAT a CJL) se v přihlášce neuvádí. Termín konání jednotné zkoušky, na který se uchazeč hlásí, vyplývá z pořadí škol (oborů vzdělání s MZ) zapsaných na  1. nebo 2. místě v přihlášce.

Důležité upozornění: Uchazeč, který podává přihlášku ke studiu na dvě střední školy, odevzdá vyplněný formulář přihlášky na každou vybranou školu. Pořadí škol musí být na obou přihláškách stejné. Uchazeč, který podává přihlášku jen na naši školu na dva obory, přinese dvě stejné přihlášky. Přihláška musí být vždy podepsána zletilým uchazečem nebo nezletilým uchazečem a jeho zákonným zástupcem.
Uchazeči ze základní školy musí mít na přihlášce známky potvrzené základní školou. U ostatních uchazečů, kteří mají již ukončené základní vzdělání, musí být k vyplněné přihlášce přiloženy ověřené fotokopie vysvědčení z 8. a 9. ročníku ZŠ.
Přihlášky je možné zaslat poštou (poslední datum na obálce pro zaslání poštou je 1. 3. 2022) nebo odevzdat osobně ve škole v době po-pá 7- 16 hod.

U všech oborů SZŠ je nutné mít na přihlášce potvrzení zdravotní způsobilosti uchazeče ke studiuU oboru Praktická sestra denní i večerní forma vzdělání je nutné navíc doložit potvrzený lékařský posudek na speciálním formuláři, který je ke stažení na našich webových stránkách https://www.szs-jaselska.cz/_doc/dokumenty201819/lekarsky_posudek.pdf .
Na přihlášce musí být vyplněny všechny uvedené údaje, bez nichž nebude přihláška uchazeče zaevidována.


1. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
TERMÍNY JPZ  – 1. termín 12. 4.  2022, 2. termín 13. 4. 2022
NÁHRADNÍ TERMÍNY JPZ – 1. termín 10. 5. 2022, 2. termín 11. 5. 2022 
(písemná omluva do 3 dnů od konaní JPZ)
Možnost nahlížet do spisu a vyjádřit se k podkladům před vydáním rozhodnutí je možné po písemném oznámení na sekretariátu školy dne 29. 4. 2022 od 8.00 – 11.00 hodin.


Zápisový lístek
Lhůta pro odevzdání zápisového lísku je 10 pracovních dnů a počítá se od nejzazšího termínu po zveřejnění seznamu s výsledky uchazečů. Uchazeč může uplatnit zápisový lístek opakovaně i tehdy, pokud je přijat na základě nového rozhodnutí vydaného podle správního řádu. Nové rozhodnutí předloží uchazeč ve škole, kam odevzdal zápisový lístek, a ta mu vydá zápisový lístek k odevzdání na druhou školu. Změna uplatnění zápisového lístku, pokud k vydání nového rozhodnutí dojde, je tedy možná.
Uchazeči, kteří podali přihlášku ke vzdělávání, obdrží pozvánku k přijímací zkoušce nebo oznámení o přidělení registračního čísla společně s informacemi k dalšímu průběhu přijímacího řízení poštou v dostatečném předstihu, nejpozději 14 dnů před konáním JPZ.