INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020-2021

Počet přijímaných žáků a tříd:
Pro školní rok 2020/21 bude otevřeno celkem 7 tříd (v každé třídě maximálně 30 žáků).

kód oboru

název oboru

délka studia

forma studia

počet tříd

počet žáků

78 – 42 – M/04

Zdravotnické lyceum

4

denní

1

30

53 – 41 – M/03

Praktická sestra

4

denní

4

120

75 – 41 – M/01

Sociální činnost

4

denní

1

30

53 ­– 41 – M/03

Praktická sestra

3

zkrácená, večerní pomaturitní

1

30

Jednotnou přijímací zkoušku a přijímání uchazečů ke vzdělávání ve střední škole upravuje ve školním roce 2019/2020 zákon č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020.

Jednotná přijímací zkouška ke vzdělávání ve střední škole pro školní rok 2020/2021 proběhne nejdříve 14 dnů ode dne obnovení osobní přítomnosti žáků na vzdělávání ve středních školách. Konkrétní termín jejího konání stanoví Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy.

Obsah i forma přijímací zkoušky zůstávají zachovány. Jednotná přijímací zkouška se skládá z písemného testu z českého jazyka a literatury a písemného testu z matematiky.

Každý uchazeč může písemný test konat pouze jednou (zachován zůstává náhradní termín pro uchazeče, kteří se nemohli z omluvitelných důvodů zúčastnit prvního termínu). Uchazeč skládá zkoušku ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí (pouze v případě, že v prvním pořadí uchazeč uvedl nematuritní obor vzdělání, pak skládá zkoušku ve škole uvedené ve druhém pořadí). Uchazeč, který se hlásí na obor vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou, koná jednotnou přijímací zkoušku na této škole.

Přijímání uchazečů na uvolněná místa
Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy není přípustné. Nicméně uchazeči nepřichází o možnost být operativně přijati na místa, která budou případně uvolněna po uplynutí lhůty pro odevzdání zápisových lístků, pokud se v pořadí umístili „pod čarou“ (tedy o možnost „být přijati na odvolání“ jak je ve veřejnosti vžito). Standardní odvolání je letos nahrazeno institutem nového rozhodnutí podle § 101 písm. b) správního řádu, kterým lze změnit původní rozhodnutí o nepřijetí uchazeče. Díky tomuto mechanismu lze přijmout uchazeče na uvolněná místa podle výsledného pořadí po odevzdání zápisových lístků. Tj. škola učiní kroky tak, aby v co nejkratším možném termínu za využití dosavadních výsledků přijímacího řízení naplnila počet přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů dle stanovených kritérií.

Zápisový lístek
Lhůta pro odevzdání zápisového lísku je 5 pracovních dnů a počítá se od nejzazšího termínu pro zveřejnění seznamu s výsledky uchazečů. Uchazeč může uplatnit zápisový lístek opakovaně i tehdy, pokud je přijat na základě nového rozhodnutí vydaného podle správního řádu. Nové rozhodnutí předloží uchazeč ve škole, kam odevzdal zápisový lístek, a ta mu vydá zápisový lístek k odevzdání na druhou školu. Změna uplatnění zápisového lístku, pokud k vydání nového rozhodnutí dojde, je tedy možná. 

Uchazeči, kteří podali přihlášku ke vzdělávání, obdrží pozvánku k přijímací zkoušce nebo oznámení o přidělení registračního čísla společně s informacemi k dalšímu průběhu přijímacího řízení poštou v dostatečném předstihu.


Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021
Při přijímacím řízení do zkráceného studia pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou podle § 85 se jednotná zkouška nekoná.

 obor Praktická sestra – denní forma vzdělání

 obor Zdravotnické lyceum – denní forma vzdělání

 obor Sociální činnost – denní forma vzdělání

 obor Praktická sestra – večerní (pomaturitní zkrácená) forma vzdělání – 2. kolo


Odkazy pro stažení přihlášky a informace o jednotné přijímací zkoušce 2020 CERMAT:
https://prijimacky.cermat.cz