75 let SZŠ Jaselská

Ředitelé SZŠ Jaselská

1948 – 1958

PhDr. Antonie Bobková

1958 – 1976

PhDr. Zdeňka Zatloukalová-Kalinová

1976 – 1985

Mgr. Olga Ošlejšková

1985 -1990

Mgr. Věra Záhorová

1990 – 2003

Mgr. Miroslav Pavlík

2003 – 2018

PhDr. Jarmila Kelnarová

od 2018

PhDr. Zuzana Číková

Historie školy

Ať už jste žák, učitel nebo úspěšný absolvent, pojďte si připomenout vývoj školy a podívejte se, jaké má ambice do budoucna!

(Některá data a informace se nám bohužel nepodařilo dohledat v dostupných zdrojích.)

1948-1958
První ředitelka zdravotnické školy PhDr. Antonie Bobková

V roce 1948/49 se spojily v jediný celek dosud různorodé složky:

  • Dvouletá státní ošetřovatelská škola
  • Dvouletá řádová ošetřovatelská škola
  • Roční státní ústav pro vzdělávání porodních asistentek

Takto rozšířená škola sídlila od září 1950 na dvou místech, na ulici Jaselská 7 a na třídě Obránců míru 18 (dnešní Úvoz).

 Škola se dělila na odbory a větve, studium bylo zakončeno maturitní zkouškou. Zdravotnický odbor měl větve pro ošetřovatelky, dětské sestry, zdravotnické pracovnice, porodní asistentky, zdravotní a zubní laborantky.

Škola měla dvouletý společný základ, ze kterého mohly žákyně třetího ročníku přejít na kteroukoliv větev.

Nově vznikaly i čtyřleté studijní obory ukončené diplomovou zkouškou.

V roce 1951 byla na základních školách zavedena osmiletá povinná školní docházka.

Pro nedostatek sester byla na zdravotnické škole změněna délka studia ze 4 let na 3 roky a v důsledku toho nastupovaly do nemocnic k lůžku sedmnáctileté absolventky školy.

Kvůli nedostatečným prostorům byla výuka zajišťována i na ulici Lipové.

Od roku 1953 spadala škola pod ministerstvo zdravotnictví a studium se opět prodloužilo na čtyři roky.

Ve školním roce 1952/53 se učilo ve 24 třídách, ve škole bylo 686 žáků, 32 interních učitelů a 135 externích učitelů.

V tomto roce došlo rovněž k zahájení výuky odborné praxe v nemocnicích, nově započala výuka latiny a psaní na stroji. V roce 1955 byl zaveden rozvod vody do všech místností v budově.

1958-1976
Ředitelka školy PhDr. Zdeňka Zatloukalová-Kalinová

V roce 1958 se novým zřizovatelem školy stal Krajský ústav národního zdraví v Brně a škola se stala metodickým centrem pro všech tehdejších třináct zdravotnických škol v kraji.

Dvě třetiny náplně výuky tvořila praxe v nemocnicích na 42 školních školících stanicích v brněnských zdravotnických zařízeních.

V roce1960 se některé obory denního studia změnily výhradně na studium pomaturitní (porodní asistentky, rentgenoví laboranti, RP, SP).

V šedesátých letech na této škole existovalo studium čtyřleté, dvouleté pro absolventky gymnázií, dvouleté pro nižší zdravotnické pracovníky, bylo možné studovat obory zdravotních, dětských, ženských sester a ošetřovatelek ve studiu denním i ve studiu při zaměstnání.

Josef Staněk napsal první učebnici latinského jazyka pro zdravotnické školy.

Žákyně zdravotnické školy se zapojovaly do brigád na pomoc socialistickému zemědělství, např. podzimní sběr brambor, máku, námelu (pro výrobu léčiv). Na škole vyučovalo 50 interních učitelů, 100 externích učitelů, školu navštěvovalo více jak 1000 žáků.

1976-1985
Ředitelka školy Mgr. Olga Ošlejšková

V těchto letech ve škole vyučovalo přibližně 80 – 100 pedagogů a navštěvovalo ji asi 1000 žáků.

V souladu s tehdejším komunistickým režimem se konaly vzdělávací a poznávací výjezdy žáků a učitelů do SSSR (do Moskvy a Leningradu).

Pro žáky byla zajímavá každoroční výměnná nemocniční praxe v NDR (v Erfurtu). Nově přijatí žáci školy byli motivováni k odevzdání 1 kg sušených bylin, které byly využívány pro výrobu léčiv.

1985-1990
Ředitelka školy Mgr. Věra Záhorová

Sedmdesátá a osmdesátá léta nepřinesla výrazné změny v zaměření jednotlivých studijních oborů, škola si zachovala vysokou úroveň a její absolventky nacházely uplatnění ve zdravotnických zařízeních v celé republice.

1990–2003
Ředitel školy Mgr. Miroslav Pavlík

Po revoluci v roce 1989 byl zřizovatelem školy Magistrát města Brna.

V roce 1991 byly obory zdravotní sestra a dětská sestra sloučeny v jeden pod názvem všeobecná sestra.

Postupně byly vybudovány učebny cizích jazyků, učebny informačních technologií, modernizováno zázemí školy a proběhly další změny.

V roce 1996 začaly zdravotnické školy spadat pod MŠMT.

V roce 1996 se konal 1. ročník Celostátní soutěže první předlékařské pomoci organizovaný školou.

Bylo započato vydávání školního časopisu Virus, který tvořili žáci i pedagogové.

V Úprkově dvoraně školy hostoval Miroslav Horníček a Miroslav Donutil.

Konal se první reprezentační ples v historii školy.

2003-2018
Ředitelka školy PhDr. Jarmila Kelnarová, PhD.

Byl vydán Zákon o nelékařských zdravotnických povoláních č 96/2004 Sb., který velmi ovlivnil další vývoj vzdělávání zdravotníků.

V roce 2004 byl zrušený obor všeobecná sestra, který nahradil obor zdravotnický asistent.

V roce 2005 vznikl nový obor zdravotnické lyceum.

V roce 2011 byl otevřen další obor sociální činnost.

2018-dosud
Ředitelka školy PhDr. Zuzana Číková

Roku 2016 byl opět vydáván školní časopis s novým názvem Jaselský kurýr.

 V roce 2018 nahradil obor zdravotnický asistent nově obor praktická sestra.

V roce 2019 byl započat projekt budování Centra odborného vzdělávání (COV).

V letech 2020 – 2021 školu uzavřela pandemie COVID-19 a z velké části probíhala distanční výuka.

Praktické maturitní zkoušky se poprvé v historii školy nekonaly v nemocnicích u pacientů, ale v odborných učebnách na figurínách za přísných hygienických opatření.

Po celou dobu covidové pandemie naši žáci i odborné učitelky pracovaly v nemocnicích u lůžek pacientů.

Hejtman Jihomoravského kraje povolal žáky čtvrtých ročníků na práci v nemocnicích, což znamenalo významnou pomoc pro zdravotnická zařízení a pro žáky to byla velká životní zkušenost.

Roku 2020 byla vytvořena virtuální prohlídka školy, která je pro zájemce umístěna na webových stránkách školy.

V roce 2022 maturovali první absolventi oboru praktická sestra.

V roce 2022 proběhl 1. ročník akce „Daruj krev pro Jaselskou“ ve spolupráci s Fakultní nemocnicí u svaté Anny.

 V březnu roku 2023 proběhne slavnostní otevření učebny Centra odborného vzdělávání za účasti zástupců Odboru školství Krajského úřadu Jihomoravského kraje, zástupců brněnských fakultních nemocnic, absolventů školy a veřejnosti.

Ve školním roce 2023/24 bude započato pokusné ověřování stupňovitého propojení vybraných oborů.

Ve 3. ročníku studia oboru praktická setra budou žáci moci vykonat závěrečnou zkoušku

v oboru ošetřovatel, a získat tak výuční list.

Po úspěšném vykonání maturitní zkoušky v oboru praktická sestra bude moci absolvent přejít přímo do druhého ročníku programu Diplomovaná všeobecná sestra na Vyšší odborné škole zdravotnické.

Plány do budoucna

Naše škola si chce i nadále udržet pověst vysoce kvalitní odborné školy, která svoje žáky vyučuje podle nejnovějších vědeckých poznatků.

Chce si rovněž udržet titul Škola podporující zdraví a Světová škola, kdy například spolupracuje s Mendelovou univerzitou a podílí se na projektu „Náš pestrý les“. Na nově vysazené stromky budou naši žáci dohlížet po dobu pěti let.

Škola má v úmyslu pokračovat a navyšovat zahraniční výjezdy žáků, například formou Erasmus+, Do světa, odborných stáží v nemocničních a sociálních zařízeních.

Pro žáky i učitele je velmi zajímavý projekt DOFE.

Nedílnou součástí akcí ve škole jsou konference v rámci různých předmětů s vysokou odborností, na které jsou zváni i pedagogové z ostatních škol.

Škola se účastní řady sportovních soutěží, ve kterých dosahuje kvalitních výsledků.

Každoroční účast v soutěžích ošetřovatelských kazuistik, v ošetřovatelství a v psychologii jsou již mnohaletou tradicí. V roce 2022 jsem se poprvé zapojily do soutěže HARTMANN SCHOOL AWARDS.

Škola v číslech

Minulost

Počet

0

absolventů

Současnost

Zdravotnické lyceum

Počet žáků

0

Počet tříd

0

Praktická sestra

Počet žáků

0

Počet tříd

0

Sociální činnost

Počet žáků

0

Počet tříd

0

Celkem

Počet žáků

0

Počet tříd

0

Budoucnost

Praktická sestra

Přijímáme

0

žáků

Zdravotnické lyceum

Přijímáme

0

žáků

Sociální činnost

Přijímáme

0

žáků

Napsali o nás

Akce k 75. výročí založení školy

Naši absolventi

SZŠ Jaselská jsem absolvovala v roce 1981. Byla to škola, která se mi stala zdrojem odborných znalostí i praktických zkušeností a dala mi jistotu, že moje volba stát se dětskou sestrou byla správná. 
Moje profesionální cesta vedla ve FN Brno přes dětskou ortopedii a anesteziologii až k vedoucím funkcím – vrchní sestra na Klinice dětské anestezie a resuscitace, asistentka a posléze i zástupce náměstka pro NLZP pro Dětskou nemocnici. Celý svůj život pracuji v Dětské nemocnici a svoji práci vnímám jako naplněné poslání. I proto je mým cílem, aby to, co zde po mně jednou zůstane, mělo hodnotu a smysl – co nejlepší všestrannou péči o dětského pacienta i podporu jeho rodině. To vše však není možné bez erudovaných, empatických a lidsky propojených sesterských týmů, jejichž jsem se snažila a stále se snažím být podporovatelkou i platnou součástí.
PhDr. Jana Šífová, MBA.
zástupce náměstka pro NLZP pro Dětskou nemocnici
Na SZŠ Jaselská jsem maturoval v roce 2004 a nyní pracuji ve FN u sv. Anny na pozici staniční sestra. Škola mě zformovala na tolik, že jsem se rozhodl pro další studium na vysoké škole v oboru ošetřovatelství. Zde jsem pochopil, že si chci prohloubit znalosti v další oblasti, která je vhodná pro provoz ve zdravotnictví. Minulý rok jsem za podpory vedení fakultní nemocnice dokončil studium na ekonomické fakultě. Doufám, že teoretické znalosti budou stavebním pilířem pro další praxi.
Ing. Ondřej Vach
staniční sestra FN u sv. Anny DRO odd. D
Na SZŠ Jaselská jsem vystudovala obor zdravotní sestra a studium jsem úspěšně ukončila maturitní zkouškou v roce 1994. Ihned po maturitě jsem nastoupila do svého prvního zaměstnání do FN Brno na Neurochirurgickou kliniku. Díky SZŠ Jaselské jsem byla na výkon povolání zdravotní sestry skvěle připravena. Při zaměstnání jsem vystudovala bakalářský a poté navazující magisterský studijní program na LF MU. Na NCO NZO jsem absolvovala specializační vzdělání Intenzivní péče ukončené atestační zkouškou. V roce 2008 jsem dostala příležitost pracovat jako staniční sestra na Klinice úrazové chirurgie. Na pozici staniční sestry jsem působila do roku 2015, kdy jsem uspěla ve výběrovém řízení a stala se vrchní sestrou Neurochirurgické kliniky, což považuji za vrchol mé profesní kariéry. 
Mgr. Sylvie Rolková
vrchní sestra Neurochirurgické kliniky FN Brno
Na Střední zdravotnické škole Brno Jaselská jsem absolvovala v roce 2022. Škola má vhodné podmínky pro nácvik výkonů, které jsem následně mohla osvojit v různých nemocnicích v rámci odborné praxe. Odborné učitelky nám předaly cenné zkušenosti z praxe. V neposlední řadě jsem zde našla řadu přátel. Nyní studuji dálkově vyšší odbornou školu zdravotní a po ukončení studia bych ráda pracovala na traumatologické JIP. 
Kateřina Krchňavá
praktická sestra Úrazová nemocnice, studentka VOŠZ Brno

Naši žáci

Jmenuji se Milan Škrhák a studuji 3. ročník střední zdravotnické školy. Zdravotnická škola byla pro mě jasnou volbou. Už odmalička mě bavilo chodit do nemocnic, sledovat sanitky a celé to nemocniční dění.  Později se k tomu přidala touha pomáhat lidem, podílet se na záchraně lidského života, nadšení pro první pomoc. Věděl jsem, že to je přesně to, čemu bych se chtěl profesně věnovat. Škola mi odborně pomáhá mého cíle dosáhnout.
Milan Škrhák
žák SZŠ Jaselská
Jmenuji se Silvie a jsem studentka 2. ročníku. Střední zdravotnická škola mi za dva roky studia dala hodně vědomostí a především poznání, jak náročné a krásné povolání jsem si vybrala. Po maturitě bych ráda pokračovala ve studiu, abych mohla pracovat u dětí a zlepšit jim dny v nemocnici. 
Silvie Kozlíková
žákyně SZŠ Jaselská
Jmenuji se Sára Tomečková a jsem žákyně 4. ročníku střední zdravotnické školy. Při přijetí na školu jsem si nebyla úplně jistá správnou volbou. Odborné učitelky mi ukázaly, jak je práce sestry krásná. Vše doplnily odbornými znalostmi. Ráda bych šla studovat ošetřovatelství na vysokou školu a získat praxi u lůžka a následně vše předat žákyním na střední škole zdravotní. 
Sára Tomečková
žákyně SZŠ Jaselská
Jmenuji se Simona Kouřilová a jsem žákyní 4. ročníku zdravotního lycea na SZŠ Brno, Jaselská. Jak jsem se sem dostala? Nemám tušení, ale mohu říct, že toho nelituji. Obor zdravotnické lyceum jsem si zvolila proto, že jsem věděla jen to, že směr, kterým se chci v budoucnu vydat, je zdravotnictví. Vyhovovalo mi, že už od prvního ročníku máme odborné předměty, které nám nejen představí jednotlivá odvětví, ale také nás naučí nejdůležitější základy, které budeme potřebovat pro další studium i praxi. 
Simona Kouřilová
žákyně SZŠ Jaselská