​​​​​​Výsledky náhradního termínu přijímacích zkoušek budou zveřejněny 14. 6. 2021 po 14 hodině.

 

Náhradní termín přijímacích zkoušek se koná 2. a 3. června 2021. Pozvánky byly uchazečům zaslány emailem.
Podmínky osobní přítomnosti uchazečů při přijímacích zkouškách zde.

 

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022
Výsledky budou zveřejněny 19. 5. 2021 od 15:00 hodin ve vestibulu školy a na webové stránce školy.

 

Pokyny k přijímacímu řízení pro školní rok 2021/2022
V tabulce výsledků přijímacího řízení jsou uchazeči evidováni pod registračním číslem, které jim bylo přiděleno na pozvánce k přijímacímu řízení (evidenční číslo přihlášky).
U přijatých uchazečů ředitelka oznamuje rozhodnutí o přijetí zveřejněním seznamu přijatých uchazečů. Přijatým uchazečům se rozhodnutí o přijetí nezasílá. Nepřijatým uchazečům se odesílá rozhodnutí o nepřijetí písemně (§ 60e, § 165 odst. 2 písm. f) a § 183 odst. 2 školského zákona).
V souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, v platném znění, se lze před vydáním rozhodnutí ve věci (přijetí/nepřijetí ke studiu) vyjádřit k podkladům tohoto rozhodnutí. Lze tak učinit dne 19. května 2021, v době od 10:00 do 14.00 h na studijním oddělení v budově školy.

 

PŘIJATÍ uchazeči si rozhodnutí o přijetí mohou vyzvednout osobně v budově školy od 20. 5. 2021 do 2. 6. 2021 vždy od 7:00 do 15:30 hodin. Zároveň odevzdají přijatí uchazeči i zápisový lístek.

 

NEPŘIJATÍ UCHAZEČI si mohou rozhodnutí o nepřijetí osobně převzít v budově školy od 20. 5. 2021 do 21. 5. 2021 vždy od 7:00 do 15:30 hodin, kde jim bude vysvětlen možný postup při podání žádosti o nové rozhodnutí. V případě, že všichni přijatí uchazeči neodevzdají v zákonné lhůtě zápisové lístky, mohou být tito uchazeči následně přijati ke studiu na základě žádosti o nové rozhodnutí. Formulář žádosti bude nachystaný k vyzvednutí ve škole.

Žádost o vydání nového rozhodnutí

Žádost o zpětvzetí žádosti o vydání nového rozhodnutí

 

ZÁPISOVÝ LÍSTEK
Přijatí uchazeči potvrdí svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků, tj. do 2. 6. 2021. Nepotvrdí-li uchazeč odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.
Pokud si přijatý uchazeč zvolí jinou školu, sdělí tuto informaci neprodleně na sekretariát školy. Urychlíte tím přijímací řízení a umožníte tím přijetí dalších.

Žáci všech oborů denního studia povinně studují 2 cizí jazyky anglický jazyk (ANJ), německý jazyk (NEJ).
Žáci oboru PS si mohou zvolit kombinaci ANJ – německý jazyk nebo ANJ – ruský jazyk. Na volbu kombinace výuky cizího jazyka budou zákonní zástupci dotázáni při odevzdávání Zápisového lístku.
Výuku těchto cizích jazyků lze otevřít, je-li ve skupině alespoň 12 přihlášených žáků. Konkrétní podoba
studia cizích jazyků v rámci platných školských předpisů je v pravomoci vedení školy.

 

TŘÍDNÍ SCHŮZKY PŘIJATÝCH ŽÁKŮ
Třídní schůzky pro rodiče žáků přijatých do 1. ročníků se budou konat v pondělí 21. 6. 2021 v 16.00 hodin. Rozpis učeben bude zveřejněn před konáním schůzek ve vestibulu školy. POZVÁNKY JIŽ NEBUDOU ROZESÍLÁNY!


PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY – DODATEK 

Uchazeč, který měl konat oba termíny jednotné přijímací zkoušky na jedné škole podle výroku VIII. a jeden z termínů nekonal, může konat tuto zkoušku v náhradním termínu bez ohledu na důvod jejího nekonání v řádném termínu,
pokud potvrdí řediteli školy, na které měl konat oba termíny jednotné přijímací zkoušky, do 14
května 2021, že bude konat tuto zkoušku v náhradním termínu.
Potvrdit konání zkoušky v náhradním termínu nemusí uchazeč, který se řádně omluvil a již mu právo konat zkoušku v náhradním termínu vzniklo nebo vznikne.

Uchazeč může ve školním roce 2020/2021 vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení, pokud byl následně v prvním kole přijímacího řízení přijat ke vzdělávání ve střední škole po konání přijímací zkoušky v náhradním termínu.


Informace k přijímacímu řízení

POZVÁNKA K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE bude uchazečům zaslána nejpozději 14 dnů před konáním přijímací zkoušky, tj. 19. 4. 2021. Jednotné přijímací zkoušky se budou konat 3. a 4. května 2021. Náhradní termín se koná 2. a 3. června 2021.

Testování uchazečů před přijímacími zkouškami na střední školy

Na základě Mimořádného opatření MZ ze dne 6. dubna 2021 Č. j.: MZDR 14592/2021-1/MIN/KANbude uchazeči umožněna osobní přítomnost na školní přijímací zkoušce, jednotné přijímací zkoušce pouze pokud

I.
a) nemá příznaky onemocnění COVID-19, a
b) doloží před přijímací zkouškou DOKLAD  o negativním výsledku neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo neinvazivního preventivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedených ve škole, které si provedl sám nebo které mu byly provedeny laickou osobou v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky.

  • V případě, že je uchazeč žákem školy, je tento uchazeč oprávněn pro účely účasti na přijímacím řízení podrobit se testování ve škole, ve které je žákem.
  • Škola, ve které je uchazeč žákem, je povinna provést na jeho žádost preventivní test ve škole a vydat o výsledku testu doklad.

II.
Doklad podle písm. b) může uchazeč nahradit

  • dokladem o tom, že uchazeč prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní
  • dokladem vydaným poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který byl proveden v posledních 7 dnech, nebo
  • certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, pokud od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

Pokud uchazeč nepředloží doklad podle čl. I nebo II, škola mu účast na přijímací zkoušce neumožní.

V případě, že má uchazeč právo u přijímací zkoušky na přítomnost podporující osoby nebo jiné osoby, musí tato osoba předložit doklad o negativním testu stejně jako uchazeč, jinak škola účast takové osoby na přijímací zkoušce neumožní.

Uchazeč, který se z důvodu nepředložení dokladu podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o testování uchazečů o střední vzdělávání neúčastnil řádného termínu přijímací zkoušky a svoji neúčast z tohoto důvodu písemně nejpozději do 3 dnů omluvil řediteli školy, ve které ji měl konat, koná zkoušku v náhradním termínu.

Testování u přijímacích zkoušek_s platnosti od 26. dubna 2021

Opatření obecné povahy


Počet přijatých přihlášek v 1. kole přijímacího řízení na všechny obory je vyšší než počet přijímaných žáků, proto se 3. a 4. května 2021 JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY KONAJÍ. Přihlášeným uchazečům nejpozději do 18. 4. 2021 zašleme pozvánku. 


Přijímací zkoušky pro školní rok 2021/2022

Předpokládaný počet přijímaných žáků a tříd:
Pro školní rok 2021/22 bude otevřeno celkem 8 tříd (v každé třídě maximálně 30 žáků).

kód oboru název oboru délka studia forma studia počet tříd počet žáků
78 – 42 – M/04 Zdravotnické lyceum 4 denní 2 60
53 – 41 – M/03 Praktická sestra 4 denní 4 120
75 – 41 – M/01 Sociální činnost 4 denní 1 30
53 ­– 41 – M/03 Praktická sestra 5* večerní  1 30

* výuka bude probíhat v pondělí a ve středu


Přijímací zkoušky se konají formou písemného testu z ČJL a MAT v rámci přijímacího řízení organizovaného MŠMT ČR.
Přihlášky ke studiu se podávají nejpozději do: 01. 03. 2021
Termín konání jednotných testů: 3. 5. 2021 (1. termín)
  4. 5. 2021 (2. termín)
Kritéria přijímacího řízení do všech oborů studia budou zveřejněny nejpozději
do 31. 1. 2021
Den otevřených dveří 19. 1. 2021

Všichni uchazeči konají jednotnou přijímací zkoušku, která se skládá z písemného testu z Českého jazyk a literatury a z písemného testu z Matematiky.
Písemný test z předmětu Český jazyk a literatura trvá 70 minut. Písemný test z předmětu Matematika trvá 85 minut. Do výsledku přijímacího řízení se bude zohledňovat pouze lepší výsledek z prvního či druhého termínu příslušného testu.
Pro uchazeče se speciálně vzdělávacími potřebami je délka trvání testu navýšena dle doporučení z pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálního pedagogického centra. Posudek je nutné odevzdat společně s přihláškou.