Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021
Výsledky budou zveřejněny 16. 6. 2020 od 12:00 hodin ve vestibulu školy a na webové stránce školy.

Pokyny k přijímacímu řízení pro školní rok 2020/2021
V tabulce výsledků přijímacího řízení jsou uchazeči evidováni pod registračním číslem, které jim bylo přiděleno na pozvánce k přijímacímu řízení (evidenční číslo přihlášky).

U přijatých uchazečů ředitelka oznamuje rozhodnutí o přijetí zveřejněním seznamu přijatých uchazečů. Přijatým uchazečům se rozhodnutí o přijetí nezasílá. Nepřijatým uchazečům se odesílá rozhodnutí o nepřijetí písemně (§ 60e, § 165 odst. 2 písm. f) a § 183 odst. 2 školského zákona).

PŘIJATÍ uchazeči si rozhodnutí o přijetí mohou vyzvednout osobně v budově školy od 16. 6. 2020 do 23. 6. 2020 vždy od 7:00 do 15:30 hodin. Zároveň odevzdají přijatí uchazeči i zápisový lístek.

NEPŘIJATÍ UCHAZEČI si mohou rozhodnutí o nepřijetí osobně převzít v budově školy od 16. 6. 2020 do 17. 6. 2020 vždy od 7:00 do 15:30 hodin, kde jim bude vysvětlen možný postup při podání žádosti o nové rozhodnutí. V případě, že všichni přijatí uchazeči neodevzdají v zákonné lhůtě zápisové lístky, mohou být tito uchazeči následně přijati ke studiu na základě žádosti o nové rozhodnutí. Formulář žádosti bude nachystaný k vyzvednutí ve škole.

Žádost o vydání nového rozhodnutí

ZÁPISOVÝ LÍSTEK
Přijatí uchazeči potvrdí svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků, tj. do 23. 6. 2020. Nepotvrdí-li uchazeč odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.
Pokud si přijatý uchazeč zvolí jinou školu, sdělí tuto informaci neprodleně na sekretariát školy. Urychlíte tím přijímací řízení a umožníte tím přijetí dalších uchazečů.

TŘÍDNÍ SCHŮZKY PŘIJATÝCH ŽÁKŮ
Třídní schůzky pro rodiče žáků přijatých do 1. ročníků se budou konat ve čtvrtek 27. 8. 2020 v 15.30 hodin. Rozpis učeben bude zveřejněn před konáním schůzek ve vestibulu školy. POZVÁNKY JIŽ NEBUDOU ROZESÍLÁNY!


Informace ke konání jednotné přijímací zkoušky a dalšímu průběhu přijímacího řízení

Jednotná přijímací zkouška z matematiky a z českého jazyka a literatury se bude konat 8. června 2020 v budově školy – Jaselská 7/9, Brno.

Uchazeč koná jednotnou přijímací zkoušku pouze jednou, a to ve škole uvedené na přihlášce první v pořadí. Všichni uchazeči, kteří mají uveden jeden z oborů Střední zdravotnické školy Brno, Jaselská, p. o. na přihlášce na prvním místě, obdrželi pozvánku k jednotné přijímací zkoušce společně s organizačním pokynem a informacemi k přijímacímu řízení. Ostatní uchazeči obdrželi informace k přijímacímu řízení.

Příchod a pohyb uchazečů ve škole v den konání jednotné přijímací zkoušky se bude řídit organizačním pokynem ředitelky školy k Ochraně zdraví na středních školách v průběhu přijímacích zkoušek ve školním roce 2019/2020, který je přílohou pozvánky. Čas příchodu uchazečů do budovy školy je v 7.45 hodin, žáci z rizikových skupin se mohou dostavit v 7.30 hodin. Rozmístění uchazečů do učeben bude uvedeno na nástěnce při vstupu do budovy školy. Při vstupu do budovy odevzdají uchazeči vyplněné a zákonným zástupcem podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.  Formulář čestného prohlášení je opět přílohou pozvánky.

Vstup do budovy nebude povolen doprovázejícím osobám.  

Mezi povolené pomůcky patří psací a rýsovací potřeby. Uchazeči používají pouze vlastní psací a rýsovací potřeby. Při prezenci uchazeče v učebně je nutné předložit pozvánku k přijímací zkoušce a průkaz totožnosti. (Jako průkaz totožnost lze použít i průkaz MHD). Uchazeč zůstává v přestávce mezi jednotlivými testy v budově školy, kde budou zajištěny dohledy.

Podle § 7 vyhlášky č. 232/2020 Sb. o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020, se mění kritéria přijímacího řízení takto: Test z českého jazyka a literatury trvá 70 minut a test z matematiky trvá 85 minut. 

Seznam přijatých a nepřijatých uchazečů bude zveřejněn 16. června 2020 na nástěnce ve vestibulu školy a na webové stránce – www. szs.jaselska.czčas bude upřesněn. Uchazeč je identifikován pod registračním číslem, které je součástí pozvánky i informací k přijímacímu řízení.

Podle § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) se rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. Rozhodnutí o přijetí nebudou zákonným zástupcům vydávána ani podána k poštovní přepravě.

Úmysl přijatého uchazeče vzdělávat se ve střední škole potvrdí zákonný zástupce odevzdáním zápisového lístku do 23. června 2020. Zápisový lístek se do tohoto termínu musí odevzdat buď ve škole na sekretariátu (kancelář č. 20), nebo k poštovní přepravě (stačí razítko pošty s tímto datem).

Rozhodnutí o nepřijetí budou zákonným zástupcům odeslána poštou. Na uvolněná místa po uchazečích, kteří v zákonné lhůtě, tj. do 23. června 2020, neodevzdali zápisový lístek, mohou být přijati uchazeči, kterým nebylo vyhověno z kapacitních důvodů. Zákonný zástupce takto nepřijatého uchazeče vyjádří vůli být přijat na základě žádosti o vydání nového rozhodnutí řediteli školy do tří pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí. Formulář žádosti o vydání nového rozhodnutí bude ke stažení na webových stránkách školy – www.szs-jaselska.cz. Žádost ve stanovené lhůtě může doručit zákonný zástupce na sekretariát (kancelář č. 20) nebo podat k poštovní přepravě.

V souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, v platném znění, se lze před vydáním rozhodnutí ve věci (přijetí/nepřijetí ke studiu) vyjádřit k podkladům tohoto rozhodnutí. Lze tak učinit dne 15. června 2020, v době od 12:00 do 15.30 h na studijním oddělení v budově školy.

Náhradní termín konání jednotné přijímací zkoušky pro uchazeče, kteří nemohou z vážných důvodů v řádném termínu konat jednotnou přijímací zkoušku a kteří se řádně omluví, je 23. června 2020.