Přijímací zkoušky pro školní rok 2024/2025

Informace pro uchazeče a rodiče pro školní rok 2024/2025

Předpokládaný počet přijímaných žáků a tříd:

Pro školní rok 2024/25 bude otevřeno celkem 7 tříd (v každé třídě maximálně 30 žáků).

Ve školním roce 2024/2025 budeme otvírat obory vzdělávání pouze denní formy. 

* Vzdělávání v oboru Praktická sestra se uskuteční v režimu pokusného ověřování stupňovitého propojení vybraných oborů vzdělání kategorie H, M, N ve skupině oborů vzdělání 53 ve středních a vyšších odborných školách, č. j. MSMT-32092/2021-2. Pro uchazeče se nic nemění, jen ve 3. ročníku oboru Praktická sestra budou moci (není to povinnost) vykonat závěrečnou zkoušku oboru 53-41-H/01 Ošetřovatel a získat tak navíc střední vzdělání s výučním listem. Po vykonání maturitní zkoušky v oboru Praktická sestra bude moci absolvent přejít přímo do 2. ročníku programu Diplomovaná všeobecná sestra, který se vyučuje na vyšších odborných školách, a to dokonce i v případě, že nebude mít maturitní zkoušku společné části úspěšně dokončenou – má tedy další rok, ve kterém, souběžně se studiem 2. ročníku, může maturitní zkoušku dokončit. Se vzděláváním v režimu pokusného ověřování je nutné vyslovit souhlas.


Ve dnech 24. – 25. listopadu 2023 od 9 do 17.00 hod se s naší školou můžete seznámit na Veletrhu středních škol „Tak kam?!“na brněnském výstavišti, pavilon G2, stánek č. 6. 

 

Termíny dnů otevřených dveří:           

sobota 2. prosince 2023, 10. 00 – 16.00 hod.

sobota 13. ledna 2024, 10. 00 – 16.00 hod.

 

Na dnu otevřených dveří jsou přítomni učitelé a ti Vám zodpoví Vaše dotazy.

Na webových stránkách školy je k dispozici virtuální prohlídka školy.


V současné době je vládou schválena digitalizace přijímacího řízení na SŠ, která přinese tyto hlavní změny:

  • Evidence všech přihlášek, jak do maturitních oborů, tak oborů s výučním listem v jednotném informačním systému.

  • Možnost podat v 1. a ve 2. kole přihlášky až na 3 školy (až 5 v případě podání přihlášek do oborů vzdělání s talentovou zkouškou), toto se bude týkat oborů vzdělání s maturitní zkouškou i oborů vzdělání s výučním listem.

  • Zachování 2 pokusů možnosti konat testy jednotné přijímací zkoušky (JPZ), a to nově i pro uchazeče, kteří se hlásí pouze na jeden maturitní obor.

  • Střední školy nebudou mít zákonnou povinnost zohlednit jako jedno z kritérií přijímacího řízení výsledky předchozího vzdělávání ze ZŠ, zůstane však možnost toto kritérium použít.

  • Školní část přijímacích zkoušek bude skládána v průběhu delšího období, a to i před konáním JPZ.

  • Systém bude bezprostředně po vyhodnocení výsledků přijímacích zkoušek (JPZ a školní části) řediteli středních škol na základě prioritizace uchazeče přiřazovat uchazeče ke konkrétním školám.

Termín odevzdání přihlášek je stanoven do 20. února 2024, další informace o způsobu podání přihlášek a o podmínkách přijímacího řízení budeme doplňovat na těchto webových stránkách průběžně dle získaných informací z MŠMT (proto je výhodné sledovat i stránky MŠMT – přijímací řízení nebo www.cermat.cz přijímací řízení. Dozvíte se zde důležité informace bez časové prodlevy). Hlavním zdrojem informací, které s novým systémem průběhu a přijímání do středních škol a konzervatoří souvisí, a to jak pro uchazeče a jejich zákonné zástupce, tak pro základní a střední školy jsou webové stránky www.prihlaskynastredni.cz

U uchazečů ze základní školy musí být na zadní straně přihlášce známky potvrzené základní školou, u ostatních uchazečů, kteří mají již ukončené základní vzdělání, musí být k vyplněné přihlášce přiloženy ověřené kopie vysvědčení z 8. a 9. ročníku ZŠ.


Ve školním roce 2024/2025 bude přijímací řízení probíhat dle níže uvedených pravidel:

Přijímací řízení se uskutečňuje podle ustanovení § 59 a následujících zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), ustanovení vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímací řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“), a příslušných ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“).

Pro přijímací řízení do čtyřletého oboru vzdělání s maturitní zkouškou je podle § 60 odst. 5 věty první zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), stanoveno konání jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a z matematiky zadávané Centrem pro zajišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) (dále jen „jednotná přijímací zkouška“).

V současné době očekáváme změnu školského zákona a vyhlášky upravujících přijímací řízení. Podmínky přijímacího řízení stanoví škola v souladu s těmito novými podmínkami do 31. 1. 2024 a zveřejní je na těchto stránkách.

Do prvního ročníku oborů středního vzdělávání se přijímají žáci základních škol nebo uchazeči z jiných středních škol, mají-li splněnu základní školní docházku, splní-li podmínky přijímacího řízeni a zdravotní kritéria stanovená vyhláškou MZČR. Přihlášky ke vzdělávání do oborů Praktická sestra a Sociální činnost musí mít potvrzení o zdravotní způsobilosti uchazeče ke studiu pro daný obor vzdělávání.


MŠMT v souladu s § 60c odst. 1 školského zákona stanovilo pro první kolo přijímacího řízení termíny konání jednotné přijímací zkoušky pro všechny čtyřleté obory středního vzdělávání s maturitní zkouškou ve všech formách vzdělávání takto:

Termíny jednotné přijímací zkoušky (písemný test z českého jazyka a literatury a písemný test z matematiky): 

1. termín – pátek           12. dubna 2024

2. termín – pondělí        15. dubna 2024

 

Uchazeč, který se pro vážné důvody k řádnému termínu přijímací zkoušky nedostavil a svoji neúčast písemně nejpozději do 3 dnů omluvil ředitelce/řediteli školy, ve které ji měl konat, koná zkoušku v náhradním termínu.

 

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny: 

1. termín – pondělí        29. dubna 2024

2. termín – úterý            30. dubna 2024

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří mají zájem o uzpůsobení podmínek přijímací řízení a uzpůsobení konání přijímací zkoušky, mohou o tuto úpravu požádat pouze na základě doporučení pro žáky/uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami vydaného školským poradenským zařízením (dále jen „ŠPZ“), které uchazeč odevzdá společně s přihláškou ke střednímu vzdělávání (§ 60b odst. 4 školského zákona). Předložené doporučení musí být platné a ŠPZ v doporučení stanovuje dobu, po kterou je vydané doporučení platné, tato doba zpravidla nepřesáhne dva roky.

 

Informace pro žáky cizince budou upřesněny.

Informace pro uchazeče přijaté pro školní rok 2024/2025 budou upřesňovány.

Výběr jazyků pro žáky oborů:

  • praktická sestra (ANJ, NEJ, RUJ)
  • zdravotnické lyceum (ANJ, NEJ, RUJ)  
  • sociální činnost (ANJ, NEJ, RUJ)