Ředitelka školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení oboru Praktická sestra – večerní zkrácená forma vzdělání (kriteria)


​​​​Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023
Výsledky budou zveřejněny 29. 4. 2022 od 8:00 hodin ve vestibulu školy a na webové stránce školy.

Pokyny k přijímacímu řízení pro školní rok 2022/2023
V tabulce výsledků přijímacího řízení jsou uchazeči evidováni pod registračním číslem, které jim bylo přiděleno na pozvánce k přijímacímu řízení (evidenční číslo přihlášky).
U přijatých uchazečů ředitelka oznamuje rozhodnutí o přijetí zveřejněním seznamu přijatých uchazečů. Přijatým uchazečům se rozhodnutí o přijetí nezasílá. Nepřijatým uchazečům se odesílá rozhodnutí o nepřijetí písemně (§ 60e, § 165 odst. 2 písm. f) a § 183 odst. 2 školského zákona).
V souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, v platném znění, se lze před vydáním rozhodnutí ve věci (přijetí/nepřijetí ke studiu) vyjádřit k podkladům tohoto rozhodnutí. Lze tak učinit dne 28. dubna 2022, v době od 8:00 do 12:00 h na studijním oddělení v budově školy.

PŘIJATÍ uchazeči si rozhodnutí o přijetí mohou vyzvednout osobně v budově školy od 29. 4. 2022 do 13. 5. 2021 vždy od 7:00 do 15:30 hodin. Zároveň odevzdají přijatí uchazeči i zápisový lístek.

NEPŘIJATÍ UCHAZEČI si mohou rozhodnutí o nepřijetí osobně převzít v budově školy od 29. 4. 2022 do 3. 5. 2022 vždy od 7:00 do 15:30 hodin, kde jim bude vysvětlen možný postup při podání žádosti o nové rozhodnutí. V případě, že všichni přijatí uchazeči neodevzdají v zákonné lhůtě zápisové lístky, mohou být tito uchazeči následně přijati ke studiu na základě žádosti o nové rozhodnutí. Formulář žádosti bude nachystaný k vyzvednutí ve škole.
Žádost o vydání nového rozhodnutí
Žádost o zpětvzetí žádosti o vydání nového rozhodnutí

ZÁPISOVÝ LÍSTEK
Přijatí uchazeči potvrdí svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků, tj. do 13. 5. 2022. Nepotvrdí-li uchazeč odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.
Pokud si přijatý uchazeč zvolí jinou školu, sdělí tuto informaci neprodleně na sekretariát školy. Urychlíte tím přijímací řízení a umožníte tím přijetí dalších.
Žáci všech oborů denního studia povinně studují 2 cizí jazyky anglický jazyk (ANJ), německý jazyk (NEJ).
Žáci oboru PS si mohou zvolit kombinaci ANJ – německý jazyk nebo ANJ – ruský jazyk. Na volbu kombinace výuky cizího jazyka budou zákonní zástupci dotázáni při odevzdávání Zápisového lístku.
Výuku těchto cizích jazyků lze otevřít, je-li ve skupině alespoň 12 přihlášených žáků. Konkrétní podoba
studia cizích jazyků v rámci platných školských předpisů je v pravomoci vedení školy.

TŘÍDNÍ SCHŮZKY PŘIJATÝCH ŽÁKŮ
Třídní schůzky pro rodiče žáků přijatých do 1. ročníků se budou konat ve čtvrtek 9. 6. 2022 v 16.00 hodin. Rozpis učeben bude zveřejněn před konáním schůzek ve vestibulu školy. POZVÁNKY JIŽ NEBUDOU ROZESÍLÁNY!


​​​​​​Přijímací zkoušky pro školní rok 2022/2023
Předpokládaný počet přijímaných žáků a tříd:
Pro školní rok 2022/23 bude otevřeno celkem 8 tříd (v každé třídě maximálně 30 žáků).

kód oboru název oboru délka studia forma studia počet tříd počet žáků
78 – 42 – M/04 Zdravotnické lyceum 4 denní 2 60
53 – 41 – M/03 Praktická sestra 4 denní 4 120
75 – 41 – M/01 Sociální činnost 4 denní 1 30
53 ­– 41 – M/03 Praktická sestra 3* večerní, zkrácená pomaturitní 1 30

* výuka bude probíhat v úterý a ve čtvrtek


Přijímací zkoušky se konají formou písemného testu z ČJL a MAT v rámci přijímacího řízení organizovaného MŠMT ČR.
Přihlášky ke studiu se podávají nejpozději do: 01. 03. 2022
Termín konání jednotných testů: 12. 4. 2022 (1. termín)
  13. 4. 2022 (2. termín)
Kritéria přijímacího řízení do všech oborů studia budou zveřejněny nejpozději
do 31. 1. 2022
Den otevřených dveří 18. 1. 2022 a 8. 2. 2022

Všichni uchazeči konají jednotnou přijímací zkoušku, která se skládá z písemného testu z Českého jazyk a literatury a z písemného testu z Matematiky.
Písemný test z předmětu Český jazyk a literatura trvá 60 minut. Písemný test z předmětu Matematika trvá 70 minut. Do výsledku přijímacího řízení se bude zohledňovat pouze lepší výsledek z prvního či druhého termínu příslušného testu.
Pro uchazeče se speciálně vzdělávacími potřebami je délka trvání testu navýšena dle doporučení z pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálního pedagogického centra. Posudek je nutné odevzdat společně s přihláškou.