Informace k přijímacímu řízení

POZVÁNKA K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE bude uchazečům zaslána nejpozději 14 dnů před konáním přijímací zkoušky, tj. 19. 4. 2021. Jednotné přijímací zkoušky se budou konat 3. a 4. května 2021. Náhradní termín se koná 2. a 3. června 2021.

Testování uchazečů před přijímacími zkouškami na střední školy

Na základě Mimořádného opatření MZ ze dne 6. dubna 2021 Č. j.: MZDR 14592/2021-1/MIN/KANbude uchazeči umožněna osobní přítomnost na školní přijímací zkoušce, jednotné přijímací zkoušce pouze pokud

I.
a) nemá příznaky onemocnění COVID-19, a
b) doloží před přijímací zkouškou DOKLAD  o negativním výsledku neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo neinvazivního preventivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedených ve škole, které si provedl sám nebo které mu byly provedeny laickou osobou v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky.

  • V případě, že je uchazeč žákem školy, je tento uchazeč oprávněn pro účely účasti na přijímacím řízení podrobit se testování ve škole, ve které je žákem.
  • Škola, ve které je uchazeč žákem, je povinna provést na jeho žádost preventivní test ve škole a vydat o výsledku testu doklad.

II.
Doklad podle písm. b) může uchazeč nahradit

  • dokladem o tom, že uchazeč prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní
  • dokladem vydaným poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který byl proveden v posledních 7 dnech, nebo
  • certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, pokud od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

Pokud uchazeč nepředloží doklad podle čl. I nebo II, škola mu účast na přijímací zkoušce neumožní.

Uchazeč, který se z důvodu nepředložení dokladu podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o testování uchazečů o střední vzdělávání neúčastnil řádného termínu přijímací zkoušky a svoji neúčast z tohoto důvodu písemně nejpozději do 3 dnů omluvil řediteli školy, ve které ji měl konat, koná zkoušku v náhradním termínu.

Testování u přijímacích zkoušek_s platnosti od 26. dubna 2021

Opatření obecné povahy


Počet přijatých přihlášek v 1. kole přijímacího řízení na všechny obory je vyšší než počet přijímaných žáků, proto se 3. a 4. května 2021 JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY KONAJÍ. Přihlášeným uchazečům nejpozději do 18. 4. 2021 zašleme pozvánku. 


Přijímací zkoušky pro školní rok 2021/2022

Předpokládaný počet přijímaných žáků a tříd:
Pro školní rok 2021/22 bude otevřeno celkem 8 tříd (v každé třídě maximálně 30 žáků).

kód oboru název oboru délka studia forma studia počet tříd počet žáků
78 – 42 – M/04 Zdravotnické lyceum 4 denní 2 60
53 – 41 – M/03 Praktická sestra 4 denní 4 120
75 – 41 – M/01 Sociální činnost 4 denní 1 30
53 ­– 41 – M/03 Praktická sestra 5* večerní  1 30

* výuka bude probíhat v pondělí a ve středu


Přijímací zkoušky se konají formou písemného testu z ČJL a MAT v rámci přijímacího řízení organizovaného MŠMT ČR.
Přihlášky ke studiu se podávají nejpozději do: 01. 03. 2021
Termín konání jednotných testů: 3. 5. 2021 (1. termín)
  4. 5. 2021 (2. termín)
Kritéria přijímacího řízení do všech oborů studia budou zveřejněny nejpozději
do 31. 1. 2021
Den otevřených dveří 19. 1. 2021

Všichni uchazeči konají jednotnou přijímací zkoušku, která se skládá z písemného testu z Českého jazyk a literatury a z písemného testu z Matematiky.
Písemný test z předmětu Český jazyk a literatura trvá 70 minut. Písemný test z předmětu Matematika trvá 85 minut. Do výsledku přijímacího řízení se bude zohledňovat pouze lepší výsledek z prvního či druhého termínu příslušného testu.
Pro uchazeče se speciálně vzdělávacími potřebami je délka trvání testu navýšena dle doporučení z pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálního pedagogického centra. Posudek je nutné odevzdat společně s přihláškou.