Přijímací zkoušky pro školní rok 2024/2025

Informace pro uchazeče a rodiče pro školní rok 2024/2025

Předpokládaný počet přijímaných žáků a tříd:

Pro školní rok 2024/25 bude otevřeno celkem 7 tříd (v každé třídě maximálně 30 žáků).

Ve školním roce 2024/2025 budeme otvírat obory vzdělávání pouze denní formy. 

* Vzdělávání v oboru Praktická sestra se uskuteční v režimu pokusného ověřování stupňovitého propojení vybraných oborů vzdělání kategorie H, M, N ve skupině oborů vzdělání 53 ve středních a vyšších odborných školách, č. j. MSMT-32092/2021-2. Pro uchazeče se nic nemění, jen ve 3. ročníku oboru Praktická sestra budou moci (není to povinnost) vykonat závěrečnou zkoušku oboru 53-41-H/01 Ošetřovatel a získat tak navíc střední vzdělání s výučním listem. Po vykonání maturitní zkoušky v oboru Praktická sestra bude moci absolvent přejít přímo do 2. ročníku programu Diplomovaná všeobecná sestra, který se vyučuje na vyšších odborných školách, a to dokonce i v případě, že nebude mít maturitní zkoušku společné části úspěšně dokončenou – má tedy další rok, ve kterém, souběžně se studiem 2. ročníku, může maturitní zkoušku dokončit. Se vzděláváním v režimu pokusného ověřování je nutné vyslovit souhlas.


Hlavním zdrojem informací, které s novým systémem průběhu a přijímání do středních škol a konzervatoří souvisí, a to jak pro uchazeče a jejich zákonné zástupce, tak pro základní a střední školy jsou webové stránky www.prihlaskynastredni.cz.


Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025
Na všechny obory se bude konat v souladu s § 60b, zákona č. 561/2004 Sb. jednotná přijímací zkouška (JPZ) z matematiky a českého jazyka. Součástí přijímacího řízení není školní přijímací zkouška.

Ředitelka školy vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku níže uvedených oborů vzdělání a stanovuje následující kritéria přijímacího řízení:
obor Praktická sestra – denní forma vzdělání
obor Zdravotnické lyceum – denní forma vzdělání
obor Sociální činnost – denní forma vzdělání

Termín pro podání přihlášky 1. 2. – 20. 2. 2024.
NOVĚ je možné podat přihlášku prostřednictvím digitálního přihlašovacího systému (DIPSY), který je dostupný https://dipsy.cz/, nebo bez přihlášení v podobě vytištěného výpisu. Zůstává i možnost podat přihlášku tiskopisem.


PROSTŘEDNICTVÍM DIPSY
na základě přihlášení identitou občana (např. bankovní identitou) (TUTO VARIANTU DOPORUČUJEME)
V PODOBĚ VÝPISU
vytištěného z DIPSY bez přihlášení
NA TISKOPISU,
který stanoví ministerstvo
Ke každému oboru vložíte digitální přílohy dle kritérií přijímacího řízení (scan nebo fotografie).

Přihláška se automaticky odešle do všech škol.
Ke každému oboru vložíte digitální přílohy dle kritérií přijímacího řízení (scan nebo fotografie).
Výpis (bez příloh) vytisknete
tolikrát, na kolik oborů se hlásíte.                    

Podepsaný výpis odnesete nebo odešlete poštou do každé
z uvedených škol (a to i na obory s talentovou zkouškou, kam jste podali přihlášku k 30. 11. 2023). Rozhodným datem je předání ve škole nebo razítko pošty.
Přihlášku vyplníte tolikrát, na kolik oborů se hlásíte.
Ke každé vytisknuté přihlášce přiložíte prosté kopie požadovaných dokladů dle kritérií.

Přihlášku s přílohami odnesete nebo odešlete poštou do každé z uvedených škol (a to i na obory s talentovou zkouškou, kam jste podali přihlášku k 30. 11. 2023). Rozhodným datem je předání ve škole nebo razítko pošty.

Na přihlášce musí být vyplněny všechny uvedené údaje, bez nich nebude přihláška uchazeče zaevidována.

Přihláška musí být vždy podepsána zletilým uchazečem nebo u nezletilého uchazeče jeho zákonným zástupcem.

Uchazeči ze základní školy musí k přihlášce přiložit formulář Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělání potvrzený základní školou, popř. výpis vysvědčení nebo prosté kopie vysvědčení z 8. a 9. ročníku ZŠ. V souvislosti s uzavřením škol z důvodu epidemie koronaviru v druhém pololetí školního roku 2019/2020 je legislativně stanoveno, že nesmí být hodnocení za 2. pololetí 2019/2020. Předloží-li uchazeč takové vysvědčení, hodnotí se 1. pololetí tohoto školního roku.

U oboru Praktická sestra a Sociální činnost uchazeči musí doložit potvrzený lékařský posudek na speciálním formuláři, který je ke stažení na našich webových stránkách (zde).

Přihlášky, které budete podávat 2. a 3. způsobem, tedy výpisem nebo tiskopisem, je možné zaslat poštou (poslední datum na obálce pro zaslání poštou je 20. 2. 2024) i datovou schránkou nebo odevzdat osobně ve škole v době po-pá 7-18 hod (v termínu jarních prázdnin 5.- 9. 2. 2024 v době 7-15.30 hod).

Cizinci podle § 1 odst. 1 zákona č. 67/2022, o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace (dále jen cizinec), se při přijímacím řízení promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka; znalost českého jazyka bude ověřena rozhovorem. Cizinec má na základě žádosti právo konat písemný test jednotné přijímací zkoušky z Matematiky v ukrajinském jazyce. Žádost o prominutí zkoušky z českého jazyka a žádost o konání písemného testu z Matematiky v ukrajinském jazyce (zde) je třeba připojit k přihlášce a zároveň doložit skutečnost, že uchazeč je cizincem podle § 1 odst. 1 zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny.  Uchazeč, kterému byla na žádost prominuta přijímací zkouška z českého jazyka, se do výsledného pořadí ostatních uchazečů hodnocených na základě všech kritérií zařazuje na místo shodné s jeho pořadím v rámci redukovaného pořadí všech uchazečů (tj. hodnocení podle lepšího výsledku bodového hodnocení jednotné zkoušky z matematiky všech uchazečů a dalších kritérií přijímacího řízení).

ПІДТРИМКА ПІДЛІТКІВ З УКРАЇНИ ВІКОМ 15+, ЯКІ НЕ НАВЧАЮТЬСЯ У СЕРЕДНІЙ ШКОЛІ У ЧР

Uzpůsobení podmínek konání přijímací zkoušky: Uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami s nárokem na úpravu podmínek přijímacího řízení a uzpůsobení konání přijímací zkoušky doloží k přihlášce posudek školského poradenského zařízení. Formulář si můžete stáhnout (zde). Upravit podmínky přijímacího řízení a uzpůsobit konání jednotné zkoušky lze pouze na základě předchozího informovaného souhlasu zletilého uchazeče nebo zákonného zástupce uchazeče. V případě, že z doporučení školského poradenského zařízení vyplývá možnost využít počítač nebo služeb podporující osoby, musí být informovaný souhlas učiněn ve škole po projednání s uchazečem a jeho zákonným zástupcem, a to nejpozději 10 dní před konáním příslušné zkoušky. V případě, že z doporučení školského poradenského zařízení vyplývá možnost využít kompenzační pomůcku, která je ve vlastnictví základní školy, jíž je uchazeč žákem, musí být informovaný souhlas učiněn ve škole po projednání s uchazečem, jeho zákonným zástupcem a příslušnou základní školou, a to nejpozději 10 dní před konáním příslušné zkoušky. V ostatních případech se informovaný souhlas uděluje ve školském poradenském zařízení. 


1. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
TERMÍNY JPZ  – 1. termín 12. 4.  2024, 2. termín 15. 4. 2024
NÁHRADNÍ TERMÍNY JPZ – 1. termín 29. 4. 2024, 2. termín 30. 4. 2024
(Písemná omluva do 3 dnů od konaní JPZ řediteli školy, ve které měl uchazeč konat tuto zkoušku.)
Možnost nahlížet do spisu a vyjádřit se k podkladům před vydáním rozhodnutí je možné po písemném oznámení na sekretariátu školy dne 10. – 13. 5. 2024 od 8.00 – 11.00 hodin.

Uchazeči, kteří podali přihlášku ke vzdělávání, obdrží pozvánku k přijímací zkoušce nebo oznámení o přidělení registračního čísla společně s informacemi k dalšímu průběhu přijímacího řízení v dostatečném předstihu, nejpozději 14 dnů před konáním JPZ.