Ředitelka školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení oboru Sociální činnost – denní forma vzdělání.

Kritéria


​​​Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024
Výsledky budou zveřejněny 2. 5. 2023 od 11:00 hodin ve vestibulu školy a na webové stránce školy.

Pokyny k přijímacímu řízení pro školní rok 2023/2024
V tabulce výsledků přijímacího řízení jsou uchazeči evidováni pod registračním číslem, které jim bylo přiděleno na pozvánce k přijímacímu řízení (evidenční číslo přihlášky).
U přijatých uchazečů ředitelka oznamuje rozhodnutí o přijetí zveřejněním seznamu přijatých uchazečů. Přijatým uchazečům se rozhodnutí o přijetí nezasílá. Nepřijatým uchazečům se odesílá rozhodnutí o nepřijetí písemně (§ 60e, § 165 odst. 2 písm. f) a § 183 odst. 2 školského zákona).
V souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, v platném znění, se lze před vydáním rozhodnutí ve věci (přijetí/nepřijetí ke studiu) vyjádřit k podkladům tohoto rozhodnutí. Lze tak učinit dne 2. 5. 2023, v době od 8:00 do 11:00 hodin na studijním oddělení v budově školy.

PŘIJATÍ uchazeči si rozhodnutí o přijetí mohou vyzvednout osobně v budově školy od 2. 5. 2023 do 17. 5. 2023 vždy od 7:00 do 15:30 hodin (2. 5. 2023 od 11:00 do 15:30 hodin). Zároveň odevzdají přijatí uchazeči i zápisový lístek.

NEPŘIJATÍ UCHAZEČI si mohou rozhodnutí o nepřijetí osobně převzít v budově školy od 2. 5. 2023 do 5. 5. 2023 vždy od 7:00 do 15:30 hodin (2. 5. 2023 od 11:00 do 15:30 hodin), kde jim bude vysvětlen možný postup při podání žádosti o nové rozhodnutí. V případě, že všichni přijatí uchazeči neodevzdají v zákonné lhůtě zápisové lístky, mohou být tito uchazeči následně přijati ke studiu na základě žádosti o nové rozhodnutí. Formulář žádosti bude nachystaný k vyzvednutí ve škole.
Žádost o vydání nového rozhodnutí
Žádost o zpětvzetí žádosti o vydání nového rozhodnutí

ZÁPISOVÝ LÍSTEK
Přijatí uchazeči potvrdí svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků, tj. do 17. 5. 2023. Nepotvrdí-li uchazeč odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.
Pokud si přijatý uchazeč zvolí jinou školu, sdělí tuto informaci neprodleně na sekretariát školy. Urychlíte tím přijímací řízení a umožníte tím přijetí dalších.
Žáci oborů Zdravotnické lyceum a Sociální činnost denního studia povinně studují 2 cizí jazyky anglický jazyk (ANJ), německý jazyk (NEJ).
Žáci oboru Praktická sestra studují jeden cizí jazyk, který si mohou zvolit z výběru ANJ, NEJ nebo RUJ. Na volbu výuky cizího jazyka budou zákonní zástupci dotázáni při odevzdávání Zápisového lístku. Výuku těchto cizích jazyků lze otevřít, je-li ve skupině alespoň 12 přihlášených žáků. Konkrétní podoba studia cizích jazyků v rámci platných školských předpisů je v pravomoci vedení školy.

TŘÍDNÍ SCHŮZKY PŘIJATÝCH ŽÁKŮ
Třídní schůzky pro rodiče žáků přijatých do 1. ročníků se budou konat ve čtvrtek 8. 6. 2023 v 16.00 hodin. Rozpis učeben bude zveřejněn před konáním schůzek ve vestibulu školy. POZVÁNKY JIŽ NEBUDOU ROZESÍLÁNY!


2. kolo přijímacího řízení

Ředitelka školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení oboru Praktická sestra – večerní zkrácená forma vzdělání

Kritéria


POZVÁNKY K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE ROZESLÁNY

Dne 24. 3. 2023 byly poštou rozeslány pozvánky k přijímacím zkouškám všem uchazečům, kteří budou psát jednotné přijímací zkoušky (JPZ) na naší škole.

V obálkách naleznete:

Pozvánky ke konání jednotlivých testů (z ČJ a MT) s konkrétním datem a časem zkoušek, své evidenční číslo, pod kterým budou na našich stránkách nejpozději 3. května 2023 zveřejněny výsledky přijímacího řízení.

S sebou na zkoušku si prosím vezměte pozvánky na příslušný den. Usnadní vám orientaci v budově a zrychlí úvodní administraci, rýsovací potřeby a vhodnou propisovací tužku (nejlépe i náhradní). Vhodná propisovací tužka píše modře či černě a není gumovatelná.

Uchazeči, kteří se hlásí na oba obory, obdrží pro přehlednost dva dopisy (a budou mít také dvě evidenční čísla).

Uchazeči, kteří nekonají JPZ na naší škole, obdrží dopis s přiděleným evidenčním číslem a dalšími informacemi o přijímacím řízení.

Pokud uchazeč nemůže ze závažných důvodů konat zkoušku v řádném termínu, musí tuto skutečnost v zákonné lhůtě (3 dny) doložit příslušným potvrzením (lékař, …) ředitelce školy. Pokud ředitelka tuto omluvu uzná, uchazeči mohou konat zkoušku v náhradním termínu 10. a 11. května 2023 pro všechny obory.

V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte kontaktovat v úředních hodinách (7-15.30 h) kancelář školy na tel. 736 649 753.


​​​​​​Přijímací zkoušky pro školní rok 2023/2024

Předpokládaný počet přijímaných žáků a tříd:

Pro školní rok 2023/24 bude otevřeno celkem 8 tříd (v každé třídě maximálně 30 žáků).

kód oborunázev oborudélka studiaforma studiapočet třídpočet žáků
78 – 42 – M/04Zdravotnické lyceum4denní260
53 – 41 – M/03Praktická sestra4*denní4120
75 – 41 – M/01Sociální činnost4denní130
53 ­– 41 – M/03Praktická sestra3**večerní, zkrácená pomaturitní130

*Vzdělávání v oboru Praktická sestra se uskuteční v režimu pokusného ověřování stupňovitého propojení vybraných oborů vzdělání kategorie H, M, N ve skupině oborů vzdělání 53 ve středních a vyšších odborných školách, č. j. MSMT-32092/2021-2. Pro uchazeče se nic nemění, jen ve 3. ročníku oboru Praktická sestra budou moci (není to povinnost) vykonat závěrečnou zkoušku oboru 53-41-H/01 Ošetřovatel a získat tak navíc střední vzdělání s výučním listem. Po vykonání maturitní zkoušky v oboru Praktická sestra bude moci absolvent přejít přímo do 2. ročníku programu Diplomovaná všeobecná sestra, který se vyučuje na vyšších odborných školách, a to dokonce i v případě, že nebude mít maturitní zkoušku společné části úspěšně dokončenou – má tedy další rok, ve kterém, souběžně se studiem 2. ročníku, může maturitní zkoušku dokončit. Se vzděláváním v režimu pokusného ověřování je nutné vyslovit souhlas.

** výuka bude probíhat v pondělí a ve středu.


Přijímací zkoušky se konají formou písemného testu z ČJL a MAT v rámci přijímacího řízení organizovaného MŠMT ČR.
Přihlášky ke studiu se podávají nejpozději do:01. 03. 2023
Termín konání jednotných testů:13. 4. 2023 (1. termín)
 14. 4. 2023 (2. termín)
Kritéria přijímacího řízení do všech oborů studia budou zveřejněna nejpozději
do 31. 1. 2023
Den otevřených dveří 17. 1. 2023 a 7. 2. 2022

Všichni uchazeči denní formy studia konají jednotnou přijímací zkoušku, která se skládá z písemného testu z Českého jazyka a literatury a z písemného testu z Matematiky. Písemný test z předmětu Český jazyk a literatura trvá 60 minut. Písemný test z předmětu Matematika trvá 70 minut. Do výsledku přijímacího řízení se bude zohledňovat pouze lepší výsledek z prvního či druhého termínu příslušného testu. Pro uchazeče se speciálně vzdělávacími potřebami je délka trvání testu navýšena dle doporučení z pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálního pedagogického centra. Posudek je nutné odevzdat společně s přihláškou.