Adaptační pobyt – školní rok 2023/2024

Ve středu 13. 9. 2023 se první ročníky odebraly na adaptační kurzy a mezi nimi i 1.B., která byla již od první zmínky natěšená, že se poznají v jiném prostředí než ve škole. Sraz byl stanoven na 7.45 před Janáčkovým divadlem a až na malé zpoždění se všichni dostali do autobusu, kde kolovaly žhavé debaty a dohady, jaké to bude. Přes trochu děsivou cestu, kdy se autobus mírně nakláněl, dorazili všichni v pořádku.

Ihned po příjezdu byli všichni obeznámeni s areálem a byli jim přiděleni vedoucí z agentury Peer2Peer. Třídu 1.B dostali na povel tři skvělí vedoucí Merlin, Dan a Dorka. Prvních pár hodin se seznamovali s Merlinem, který si pro ně připravil hry na poznávání jmen, kde na konci pak zaválela paní učitelka Čáslavová, která zvládla vyjmenovat všechna jména i s přídavnými jmény. Po úvodu a výtečném obědě se všichni vydali ubytovat do svých chatek a povléct postele. Povlečení dostali od velmi rázného pana “domácího” s kouzelným smyslem pro humor. Po ubytování se vrhli do společenských her, kde se navzájem poznávali a přivítali dalšího vedoucího Dana. Na konci prvního dne už se znali lépe než za celý týden ve škole a dozvěděli se spousty zajímavých a nečekaných informaci o sobě navzájem. Večer také přišlo na řadu žhavé křeslo s pikantními otázkami a kvíz o paní učitelce třídní, ve kterém si
1.B vedla skvěle.

Druhý den jejich pobytu započal krásným východem slunce s nádhernou vůní lesa a ranní rosy. Po vydatné snídani byli svoláni a seznámeni s třetí vedoucí – Dorkou, která je také seznámila s další hrou. Ta spočívala v tom, že se potichu museli na židlích přesunout z jedné strany místnosti na druhou. Po pár neúspěšných pokusech se otrkali a v rekordním čase za spolupráce celé třídy se dostali na druhou stranu, kde na ně čekala sladká odměna v podobě tatranky. Po dalších týmových hrách na ně čekal oběd a po něm hodinová pauza, po které se všechny ročníky sešly. Peeři nám vyhradili velký plac, kde započala taneční battle – třída proti třídě.

Po skvělé taneční soutěži, kde se všichni předvedli, nastal velký šok – všechny třídy totiž dostaly za úkol zinscenovat Růženku v různých žánrech jako třeba komedie či dokument. Měly na to čas do osmé hodiny večerní. Každá třída si vylosovala dva žánry a na ten žánr měla za úkol zpracovat krátkou inscenaci Růženky. 1.B. si vylosovala drama a dokument. Jako první se rozhodli, že si sepíší postavy
a následně napíší scénář. Chtěli, aby se zapojili všichni, takže zde byly role od Růženky a krále až po samotnou postel. Když přišel čas, kdy měli vystoupit, byli lehce nervózní, ale po pár minutách se vzpamatovali a předvedli všem nádherné představení s dávkou improvizace a odhodlaní ukázat, co svedou jako kolektiv. Jako odměnu si všechny první ročníky po svých úžasných vystoupeních užily diskotéku s nádherným ohňostrojem na konci.

Den jejich odjezdu začal velmi ospalým ránem, kdy někteří byli rádi, že dojdou na snídani. Při balení však měli na tvářích úsměv a plno energie, což se jim velmi hodilo, protože by to nebyl adapťák bez toho, aniž by někdo padal, a tak se vrhli na všem známý pád důvěry. Ze začátku si někteří nebyli jisti, a tak jako prvního chytali vedoucího Merlina, který do nich vložil svou důvěru. Samozřejmě mu to oplatili a bezpečně ho chytli, stejně jako další, kteří se odhodlali. Čas na balení a úklid chatek uplynul rychle, a tak nastal čas loučení se spolužáky, kteří odjížděli dřívějším autobusem. Před odjezdem byl spíše pohodový program, při kterém se loučili postupně s vedoucími a při odjezdu padla nejedna slza. Cesta autobusem byla velmi živá, i když někteří ještě po cestě dospávali. Při ukončení adaptačního kurzu někteří za doprovodu rodičů odcházeli s úsměvy, novými zážitky, a především s pevnějším kolektivem.

Zapsala: Barbora Fišerová, 1.B

1B

1C

1LB


Adaptační pobyt – školní rok 2022/2023

Na začátku školního roku opět vyjeli žáci prvních ročníků na třídenní adaptační pobyt, který již v minulém školním roce připravil tým pedagogů školy se studenty vysokých škol, tzv. peery. Cílem třídenního pobytu bylo, aby se co nejvíce projevila individualita každého žáka, aby byli žáci nuceni mezi sebou spolupracovat, čímž docházelo k posílení kolektivů jednotlivých tříd. Třídní učitelé, kteří byli se žáky po celou dobu pobytu, lépe poznali své žáky a zapojením se do vybraných her stali doslova jeho součástí. V rámci jednotlivých dnů si žáci zahráli např. hry s psychologickým podtextem, jako např. co je normální a co ne nebo hry na řešení problémových situací, např. přesunu z nebezpečného území do své vesnice přes řeku plnou krokodýlů.

Adaptační pobyt se uskutečnil hned na začátku školního roku v termínu od 12. do 16. 9. 2022. Jednotlivé třídy byly rozděleny do dvou turnusů. Odehrával se v překrásném, přírodou obklopeném RS Meziříčko a zahrnoval zajištění dopravy s plnou penzí.

Prvního turnusu se ve dnech od 12. do 14. 9. 2022 zúčastnily 3 třídy. Třída 1LA, obor zdravotnické lyceum a třídy 1. A a 1. B, obory praktická sestra.

Druhého turnusu v termínu od 14. do 16. 9. 2022 se zúčastnily 4 třídy. Jednalo se o 3 třídy žáků oboru praktická sestra a 1 třída žáků oboru sociální činnost.

První den, ihned po příjezdu organizátoři akce zahájili program zaměřený právě na seznámení se jednotlivých tříd mezi sebou. Druhý den žáci hráli tzv. problémové aktivity, které pomohly odhalit skryté problémy, které by mohly ať přímo nebo nepřímo ovlivnit klima ve třídě. K uvolnění a rozptýlení žáků připravili studenti divadlo a diskotéku. Poslední den je čekaly opět dopolední hry, tentokrát zaměřené na důvěru. Oběd, poslední hra a odjez domů. 

Program byl plně nabitý. Během jednotlivých dnů měli žáci pouze půlhodinovou relaxační pauzu po obědě.

Po každém uskutečněném dni adaptačního pobytu následovala reflexe aktivit mezi realizátory, do ní, byli zapojeni i třídní učitelé.

Celkově byli žáci s programem spokojeni. Pobyt měl pozitivní vliv na klima jednotlivých tříd a vztahy mezi jednotlivými žáky. Jediné, co se příliš nezdařilo, bylo nestálé podzimní počasí, které ani při nejlepší vůli organizátorů nelze ovlivnit.

Zpracovala Mgr., Bc. Jana Soudková

1B

« z 2 »

1C

1D

« z 3 »

1LA

« z 3 »

Adaptační pobyt září, školní rok 2021/2022

Po roční pauze, jsme se opět rozhodli v naší škole zorganizovat adaptační pobyty. V loňském školním roce jsme pobyty zrušili z důvodu probíhající druhé vlny epidemie covid a s ní spojenou narůstající nemocností ve společnosti. V letošním školním roce jsme tedy navázali na předloňský školní rok. Adaptační pobyt nám pomohla zorganizovat a uskutečnit agentura Peer2Peer. Tato agentura připravuje pobyty pro žáky středních a základních škol již 12 let. Jde tedy o agenturu, která s nimi má velmi bohaté zkušenosti. Hlavní organizátoři mají za sebou studia psychologie na vysoké škole, umí zmapovat kolektiv, odhadnout třídní klima a dle aktuální situace zvolit přiměřené hry a techniky, které navodí v kolektivu správnou atmosféru a stmelí kolektiv.

Adaptační pobyty pro jednotlivé třídy prvních ročníků, kterých bylo celkem 7, byli třídenní.  Naplánován byl termín 11. – 15. 9. 2021. Třídy byly rozděleny do dvou turnusů.

  1. turnusu se ve dnech od 11. do 15. 9. 2021 zúčastnily 3 třídy. Třída 1S, obor sociální činnost, dále třídy 1LA a 1LB, obory zdravotnické lyceum.
  2. turnusu v termínu od 15. do 17. 9. 2021 se zúčastnily 4 třídy. Jednalo se o žáky oboru praktická sestra.

V rámci jednotlivých dnů si žáci zahráli hry s psychologickým podtextem, jako např. co je normální a co ne nebo hry na řešení problémových situací. Cílem těchto her bylo, aby se co nejvíce projevila individualita každého žáka a aby byli žáci nuceni mezi sebou spolupracovat. Žáci měli také možnost zahrát si hned druhý den ve večerních hodinách divadlo a zúčastnit se diskotéky. Program byl plně nabitý. Během jednotlivých dnů měli žáci pouze půlhodinovou relaxační pauzu po obědě.

Po každém uskutečněném dni adaptačního pobytu následovala reflexe aktivit mezi realizátory, do ni, byli zapojeni i třídní učitelé, kteří se pobytu a některých aktivit se svými třídami zúčastnili.

Celkově byli žáci s programem spokojeni. Pobyt měl pozitivní vliv na klima jednotlivých tříd a vztahy mezi jednotlivými žáky.  Třídní učitelé zase lépe poznali své žáky.

Zapsala: Mgr. Bc. Jana Soudková

« z 5 »

V letošním školním roce 2019/2020 naše školní poradenské pracoviště za podpory ředitelky školy zorganizovalo pro žáky prvních ročníků, denní formy studia, vícedenní adaptační pobyty. Adaptační pobyty se konaly v termínu od 9. 9. do 18. 9. 2019.

Třída 1. D se svou třídní učitelkou a výchovnou poradkyní jako jediná odjížděla na adaptační pobyt do rekreačního střediska Nesměř. Tento pobyt vedli zkušení lektoři, bývalí žáci z Gymnázia Elgartova, tzv. peeři, viz webové stránky https://peer2peerelg.wixsite.com/mysite. Jejich program byl prioritně zaměřen na třídu jako celek, s cílem prolomit ledy, stmelit kolektiv a vybudovat důvěru za pomoci nejrůznějších psychologických a seznamovacích her či jiných zajímavých aktivit. Z pohledu školního výchovného poradce mohu jenom potvrdit to, že na pobyt jela třída, která se téměř neznala, a z pobytu odjížděl stmelený kolektiv, který má nejen dobré vztahy mezi sebou, ale i důvěru ke své třídní učitelce.

Ostatní třídy – 1. A, 1. B, 1. C, 1. S a 1. L – postupně odjížděly s pracovníky školního poradenského pracoviště na adaptační pobyt do rekreačního střediska Baldovec. Na Baldovci na ně již čekal instruktor a dobrodružná hra Baldyard, jejíž název pochází ze známé televizní soutěže Pevnost Boyard. Žáci v jednotlivých třídách byli rozděleni do týmů a navzájem mezi sebou soutěžili. Tato hra byla zajímavá především v tom, že si jednotliví žáci mohli ověřit své schopnosti a důvtip při řešení různých problémových soutěží.

Adaptační pobyty napomohly k vzájemnému poznání žáků mezi sebou a tím také podpořily vznik přátelského klimatu, které se snažíme ve škole budovat jako prevenci sociálně patologických jevů.

Zapsala: Mgr., Bc. Jana Soudková (školní výchovný poradce)

« z 8 »

Dne 5. 9. 2018 se uskutečnil adaptační den pro 1. ročníky v Mariánském údolí. Přítomno bylo cca 150 žáků + 10 pedagogů. Žáci s pedagogy hráli různé seznamovací hry. Dále žáci soutěžili v různých sportovních soutěžích (Člověče nezlob se, Biatlon, Přetahování lanem, Přísloví a Pexeso). Na závěr proběhlo vyhodnocení a ocenění nejlepších tříd. Počasí nám přálo a všichni si adaptační den velice užili.

Celkové pořadí hodnocených soutěží: 1.L, 1.S, 1.B, 1.C, 1.A, 1.D

Zapsala: Mgr. Zuzana Horynová

« z 3 »