PRŮVODCE PRO ŽÁKY PRVNÍCH ROČNÍKŮ

Milí žáci prvních ročníků,

vítáme vás na naší Střední zdravotnické škole Brno, Jaselské. Jsme rádi, že jste se stali součástí naší studentské komunity, a doufáme, že se u nás budete cítit jako doma. Tento bulletin je určen právě vám, abyste se lépe seznámili s naší školou, získali užitečné informace a zjistili, co vás čeká v průběhu prvního školního roku.

Naše škola je místo, kde se propojuje všeobecné a odborné vzdělávání pro zdravotnické obory s příjemnou atmosférou. Zde budete mít možnost rozvíjet své dovednosti a znalosti v oblasti zdravotnictví a sociální práce a připravit se na svou budoucí kariéru nejen ve zdravotnickém a sociálním prostředí. Budete se učit od zkušených a kvalifikovaných pedagogů, kteří vám budou poskytovat podporu a inspiraci, abyste dosáhli svého plného potenciálu.

Během prvního ročníku vás čeká mnoho zajímavých výzev a nových zkušeností. Seznámíte se s odbornými předměty, jako jsou somatologie, ošetřovatelství, latinská terminologie a jiné. Základy anatomie vám pomohou porozumět lidskému tělu a jeho funkci. Budete mít příležitost seznámit se
s různými zdravotnickými postupy a technikami a procvičovat je prostřednictvím praktických cvičení a simulací. Přechod ze základní na střední školu je vždy náročný, budete se muset více učit, ale budete mít podporu ve svých učitelích a můžete se obrátit i na školní poradenské pracoviště.

Rádi bychom vás povzbudili, abyste se aktivně zapojili do školního života a využili příležitostí, které vám škola bude poskytovat. Nabídneme vám mnoho aktivit, jako je adaptační pobyt, lyžařský kurz nebo také zájmové kroužky, které jsou pod záštitou Asociace středoškolských klubů. Tyto akce vám pomohou poznat nové přátele a vytvořit si vazby s vašimi spolužáky.

Věříme, že váš první rok na naší střední zdravotnické škole bude naplněn nejen vzděláváním, ale také zábavou a pocitem, že jste si školu zvolili správně.

PhDr. Zuzana Číková, ředitelka školy

Vedení školy

Přízemí – ředitelna školy, dveře č. 21, tel. 541 247 112

PhDr. Zuzana Číková, ředitelka školy

Přízemí – dveře č. 19, tel. 541 247 125

Mgr. Jana Váňová, zástupce ředitelky pro odborné předměty a statutární zástupce

Mgr. Simona Valošková, zástupce ředitelky pro všeobecné vzdělávací předměty

Přízemí – kab. č. 27, tel. 541 247 128

Mgr. Helena Čermáková, vedoucí učitelka praktického vyučování

Asistentka ředitelky

Přízemí – kab. č. 20, tel. 541 247 119
Veronika Svobodová, asistentka ředitelky

Knihovna

Přízemí – dveře č. 27a     
Alena Křeková, knihovnice                               

Otevírací doba: denně 7.30 – 11.00 hod.; 12.00 – 15.00 hod.

Školní poradenské pracoviště

Přízemí – kab. č. 17

Mgr. Blanka Petříková, výchovný poradce

Mgr. Hana Kašparovská, metodik prevence

Mgr. Ondřej Otava, kariérový poradce

Školní psycholog

Suterén – dveře č. 3a, tel. 739 272 811

Mgr. Marta Anna Kučmová


PUBLIC RELATIONS

        

Všichni žáci prvních ročníků se dne 4. září 2023 setkají na slavnostním zahájením školního roku s vedením školy. Za hezkého počasí proběhne setkání na zahradě školy, v případě nepříznivého počasí se setkáme ve Dvoraně Jožky Úprky (3. patro).

První třídní schůzka ve školním roce 2023/2024 pro zákonné zástupce přijatých žáků do prvního ročníku je plánovaná na 7. září 2023.

Již na začátku školního roku je pro žáky prvních ročníků připravený třídenní adaptační pobyt. Umožní žákům lépe poznat nové spolužáky, dozvědět se o sobě něco nového a zažít také pořádné dobrodružství prostřednictvím různých her a aktivit.

Adaptačních pobytů se zúčastní třídní učitel dané třídy a pracovníci školního poradenského pracoviště. Platbu je nutné uhradit do 31. srpna 2023 na účet školy 54637621, banka 0100, variabilní symbol předá žákům třídní učitel na prvním setkání dne 8. června 2023.

Třída

Termín

Místo pobytu

Cena

1. LA + 1. LB + 1. S

11. 9. – 13. 9. 2023

Rekreační středisko Nesměř

3.290 Kč

1. A + 1. B + 1. C + 1. D

13. 9. – 15. 9. 2023

• Školní kola soutěží (např. anglický jazyk, literární soutěž, první pomoc).
• Odborná konference (ošetřovatelství, první pomoci, psychologie).
• Krajská soutěž první pomoci.
• Projekt Světová škola, Škola podporující zdraví.
• Projekt ERASMUS +
• Projekt Youth 4 Impact.
• Centrum odborného vzdělávání ve zdravotnictví.
• DofE – Mezinárodní cena vévody z Edinburghu.
• IQ Mensa test (pro zájemce II. pol. školního roku).
• Projektové dny, viz harmonogram aktuálního školního roku.
• Lyžařský kurz.
• Výjezd do Anglie.
• Výjezd do Rakouska a Německa.


PROVOZ VE ŠKOLE

Škola je otevřena denně pondělí až čtvrtek od 6.00 do 20.00 hod., pátek od 6.00 do 18.00 hod.

Na naší škole máme pro žáky, zákonné zástupce a pedagogy zavedený systém Edookit. Jde o informační systém, který obsahuje jak elektronickou třídní knihu, tak evidenci klasifikace, rozvrh hodin, zprávy pro zákonné zástupce aj. Přístupové údaje budou žákům a zákonným zástupcům zaslány na jejich e-mailové adresy na začátku školního roku. Do systému je třeba se přihlásit a nastavit si heslo. Systém lze využít ke sledování klasifikace, poznámek, výchovných opatření, rozvrhu, změn rozvrhu, akcí ve škole, vkládání omluvenek, ke komunikaci s jednotlivými vyučujícími aj. Fotografii žáka do systému nahraje pedagog školy poté, co jej vyfotí, viz ISIC karta.

Seznam učebnic pro daný školní rok je uveden na webových stránkách školy (www.szs-jaselska.cz), v sekci Studium – Dokumenty pro žáky – Seznam učebnic (volba studijního oboru). Učebnice z nakladatelství Grada si budou moct zájemci nakoupit ve škole hromadně s 20% slevou. Termín nákupu bude upřesněn. Podrobné informace k nákupu učebnic předá žákům třídní učitel na začátku školního roku. Vzhledem k tomu, že se učebnice průběžně aktualizují, doporučujeme, aby se všichni při nákupu učebnic pevně drželi doporučeného seznamu, včetně aktualizované verze vydání. Učebnice si lze také zakoupit na „Burze učebnic“, která se bude konat dne 8. září 2023 v odpoledních hodinách v prostorách školy. Povinnost mít učebnici ve výuce je zpravidla od 3. týdne v září.

OBOR PRAKTICKÁ SESTRA

OBOR ZDRAVOTNICKÉ LYCEUM

OBOR SOCIÁLNÍ ČINNOST

OBOR PRAKTICKÁ SESTRA (VEČERNÍ, POMATURITNÍ FORMA)

Naše škola je zapojena do projektu ISIC karta školám. ISIC (International Student Identity Card) slouží jako identifikační doklad žáka studujícího na naší škole, je také mezinárodně akceptovaná. Školní průkazy ISIC jsou pro žáky velmi výhodné, umožňují využití v širokém spektru mimoškolních aktivit, ve veřejné dopravě, při nákupech a při cestování po ČR i v zahraničí. Karta se používá jako elektronická karta k zajištění vstupu do školy, k evidenci docházky. ISIC vydaný školou zůstane žákovi po celou dobu studia, platnost je 16 měsíců. Prvotní pořízení (tzn. na první rok) průkazu stojí 350 Kč (viz Platby). Cena za prodloužení v dalších letech je 250 Kč. Prodloužení zajišťuje škola, z peněz SRPD se zakoupí známka prodlužující platnost. V případě ztráty se vystavuje duplikát za 100 Kč (toto si hradí žák sám). K získání ISIC karty bude zapotřebí fotografie žáka. Na začátku září vyfotí jednotlivě žáky škola, která jejich fotografii elektronicky nahraje také do školního systému Edookit. V případě změny budete včas informováni.

Žáci na začátku školního roku obdrží klíče od botníku. Botníky jsou umístěny v suterénu školy. Slouží k odkládání obuvi. Ostatní věci si žáci mohou ukládat do skříní, které budou vymezeny v kmenových třídách. Klíče jsou označeny číslem. Číslo klíče je třeba při ztrátě nahlásit. Pan školník má u sebe univerzální klíč. Pokud klíče zapomenete nebo ztratíte, může Vám být otevřen botník tímto náhradním klíčem. Pan školník žákovi následně za poplatek 200 Kč (vratná kauce) zapůjčí náhradní klíč. Žák si na vlastní náklady pořídí kopii a náhradní klíč následně vrátí panu školníkovi. Při poškození zámku je nutné vyměnit celý zámek v hodnotě cca 200 Kč. Náklady spojené s výměnou zámku uhradí žák.

V přízemí, od hlavního vchodu vlevo, na konci chodby je umístěna školní kantýna. V nabídce najdete bagety, chlebíčky, pečivo, párek v rohlíku, cukrovinky, ovoce, kávu, čaj, na snídani müsli, jogurt a jiné lahůdky. Některý den v týdnu je také v nabídce teplá polévka, řízek, chleba ve vajíčku a tortilla. V kantýně lze zakoupit i papírenské zboží k dokoupení např. psacích potřeb. Platba je možná v hotovosti nebo platební kartou. Kantýna je vybavena i tzv. samoobslužnou kasou (platba platební kartou) pro rychlejší nákupy žáků – je nutné počkat na schválení transakce (vyjetí účtenky). Podrobné informace jsou umístěny na Facebooku – Kantýna SZŠ Jaselská.

V přízemí naproti školní kantýně je umístěna klubovna. Zde najdete nástěnku Školního parlamentu, automat na kávu a potravinový automat. Klubovna je také vybavena stolky s posezením a mikrovlnou troubou k ohřevu potravin.

V přízemí školy, místnost č. 27a, je umístěna knihovna. Je zpřístupněna všem žákům školy bez poplatku. V knihovně si lze zapůjčit učebnice, knihy, časopisy. Výpůjční doba se liší dle literatury. Učebnice se zapůjčují na celý školní rok, ostatní odborná literatura na měsíc a beletrie na 3 týdny. Knihy si lze elektronicky objednávat prostřednictvím systému KP-SYS. Knihovna je také ideálním prostorem k samostudiu (současně max. pro šest žáků) a je vybavena dvěma notebooky, které mají žáci kdykoliv v půjčovní době k dispozici. Žáci se mohou připojit na internet nebo využít v knihovně tiskárnu k tisku dokumentů. Za poplatek 50 Kč obdrží žák na pokladně (naproti vrátnici) kartičku, na které se zaznamenává veškerý tisk. Jedna strana A4 za poplatek 1 Kč. V prostorách knihovny je zakázáno jíst a pít a její uživatelé by měli navštěvovat knihovnu řádně přezuti.

Otevírací doba: denně 7.30 – 11.00 hod.; 12.00 – 15.00 hod.

V knihovně mj. získáte potvrzení o studiu a potvrzení pro zákonné zástupce týkající se slev na daních nebo potvrzení sociálních dávek aj.

Škola měsíčně vydává školní časopis „Jaselský kurýr“. Jednotlivá čísla jsou dostupná na webových stránkách školy szs-jaselska.cz/studium/casopis-jaselsky-kuryr/. Časopis se snaží informovat o dění ve škole prostřednictvím očima žáků. Zájemci se mohou zapojit do tvorby časopisu, stačí kontaktovat šéfredaktora časopisu Mgr. Jaroslava Mikynu, suterén, kab. č. 2.

V případě jakéhokoliv problému je možnost obrátit se na pracovníky školního poradenského pracoviště, které je umístěno v přízemí, kab. č. 17. Na tomto pracovišti je několik odborníků a každý se specializuje na jinou oblast.

Výchovný poradce (Mgr. Blanka Petříková) zajišťuje nastavení podpůrného opatření (PO) dle doporučení pedagogicko-psychologické poradny (PPP). K tomu, aby škola nastavila PO, je třeba, aby PPP vypracovala posudek, který bude platný pro studium na střední škole. Tento posudek škola obdrží přes datovou schránku. Školní výchovný poradce dle nastaveného uzpůsobení vypracuje tzv. informovaný souhlas a seznámí s ním žáka, zákonné zástupce
a vyučující.

Na školního metodika prevence (Mgr. Hana Kašparovská), který zajišťuje třídám preventivní programy různého charakteru, se můžete obrátit při podezření např. na šikanu, krádeže a jiné závažné přestupky.

Vzhledem k tomu, že přestup na střední školu je náročný a Vy se můžete dostat do situace, kdy si nemusíte být jisti správnou volbou oboru, tak v tom případě se můžete obrátit na školního kariérového poradce (Mgr. Ondřej Otava), který s Vámi situaci probere, pomůže Vám zjistit a najít motivaci pro zvolený obor nebo ev. jiné řešení.

Školní psycholog – Mgr. Marta Anna Kučmová (suterén, dveře č. 3a)

Školní psycholožka vám nabídne bezpečný a důvěrný prostor, ve kterém budete moci prožívat, sdílet, hledat oporu, konzultovat, radit se a učit se zpracovávat vše, co pro vás bude v daný moment důležité. Bude pro vás k dispozici jak pro individuální sezení, tak pro jednorázové intervence. Žádné téma není míň důležité a její dveře jsou otevřeny všem bez rozdílu.


SPOLKY A KLUBY

Ve škole funguje Školská rada, která má 9 členů. Členy tvoří tři zástupci z řad pedagogů, tři zástupci z řad zákonných zástupců nezletilých žáků nebo žáci zletilí a tři zástupci z řad zřizovatele. Funkční období člena rady je tři roky. Školská rada se schází min. dvakrát do roka. Podílí se na správě školy. Z konkrétních činností je to např. schvalování školního řádu, výroční zprávy aj.

Žáci mají možnost zapojit se do dění školy prostřednictvím školního parlamentu. Školní parlament tvoří zástupci z jednotlivých tříd. Zástupce do školního parlamentu se volí vždy na začátku školního roku. Každá třída má možnost zvolit si dva zástupce. Zástupci školního parlamentu se setkávají v pravidelných intervalech, vždy jednou měsíčně. Hned na začátku školního roku si zvolí předsedu. Na pravidelných schůzích, kterých se zúčastní ředitelka školy a koordinátoři z řad pedagogů, se řeší návrhy z pohledu žáků na zlepšení chodu školy.

Jde o samostatný právní subjekt, jehož členy jsou zástupci z řad rodičů žáků jednotlivých tříd. Tito zástupci mají možnost aktivně se podílet na přípravách různých sportovních a kulturních akcí i projektů školy. Přidělují také konkrétní finanční podporu na akce školy, vybavení učeben a jednotlivé pomůcky. O činnosti SRPD se ostatní rodiče dozvídají na třídních schůzkách nebo prostřednictvím webových stránek školy, kde na záložce Spolky SRPD zadají heslo, které jim sdělí třídní učitel. Finanční podporu získává škola díky členskému příspěvku, který je pro všechny žáky školy povinný. Výše příspěvku (1.000 Kč na školní rok) je vždy odsouhlasena širším výborem SRPD (viz Platby). Sourozenci platí jeden členský příspěvek. Platbu lze výjimečně rozložit do dvou splátek. Platba musí být provedena do října. Pokud je rozložena na splátky, druhá platba musí být zaplacena do konce ledna daného školního roku. Žáci přinesou svému třídnímu učiteli potvrzení o provedené platbě.

Číslo účtu SRPD: 123-6720560257/0100

Částku zašlete bez variabilního symbolu. Do poznámky pro příjemce prosím uveďte celé jméno a příjmení žáka včetně třídy!

Středoškolský klub (SK) při SZŠ Brno, Jaselská, příspěvkové organizaci, působí ve škole od r. 1990. Vedoucím Středoškolského klubu ASK je Mgr. Romana Hanušová (přízemí, kab. č. 24). Účetnictví klubu vede Mgr. Soňa Pazourková (1. patro, kab. č. 45). Mezi hlavní činnosti patří nabídka a zajištění různých volnočasových aktivit pro žáky ve formě kroužků. Žáci jsou s nabídkou kroužků seznámeni v měsíci září na tzv. burze kroužků. Zde si vybírají svoji zájmovou oblast, ve které by se chtěli rozvíjet. Jednotlivé kroužky pak zahajují svou činnost od měsíce října. Středoškolský klub také zajišťuje výjezdy jednotlivých tříd (výlety) a zaštiťuje akce pořádané školou, např. žák navštěvuje zájmové kroužky, používá PC. Z prostředků Středoškolského klubu je hrazen příspěvek na tematický výlet, lyžařský výcvik, nákup pomůcek a materiálů do kroužků. Vše o činnosti klubu se žáci dozvědí prostřednictvím svých třídních učitelů nebo na nástěnce SK v prvním mezipatře u hlavního schodiště. Poplatek za členství je 150 Kč za školní rok.


• Příspěvek do ASK – 150 Kč, platí na začátku školního roku přímo třídnímu učiteli.
• Potvrzení o zaplacení příspěvku SRPD 1.000 Kč, pokyny viz SRPD.
• Potvrzení o zaplacení ISIC karty 350 Kč, převodem na účet školy 54637621, banka 0100, variabilní číslo je shodné s číslem na adaptační pobyt.
• Potvrzení o zaplacení adaptačního pobytu.
• Vratná kauce 300 Kč, záloha na vypůjčenou literaturu a pomůcky během studia, platba na začátku školního roku.

Veškeré poplatky vychází z aktuální směrnice školy a aktuální nákupní ceny. Výše poplatků se mohou měnit.


Název zařízení

Adresa

Kontakt

 

Masarykův domov mládeže a Školní jídelna Brno, příspěvková organizace

Cihlářská 604/21

602 00 Brno

DM Gorkého: 542 214 107, 607 115 388

DM Cihlářská: 549 247 995, 607 004 456

www.masarykuvdm.cz/

 

Domov mládeže Evangelické akademie Brno
(ubytování výhradně pro dívky)

Opletalova 600/6,
602 00 Brno

Markéta Kleinwächterová,

tel.: +420 604 565 593,
kleinwachterova@eabrno.cz

www.vos.eabrno.cz/

 

Domov mládeže při SŠ polytechnické Brno

Jílová 164/36g,
639 00 Brno

tel.: 543 424 517, 543 424 511

pokorna@jilova.cz
www.jilova.cz

 

Domov mládeže a zařízení školního stravování Brno, příspěvková organizace

Klášterského 620/4,
617 00 Brno

tel.: 732 598 866

dmklast4@seznam.cz
www.dmklast4.cz

 

Domov mládeže

Lomená 44,
617 00 Brno‑Komárov

Bc. Petr Žampach

tel.: 545 128 745, 545 128 711,
        722 147 203
zampachp@oupslomena.cz

www.skolalomena.cz/

 

 

Domov mládeže při SŠ informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno

Čichnova 982/23,
624 00 Brno

Bc. Danuše Doubková

tel.: 541 123 184, 541 123 188
danuse.doubkova@cichnovabrno.cz
www.cichnovabrno.cz/

 

Církevní domov mládeže Svaté Rodiny a Školní jídelna s.r.o.

Grohova 107/10,
602 00 Brno

Jana Vyhnálková

tel: 549 244 192

cirkdomov@volny.cz a dumusvr@raz-dva.cz

www.dumusvr.cz

Domov mládeže při SZŠ         
a VOŠZ Brno, Merhautova, příspěvková organizace

Lipová 16,
602 00 Brno

Ing. Hana Hamšíková

tel.: 543 421 549, 543 421 551

hana.hamsikova@szslipova.cz a dm@szsbrno.cz
www.szsbrno.cz

Škola nemá vlastní školní jídelnu. Žáci nejčastěji chodí na obědy do školní jídelny na Grohovu (Církevní střední zdravotnická škola s.r.o., Grohova 14/16, 602 00 Brno-střed, 8 minut chůze od školy) nebo Gorkého (Masarykův domov mládeže a Školní jídelna, Brno, Gorkého 80/35, 10 minut chůze od školy).  V těchto jídelnách je v ceně oběda polévka, hlavní jídlo a příloha: 50 Kč Grohova; 41 Kč Gorkého (ceny se mohou lišit). Jídlo je možné objednávat přes internet prostřednictvím webových stránek www.strava.cz. Dále je k dispozici žákům mikrovlnná trouba (v přízemí a ve 3. patře) pro ohřev vlastního jídla.

Informace školní jídelny (Církevní domov mládeže Svaté Rodiny a Školní jídelna)

Přihláška ke stravování (Církevní domov mládeže Svaté rodiny a Škloní jídelna)