21. prosince 2023 se u nás uskutečnil Den globálního rozvojového vzdělávání, který se stal na naší škole tradicí. Do naší školy jsme pozvali celou řadu odborníků, kteří se dlouhodobě věnují problematice nerovnosti. V první řadě se jednalo o neziskovou organizaci Nesehnutí, jejíž hlavní náplní jsou právě společenské a ekologické problémy. Podporuje komunity, skupiny i jednotlivce při vytváření spravedlivého světa. Realizuje celou řadu občanských kampaní, osvět a vzdělávání. Členové organizace se s námi podělili o jejich četné zkušenosti z praxe. Dalším našim hostem byla studentka Mendelovy univerzity v Brně, konkrétně z Etiopie, Sonan Etafa Merga. Měla možnost nás seznámit s touto problematikou v její rodné zemi, kde je rovnost genderu teprve v prvopočátku. Velmi zajímavá byla i prezentace studentky z fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, Anety Strakové, která pomocí otázek a interakce s žáky analyzovala tuto problematiku u nás v ČR. Součástí Dne globálního rozvojového vzdělávání byla anketa pro žáky, kterou jsme zhodnotili znalosti a povědomí o tématu. V červnu plánujeme ve spolupráci s organizací Nesehnutí a se studenty fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity veřejnou besedu, které by se měli účastnit i žáci ze základní školy. Věříme, že se nám podaří změnit zaběhnuté stereotypy v politickém, ekonomickém i veřejném životě a přispějeme tak ke změně k lepšímu.

Zapsala: Mgr. Iva Lambova

« z 2 »

Dne 21. 12. 2022 se na naší škole již čtvrtým rokem konal projektový den s názvem Den zdraví, v součinnosti se Světovou školou. V letošním školním roce zaměřený na téma problematiku znalosti laické veřejnosti o poskytování první pomoci.

Žáci byli od září školního roku 2020/21 s tímto tématem seznamováni napříč výukou nejen v hodinách odborných, ale také v předmětech všeobecných.

V první fázi se o problematice učili, v další fázi pak získávali zkušenosti jako modelové nebo mentoři na akcích BESIPU, Policie ČR nebo na ZŠ Laštůvkova.

Na výjezdech na stáže do Berlína a Vídně zjišťovali úroveň znalostí o poskytování první pomoci seniorů a dětí v Německu a Rakousku. Svoje zjištění zdokumentovali v krátkém videu.

Protože se akce účastnila celá škola, všechny třídy, obory i ročníky, bylo připraveno 11 stanovišť, kde probíhaly workshopy, interaktivní přednášky od hasičů (Bc. Jan Filka, DiS.), Policie České republiky (Mgr. Michael Kobza), porodní asistentky (Mgr. Magdalena Staňková), lékaře z dětské nemocnice FNB Brno (MUDr. Senad Kolář) a interního lékaře z NMB Brno (MUDr. Jan Richter), členů vodní záchranné služby (Jiří Stošek, DiS.), ale také běh s nosítky a zdatnost v tělocvičně a samozřejmě i relaxace a masáže.  Nesmíme zapomenout na mezinárodní účast. Na stanovišti v anglickém jazyce jsme přivítali studentku z Mendelovy univerzity Arianu z Mexika, která nám ve skvělé prezentaci přiblížila poskytování první pomoci a zdravotnické péče v Mexiku.

Na Den zdraví jsme pozvali i neziskové organizace, které mají v náplni práce zabránit šíření násilí. Neziskové organizace od nás dostali zakázku vtáhnout žáky do problematiky v rodinách za zavřenými dveřmi, aktivně je zapojit a využít jejich znalostí i názorů na výše uvedené téma.

Jednou z organizací, se kterou jsme letos spolupracovali byla PERSEFONA, nevládní nezisková organizace, jejímž posláním je prosazovat rovnost žen a mužů v české společnosti. Věnuje se domácímu násilí.

Zaměstnanci PERSEFONY si pro žáky připravili interaktivní 90minutový program, který se zaměřoval na vnímání postavení členů rodiny, dále pak na aktivní vyhledávání a předcházení násilí.

A protože se jednalo o projektový den, na třech stanovištích byly připraveny modelové situace, kde v rolích modelů jste mohli spatřit žáky naší školy, členy dramatického kroužku. Skvělé maskování zranění zajistili také žáci školy pod vedením Mgr. Vyhňákové.

Informace k poskytování první pomoci, nácvik resuscitace nebo ošetření poranění zajišťovali žáci třetích a čtvrtých ročníků. Všechny modelové situace vycházely z reálných situací ze života ve škole.

Jako již tradičně se nám Den zdraví mimořádně vydařil. Propojení odborníků z terénu, spolupráce žáků napříč ročníky a nové informace jsou smyslem takových akcí.

Poděkování patří nejen všem organizátorům, žákům a pedagogům, za skvělý průběh akce, ale také paní ředitelce PhDr. Zuzaně Číkové, pod jejíž záštitou se Den zdraví konal.

Zapsala: Mgr. Dominika Babáková


Dne 19. 12. 2019 se na naší škole již třetím rokem konal projektový den s názvem Den zdraví, v součinnosti se Světovou školou, v letošním školním roce zaměřený na téma „Problematika stáří“.

Žáci si téma zvolili na začátku školního roku 2019/2020. Od této doby se nám také seznamují napříč výukou nejen v hodinách praktického vyučování, občanské nauky, ale také v dějepisu, ošetřovatelství, sociální péči, pečovatelství, psychologii, cizích jazycích i ve výchově ke zdraví a jiných předmětech.

V první fázi se o problematice učili a na Den zdraví potom připravili rozhovory se seniory, natočili krátký film a také vytvořili prezentace o problematice seniorů nejen v ČR, ale také i ve světě.

Protože se akce účastnila celá škola, všechny třídy, obory i ročníky, bylo připraveno 12 stanovišť, kde probíhaly workshopy, prezentace žáků ze zahraničí i z naší školy, besedy s gerontologem, odborníky na paliativní péči, výživu, cvičitelkami seniorů i zástupci z klubu seniorů.

Na Den zdraví jsme pozvali zástupce organizací, které mají v náplni práce prosazovat rovnoprávnost, ale mají také seniorům zpříjemňovat život.

Zástupkyně z klubu seniorů žákům prezentovaly, jak mohou senioři aktivně trávit svůj volný čas, jaké možnosti mají například v dalším vzdělávání, cestování.  Každá třída dostala od členů klubu vánoční lampu připravenou v jejich dílně. Paní doktorka Janáčková jakožto gerontolog informovala žáky o problematice seniorů z pohledu nejčastějších onemocnění ve stáří a jejich prevence i léčby.

Žáci Světové školy představili názory seniorů na současnou mládež, kdy provedli výzkum, natočili se seniory rozhovory, které pak ostatním žákům prezentovali.

Další žákovské projekty byly zaměřeny na ekonomickou problematiku seniorů, jejich další vzdělávání – univerzitu třetího věku, na poruchy vnímání ve stáří, psychická a fyzická onemocnění.

V prezentacích jsme nebyli zaměřeni jen na problematiku seniorů v České republice, ale školu navštívili zahraniční studenti z Mendelovy univerzity – studenti z Ghany, Nigérie a Zimbabwe. Také oni nám o seniorech a jejich problémech v zemích, odkud pocházej, pohovořili.

Během projektového dne si mohli naši žáci také vyzkoušet být na chvíli starým. Na stanovišti „Vidím, slyším“ si žáci nasadili speciální brýle a rukavice, které simulují stav zraku, hmatu i sluchu ve vysokém věku. V těchto pomůckách pak vykonávali různé každodenní činnosti (čtení textu, oblékání, zavazování tkaniček apod.). Prožitkové bylo i další stanoviště „Být na chvíli starý“, kde žáci oblékali speciální obleček, který simuluje omezenost kloubů a ztížený pohyb ve stáří.

Stanoviště „Cvičení pro seniory“ vedené zkušenými 70+ cvičitelkami bylo také velmi přínosné, žáci si mohli ověřit svoji kondici a zjistit, jak senioři udržují svoje klouby a svaly v kondici. V některých případech nebyl znát věkový rozdíl.

Projektový den se stejně jako i v loňském roce velmi vydařil. Žáci nejen získali mnoho nových informací a zkušeností, ale také se sami aktivně podíleli na výuce a vzdělávání svých spolužáků.

Znalosti o problematice stáří budou zpracovány členy Světové školy z dotazníkového šetření, které probíhalo vždy na začátku a na konci každé aktivity. Na náš Den zdraví pak naváže veřejná diskuze v Domově seniorů Kociánka v dubnu 2020.

Poděkování za skvělý průběh akce patří nejen všem organizátorům, žákům a pedagogům, ale také paní ředitelce PhDr. Zuzaně Číkové, pod jejíž záštitou se Den zdraví konal.

Zapsala: Mgr. Dominika Babáková

« z 2 »


Dne 21. 12. 2018 se na naší škole již druhým rokem konal projektový den s názvem Den zdraví, v součinnosti se Světovou školou. V letošním školním roce zaměřený na téma problematiku genderu.
Žáci byli od září školního roku 2018/19 s tímto tématem seznamování napříč výukou nejen v hodinách občanské nauky, ale také v dějepisu, ošetřovatelství, sociální péči i psychologii. V první fázi se o problematice učili a na Den zdraví pak připravili komixy, natočili krátký film a také připravili prezentace o problematice rovnoprávnosti ve světě.
Protože se akce účastnila celá škola, všechny třídy, obory i ročníky, tak bylo připraveno 11 stanovišť, kde probíhali workshopy, domácí práce, hovory s gynekologem, ale také kosmetická poradna.
Na Den zdraví jsme pozvali i neziskové organizace, které mají v náplni práce prosazovat rovnoprávnost. Neziskové organizace od nás dostali zakázku vtáhnout žáky do otázek nerovností, aktivně je zapojit a využít jejich znalostí i názorů na výše uvedené téma.
Jednou z organizací, kterou jsme pozvali, byla NORA, nevládní nezisková organizace, jejímž posláním je prosazovat rovnost žen a mužů v české společnosti. Svými aktivitami si klade za cíl především zlepšit postavení žen.
Zaměstnanci Nory si pro žáky připravili interaktivní program, který se zaměřoval na vnímání postavení členů rodiny, dále pak na mýty o povoláních.
Další organizací pozvanou na naší akci byl DROM, což je nezisková organizace, která zajišťuje poskytování sociálních služeb a napomáhání zlepšování životní situace osobám ohroženým sociálním vyloučením. Nabízí poradenství, pomoc s vyplněním formulářů, jednání v zájmu klienta, doprovod na úřad nebo zaměstnání, zaškolování a zaučování.
Paní magistry z této organizace si také připravily hry a interaktivní hodiny zaměřené na problematiku nerovností.
Další zúčastněnou organizací byla organizace Nesehnutí, což je nevládní nezisková organizace NEzávislé Sociálně Ekologické Hnutí, Nesehnutí. Již od svého založení v roce 1997 úzce spolupracuje s dobrovolníky a dobrovolnicemi, se kterými společně povzbuzuje lidi k zodpovědnosti ke druhým i životnímu prostředí. Paní magistra, která s námi spolupracovala již v loňském roce, zaměstnala žáky na celé dopoledne.
Kosmetickou poradnu si pro žáky připravily dámy z Mary Kay, nebyla určena výhradně dívkám, aby bylo poukázáno na to, že i v oblasti péče o pleť existuje rovnoprávnost.
Domácí práce na stanovišti číslo jedna, v tělocvičně, byly velmi zábavné, na čas se žehlilo, přišívaly knoflíky, a také zatloukaly hřebíky nebo pracovalo s vrtačkou. Zde byl rozdíl mezi pohlavími úplně smazán. Dívky bušily kladívky, hoši žehlili, všichni se náramně bavili.
Potřebné informace z oblasti gynekologie, porodnictví i sexuologie dodal na stanovišti číslo 11. pan doktor Petr Čík. Zkušeného brněnského gynekologa předem připravené otázky žáků nepřivedli do rozpaků. Humornou formou vysvětloval, edukoval a učil.
Den zdraví natáčela brněnská televize B1. Projektový den se jako i v loňském roce velmi vydařil. Žáci nejen získali mnoho nových informací a zkušeností, ale také se samy aktivně podíleli na výuce a vzdělávání svých spolužáků.
Znalosti o problematice genderu budou zpracovány z dotazníkového šetření, které probíhalo vždy na začátku každé aktivity členy Světové školy. Na náš den zdraví pak naváže panelová diskuse v dubnu 2019, kde nám, opět budou partnery neziskové organizace.
Poděkování patří nejen všem organizátorům, žákům a pedagogům, za skvělý průběh akce, ale také paní ředitelce PhDr. Zuzaně Číkové, pod jejíž záštitou se den zdraví konal.

Zapsala: Mgr. Dominika Babáková

« z 2 »