WORKSHOP – Psychiatrická péče v 21. století

Dne 23. února 2023 se uskutečnil poslední workshop pořádaný v rámci projektu Implementace KAP JMK II s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177 v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Workshop se konal v prostorách Psychiatrické nemocnice Brno. Zúčastnilo se 15 vyučujících ze spolupracujících škol zapojených do projektu. Obsahem workshopu byly přednášky zaměřené na specifika péče o psychiatrické pacienty a novinky v této oblasti.

První přednáška Bc. Kateřiny Chladové, asistentky hlavní sestry, byla zaměřena na základní ošetřovatelskou péči o pacienty s duševním onemocněním. Diskuze se zaměřila na v poslední době nejčastější psychiatrické diagnózy a na komunikaci s nemocnými s těmito diagnózami.

Druhá přednáška od paní Marcely Mátlové, všeobecné sestry pracující v Centru duševního zdraví (CDZ) nás provedla náplní CDZ, jeho chodem a kazuistikou. Na závěr přednášky pozvala účastníky na možnost stáže v CDZ.

Třetí přednáška byla zaměřena na problematiku závislostí. Vedla ji staniční sestra z Oddělení pro léčbu návykových závislostí, Bc. Věra Křenková. Přednáška byla doplněna materiály jako například režimem na oddělení, dotazníkem závislosti na alkoholu či povinnostmi pacientů při léčbě závislosti.

Poslední přednášku přednesla staniční sestra stanice 5, Mgr. Jarmila Horňáková, MBA, která má bohaté zkušenosti s poskytováním psychoterapie v praxi. 

Workshop byl doplněn exkurzemi na vybraných pracovištích, konkrétně na oddělení klinické psychologie, kde jsme se dozvěděli postup zařazení pacienta do skupinové psychoterapie. Dále jsme navštívili oddělení pro léčbu závislostí, kde jsme se podívali na stavební uspořádání stanice, vybavení a tělocvičnu. Novinkou byla návštěva stanice 5, což je lůžková příjmová stanice pro mužskou i ženskou klientelu, tzv. koedukované pracoviště, se zaměřením na diagnostiku a léčbu akutních, subakutních či exacerbovaných forem psychických poruch a resocializaci nemocných.

V závěru workshopu proběhla krátká diskuze a vyplnění autoevaluačního dotazníku.

Program workshopu:

Bc. Chladová Kateřina – Ošetřovatelská péče o pacienta s duševním onemocněním

Mgr. Plochová Barbora / Mátlová Marcela – Centra duševního zdraví jako součást psychiatrické péče

Bc. Křenková Věra – Práce všeobecné sestry na oddělení pro léčbu závislostí

Mgr. Horňáková Jarmila, MBA – Podíl všeobecné sestry na psychoterapii

Exkurze na vybraných pracovištích – Oddělení pro léčbu návykových závislostí, Oddělení klinické psychologie, Oddělení diagnosticko-terapeutické stanice 5.

Zapsala: Mgr. Jana Váňová

 


WORKSHOP – Psychiatrická péče v 21. století

Dne 19. ledna 2023 se uskutečnil již pátý workshop pořádaný v rámci projektu Implementace KAP JMK II s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177 v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Workshop se konal Psychiatrické nemocnici Brno, dále jen PN Brno. Zúčastnilo se ho 15 zástupců ze škol, které jsou partnery projektu. Obsahem workshopu byly přednášky zaměřené na specifika péče o psychiatrické pacienty a novinky v této oblasti. Přednášky a exkurze vedli odborníci z těchto oborů.

V úvodu proběhla přednáška Bc. Kateřiny Chladové, asistentky hlavní sestry, která nám osvětlila fungování PN Brno a seznámila nás se základními psychiatrickými diagnózami nemocných, které nejčastěji ošetřují. Dále nás provedla novinkami v oblasti léčby těchto chorob, např. elektrokonvulzivní terapií, ke které směřovala většina dotazů účastníků workshopu, a také systémem příjmu nemocných a službami, které jejich zařízení nabízí.

Druhá přednáška, vedená vedoucí Centra duševního zdraví při PN Brno Mgr. Barborou Plochovou, byla zaměřena na vznikající centra duševního zdraví (CDZ) jako součást psychiatrické péče, na nabídku těchto služeb, jejich financování, personální obsazení a praktické kazuistiky. Tato přednáška byla pro účastníky zřejmě nejzajímavější, protože CDZ je velmi málo a tato služba je v poskytování péče o psychiatrické pacienty poměrně nová.

Třetí přednáška byla zaměřena na problematiku závislostí. Vedla ji staniční sestra z Oddělení pro léčbu návykových závislostí, Bc. Věra Křenková. Ze způsobu jejího přednášení, z množství uvedených příkladů a také otázek, které ji zasypaly, bylo ihned poznat, že moc dobře ví, o čem mluví.

Po první sérii přednášek následovala polední pauza a po ní poslední teoretická přednáška Mgr. Jarmily Horňákové, MBA, která působí v PN Brno jako vrchní sestra psychoterapeutického oddělení. Její přednáška byla zaměřena na možnost psychoterapie u klientů s různou mírou psychiatrických obtíží, přes poruchy osobnosti, úzkosti až po neurózy a psychózy.

Celý workshop byl zakončen exkurzí na Oddělení pro léčbu návykových závislostí, kde byli účastníci seznámeni se stavebním uspořádáním pracoviště, jeho vybavením, léčebným režimem a řádem. Druhým pracovištěm, které jsme navštívili, bylo Oddělení klinické psychologie. Zde jsme byli seznámeni s průběhem skupinové terapie u nemocných trpících neurózou, kteří jsou hospitalizovaní v PN Brno. V závěru workshopu proběhla krátká diskuze a vyplnění autoevaluačního dotazníku.

Program workshopu:

Bc. Chladová Kateřina – Ošetřovatelská péče o pacienta s duševním onemocněním

Mgr. Plochová Barbora – Centra duševního zdraví jako součást psychiatrické péče

Bc. Křenková Věra – Práce všeobecné sestry na oddělení pro léčbu závislostí

Mgr. Horňáková Jarmila, MBA – Podíl všeobecné sestry na psychoterapii

Exkurze na vybraných pracovištích – Oddělení pro léčbu návykových závislostí, Oddělení klinické psychologie

Zapsala: Mgr. Helena Čermáková


WORKSHOP – bolest v paliativní péči

Dne 24. února 2022 se uskutečnil čtvrtý workshop pořádaný v rámci projektu Implementace KAP JMK II s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177 v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Workshop se konal opět ve Fakultní nemocnici u svaté Anny, kde bylo taktéž zajištěno občerstvení. Zúčastnilo se ho 16 zástupců ze škol, které jsou partnery projektu.

Program workshopu:

Paliativní péče v praxi – MUDr. Lucie Světláková

Bolest z pohledu lékaře – tradice a novinky – MUDr. Radovan Hřib

Léčba z pohledu sestry – Kamila Ondráčková, DiS.

Využití muzikoterapie v paliativní péči – Bohuslav Petřík

Všichni přednášející souhlasili se zveřejněním svých prezentací na webových stránkách naší školy – viz zápis z workshopu konaného dne 19. 1. 2022.

Workshop proběhl opět ve velmi přátelské atmosféře, všichni zúčastnění se zapojili velmi aktivně a to především v praktické části workshopu – na ambulanci bolesti, kde nás provázela staniční setra pí. Ondráčková, tak také při muzikoterapii v závěru workshopu.

Zapsala: Mgr. Helena Čermáková


WORKSHOP – bolest v paliativní péči

Dne 19. ledna 2022 se uskutečnil třetí workshop pořádaný v rámci projektu Implementace KAP MK II s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177 v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Workshop se konal přímo ve Fakultní nemocnici u svaté Anny.  Zúčastnilo se ho 15 zástupců ze škol, které jsou partnery projektu.

Obsahem workshopu byly přednášky zaměřené na paliativní péči a bolest. Vedli je odborníci daných oborů.

 V úvodu proběhla přednáška MUDr. Světlákové, primářky Domu léčby bolesti s  hospicem sv. Josefa z Rajhradu. Osvětlila fungování paliativní péče, její druhy a provedla nás praktickou částí. Ta byla zaměřena na komunikaci s klientem v komplikovaných nebo nečekaných situacích.

Druhá přednáška, vedená MUDr. Hřibem z Ambulance bolesti při I. chirurgické klinice FNUSA, byla zaměřena na bolest z pohledu lékaře. MUDr. Hřib nám uvedl novinky v léčivech, základní kombinace léků a jejich rizika a v druhé polovině své přednášky se věnoval léčebnému konopí, které používá v léčbě bolesti i ve své ambulanci.

Po polední pauze následovala exkurze na Ambulanci bolesti při I. chirurgické klinice FNUSA. Exkurzí nás provedla staniční sestra paní Kamila Ondráčková, DiS., která se zaměřila na bolest z pohledu sestry a osvětlila nám postup přijetí nemocného a základní vyšetření, která nemocný absolvuje. Rovněž se zaměřila na lékové kombinace z čistě praktického hlediska. Taktéž nás seznámila s novinkami v oblasti ambulantní péče – indikace a použití náplastí s kapsaicinem, dávkovače na analgetika, která se implantují podkožně, elektrostimulace aj.

Po zodpovězení mnoha otázek následovala čistě praktická část, jejíž obsahem byla muzikoterapie a její využití při léčbě bolesti. P. Petřík, absolvent kurzu muzikoterapie na MU, nás po krátké úvodní přednášce provedl relaxací za použití různých hudebních nástrojů a melodií. Po ukončení relaxace nás se všemi nástroji seznámil a umožnil nám jejich praktické vyzkoušení.

V závěru workshopu proběhla krátká diskuze a vyplnění autoevaluačního dotazníku.

Program workshopu:

Paliativní péče v praxi – MUDr. Lucie Světláková

Bolest z pohledu lékaře – tradice a novinky – MUDr. Radovan Hřib

Léčba z pohledu sestry – Kamila Ondráčková, DiS.

Využití muzikoterapie v paliativní péči – Bohuslav Petřík

Zapsala: Mgr. Helena Čermáková


WORKSHOP – CÉVNÍ VSTUPY INTERAKTIVNĚ

Dne 22. června 2021 se uskutečnil druhý workshop pořádaný v rámci projektu Implementace KAP JMK II Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177.

Také v pořadí již druhý workshop se konal ve Fakultní nemocnici Brno a zúčastnilo se ho 15 zástupců ze škol, které jsou partnery projektu. Zahájila ho PhDr. Zuzana Číková, ředitelka SZŠ Brno, Jaselská, p.o.

 Workshopem nás provedla PhDr. Jana Toufarová, staniční sestra Hemodialyzačního centra Interní gastroenterologické kliniky FNB (dále jen HD centrum).

 

Program workshopu:

Novinky v ošetřování jednotlivých cévních vstupů – PhDr. Jana Toufarová

Odborná stanoviště – PhDr. Jana Toufarová, Eva Perleczká, DiS., Bc. Šárka Strejčková

  1. periferní cévní vstupy
  2. centrální cévní vstupy
  • uzavřená infuzní linka 

 Riziková místa úpravy a podávání léčiv – PharmDr. Jitka Rychlíčková, Ph.D., BCPS

 Praktická část na HD centru – PhDr. Jana Toufarová, Eva Perleczká, DiS.

 

Workshop byl pojat prakticky, v průběhu celé akce probíhala velmi živá diskuze a účastníci se nebáli klást přednášejícím otázky nebo se podělit o své zkušenosti z vlastní praxe či o problémy, se kterými se v průběhu výuky odborné praxe ve zdravotnických zařízeních setkávají v celém JMK.

V závěru proběhla krátká diskuze a vyplnění autoevaluačního dotazníku. 

Autoevaluační dotazník ukázal zájem účastníků o možná témata pro další workshopy v následujícím školním roce, z nichž vybírám pouze některá –  cévní vstupy u dětí, tracheostomie, stomie obecně, zobrazovací techniky, urgentní příjem, chronické rány a systémy pro jejich hojení aj.

Zapsala: Mgr. Helena Čermáková


WORKSHOP – CÉVNÍ VSTUPY INTERAKTIVNĚ

Dne 25. května 2021 se uskutečnil první workshop pořádaný v rámci projektu Implementace KAP JMK II s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177 v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

I přes složitou epidemiologickou situaci se workshop konal přímo ve Fakultní nemocnici Brno a zúčastnilo se ho 15 zástupců ze škol, které jsou partnery projektu, a také Ing. Pavel Fiedler – odborný garant aktivit projektu IKAP JMK II z oddělení prevence a volnočasových aktivit odboru školství KÚ JMK.

Workshopem, který byl pojat především prakticky, nás provedla PhDr. Jana Toufarová, staniční sestra Hemodialyzačního centra Interní gastroenterologické kliniky FNB (dále jen HD centrum).

V úvodu nás v krátké přednášce seznámila s novinkami v péči o cévní vstupy a rizikovými faktory, které vedou ke komplikacím.

V návaznosti na přednášku následovala praktická část, kdy si všichni účastníci vyzkoušeli nové pomůcky, které jsou k dispozici v ošetřovatelské praxi a používají se k péči o různé typy cévních vstupů a k aplikaci léků do cévního řečiště. Taktéž si vyzkoušeli manipulaci s portem a novými typy infuzních pump a injektomatů.

Po polední pauze následovala velmi zajímavá a interaktivní přednáška PharmDr. Jitky Rychlíčkové, Ph.D., BCPS, o rizikových situacích při podávání léčiv do krevního oběhu a lékových interakcích, konkrétně lékových inkompatibilitách, které byly v průběhu přednášky i názorně demonstrovány. Po zodpovězení všech dotazů byli účastníci rozděleni na dvě skupiny a následovala exkurze v Hemodialyzačním centru IGEK. Zde bylo možno, se svolením pacientů HD centra, zhlédnout praktickou ukázku péče o různé typy cévních vstupů, vybavení převazového vozíku a pomůcky, které se v péči o cévní vstupy na tomto pracovišti používají.

V závěru workshopu proběhla krátká diskuze a vyplnění autoevaluačního dotazníku.

Celý workshop se nesl ve velmi příjemné a pracovní atmosféře, účastníci se nebáli přednášejících a organizátorů akce ptát na skutečnosti, které pro ně byly nové, nebáli se praktického nácviku a této možnosti také všichni využili.

Z autoevaluačního dotazníku vyplynulo, že účastníci byli velmi spokojeni s organizací i tématem workshopu a doporučí svým kolegům účast na témž workshopu, který se bude konat 22. 6. 2021.

Program workshopu:

Novinky v ošetřování jednotlivých cévních vstupů – PhDr. Jana Toufarová

Odborná stanoviště – PhDr. Jana Toufarová, Eva Perleczká, DiS., Bc. Šárka Strejčková

  1. periferní cévní vstupy
  2. centrální cévní vstupy
  3. uzavřená infuzní linka

Riziková místa úpravy a podávání léčiv – PharmDr. Jitka Rychlíčková, Ph.D., BCPS

Praktická část na HD centru – PhDr. Jana Toufarová, Eva Perleczká, DiS.

Zapsala: Mgr. Helena Čermáková