Studijní obory nabízené pro školní rok 2024/2025

kód oborunázev oborudélka studiaforma studiapočet třídpočet žáků
78-42-M/04Zdravotnické lyceum4denní260
53-41-M/03Praktická sestra4*denní4120
75-41-M/01Sociální činnost4denní130

*Vzdělávání v oboru Praktická sestra se uskuteční v režimu pokusného ověřování stupňovitého propojení vybraných oborů vzdělání kategorie H, M, N ve skupině oborů vzdělání 53 ve středních a vyšších odborných školách, č. j. MSMT-32092/2021-2. Pro uchazeče se nic nemění, jen ve 3. ročníku oboru Praktická sestra budou moci (není to povinnost) vykonat závěrečnou zkoušku oboru 53-41-H/01 Ošetřovatel a získat tak navíc střední vzdělání s výučním listem. Po vykonání maturitní zkoušky v oboru Praktická sestra bude moci absolvent přejít přímo do 2. ročníku programu Diplomovaná všeobecná sestra, který se vyučuje na vyšších odborných školách, a to dokonce i v případě, že nebude mít maturitní zkoušku společné části úspěšně dokončenou – má tedy další rok, ve kterém, souběžně se studiem 2. ročníku, může maturitní zkoušku dokončit. Se vzděláváním v režimu pokusného ověřování je nutné vyslovit souhlas.


Studijní obory pro školní rok 2023/2024

Praktická sestra – denní i večerní forma studia

Kmenový obor vzdělávání: 5341M03 Praktická sestra
Studijní obor: 53-41-M/03
Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Způsob ukončení a certifikace: maturitní zkouška, vysvědčení o maturitní zkoušce.

Absolvent studijního oboru Praktická sestra je připraven k výkonu práce středního zdravotnického pracovníka, který pod odborným dohledem, nebo pod přímým vedením všeobecné sestry nebo lékaře poskytuje ošetřovatelskou péči dětem (s výjimkou novorozenců) i dospělým a podílí se na preventivní, diagnostické, neodkladné, léčebné, rehabilitační a dispenzární péči v rozsahu své odborné způsobilosti stanovené příslušnou vyhláškou MZ ČR. Podle pokynů provádí určené ošetřovatelské výkony, podílí se na plnění ošetřovatelského plánu a spolupracuje při hodnocení výsledků poskytnuté ošetřovatelské péče, zajišťuje činnosti spojené s přijetím, překladem, propuštěním a úmrtím pacienta.

Absolvent se uplatní v různých zdravotnických zařízeních lůžkového i ambulantního charakteru, např. v nemocnicích, na poliklinikách a v lékařských nebo ošetřovatelských centrech, v ordinacích praktických nebo odborných lékařů a v domácí ošetřovatelské péči, jako zdravotnický pracovník v zařízeních sociální péče a služeb, např. v léčebnách dlouhodobě nemocných, v ústavech sociální péče, ve stacionářích pro osoby se zdravotním postižením, v zařízeních pro seniory aj.

Absolvent, který úspěšně vykonal maturitní zkoušku, se může dále vzdělávat na vysokých nebo vyšších odborných školách, zejména v ošetřovatelských oborech a v odborných kurzech pro zdravotnické pracovníky. 

Vzdělávací program je určen pro žáky a další uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku a podmínky přijímacího řízení. Délka studia jsou čtyři roky v denní formě studia. Zkrácené studium pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou v tomto oboru trvá tři roky.


Zdravotnické lyceum

Kmenový obor: 7842M04 Zdravotnické lyceum
Studijní obor: 78-42-M/04
Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Způsob ukončení a certifikace: maturitní zkouška, vysvědčení o maturitní zkoušce. 

Absolvent studijního oboru zdravotnické lyceum je připraven ke studiu všech oborů na vyšších zdravotnických školách a lékařských fakultách, na zdravotně-sociálních fakultách, fakultách připravujících učitele zdravotnických předmětů nebo sociální pracovníky, nebo na jiných souvisejících vysokých školách či studijních oborech.

Pokud absolvent nebude ve studiu pokračovat, může získat formou akreditovaných kvalifikačních kurzů oprávnění k výkonu některých nelékařských povolání (praktická sestra, ošetřovatel, zubní instrumentářka). Uplatnění může najít také v sociálních službách a v různých organizacích, které se zabývají sociální nebo charitativní činností.

Vzdělávací program je určen pro žáky a další uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku a podmínky přijímacího řízení. Délka studia jsou čtyři roky v denní formě.


Sociální činnost

Kmenový obor: 7541M01 Sociální činnost
Studijní obor: 75-41-M/01
Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Způsob ukončení a certifikace: maturitní zkouška, vysvědčení o maturitní zkoušce. 

Obor je určen v denní formě čtyřletého studia pro žáky 9. tříd a má zaměření na pečovatelskou činnost. Výuka probíhá podle školního vzdělávacího programu Sociální činnost. Absolventi studijního oboru budou plně kvalifikovanými pracovníky v sociální a ve zdravotní oblasti a při výkonu své činnosti budou v přímém styku se zdravotně nebo sociálně handicapovanými lidmi. Budou mít možnost uplatnit speciální relaxační techniky jak v nemocničních zařízeních, tak i v terénních službách (Halliwickova metoda plavání, psychomotorika aj.). Absolvent tohoto oboru získá odborné vzdělání i pro pomoc rodinám s handicapovaným člověkem.

Přínos absolventa spočívá také v možnosti ponechání handicapovaného zdravotně znevýhodněného spoluobčana jakékoliv věkové kategorie v domácím prostředí a zvýšení kvality jeho života také po psychické stránce. Absolvent oboru získá vědomosti a dovednosti potřebné pro zajišťování přímé péče a osobní asistence klientům a pro podporu jejich soběstačnosti. Rovněž bude odborně způsobilý pro provozování vázané živnosti Péče o dítě do tří let věku v denním režimu dle přílohy 2, Zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů. Absolvent také může podnikat v režimu Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve smyslu zvláštních předpisů. Mohou se podílet na přípravě plánů a projektů v sociálních zařízeních, poskytovat poradenství a vykonávat přímou činnost v oblasti poskytování sociálních dávek, vč. vedení evidence sociálně potřebných občanů a souvisejících agend. Absolventi také budou připraveni k organizaci sociálních služeb a mohou uplatňovat své ekonomické, administrativní a právní znalosti a dovednosti související s poskytováním sociálních služeb, využitelné i v managementu sociálních služeb.

Absolvováním studia získá žák vědomosti a dovednosti potřebné pro zajišťování přímé péče a osobní asistence klientům a pro podporu jejich soběstačnosti. Bude odborně způsobilý pro vázanou živnost Péče o dítě do tří let věku v denním režimu podle přílohy 2, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů. Rovněž může podnikat v režimu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve smyslu zvláštních předpisů.

Způsob ukončení studia
Studium je ukončeno maturitní zkouškou a po jejím složení se absolvent může dále vzdělávat na vysokých nebo vyšších odborných školách se zaměřením na sociální sféru.
Certifikace: vysvědčení o maturitní zkoušce.
Všeobecné vzdělání je realizováno v oblasti jazykové, společensko-vědní, přírodovědné, biologické, ekonomické, matematické, estetické, informačních technologií a v oblasti tělovýchovné a sportovní.
Odborné vzdělávání je realizováno prostřednictvím odborných předmětů, např. sociální politika, sociální služby, sociální péče a osobní asistence, sociálně-výchovná činnost, psychologie a komunikace atd. Nedílnou součástí odborné přípravy je odborná praxe na vybraných pracovištích např. v nemocničních a sociálních zařízeních, v domovech pro seniory, stacionářích, zařízeních pro handicapované občany.


Pro žáky všech výše uvedených studijních oborů jsou připraveny během studia následující aktivity: 
Volnočasové aktivity
Žáci se mohou zapojit do mnoha zájmových kroužků, které jsou každoročně nabízeny a ve kterých jsou žáci úspěšní (např. jazykové, taneční, výtvarný, hudební,…)