Budova, kterou vidíte na úvodní fotografii, patří SZŠ Jaselská 7/9 v Brně. Nyní je zde možné studovat tři čtyřleté obory s maturitou: zdravotnický asistent, zdravotnické lyceum a sociální činnost. Ale vždy tomu tak nebylo. Budovy školy slouží vzdělávacím účelům od let 1897 a 1899, kdy byly postaveny, staly se němým svědkem všech událostí uplynulých desetiletí, přežily několik režimů, po jejích schodištích zněly kroky tisíců studentek a studentů, kteří se zde připravovali na svá budoucí povolání. Jaká povolání to byla? Jejich zaměření se průběžně měnilo v souvislosti s požadavky společnosti a doby, ale vždy měla blízko ke zdravotnictví.

Podívejme se nyní letmo na historii školní budovy, seznamme se s obory, které se zde studovaly, projděme se historií alespoň s několika významnými osobnostmi, které zanechaly své stopy v dějinách školy.

Historie školní budovy

Obě školní budovy dal postavit Ženský vzdělávací a výrobní spolek Vesna založený v Brně roku 1872, jehož iniciály jsou ozdobou stavby dodnes. Starší budova /č.7/ je postavena v novorenesančním slohu. Na realizaci stavby se podílel brněnský stavitel Antonín Tebich, grafitová výzdoba exteriéru pochází od Josefa Šímy, cenná byla i spolupráce s architektem Dušanem Jurkovičem. Tato budova měla sloužit průmyslové škole.

Mladší budova /č.9/ určená pro dívčí lyceum byla postavena o dva roky později /1899/ v secesním slohu. Realizátorem stavby byl i tentokrát Antonín Tebich, návrh stavby vypracoval pražský architekt Antonín Pfeiffer, figurální reliéf dívky nesoucí ve vztyčené pravici pochodeň a v levici otevřenou knihu jako symbol vzdělání vytvořil sochař Josef Pekárek. Součástí sochařské výzdoby fasády jsou iniciály Karla Nováka, který navrhl ornamentální vlys mezi patry.

Nejcennějším prostorem interiéru stavby je dvorana ve starší budově vyzdobená rukou malíře Joži Uprky. Výzdobu tvoří nástropní freska Slovaček rozhazujících květy a nástěnné obrazy Přadleny a Vyšívačky po stranách pódia, později vytvořil Uprka ještě další dva velké závěsné obrazy na plátně Javornická mamička a Nevěsta. Dvorana slouží jako reprezentativní místnost pro slavnostní shromáždění školy, je možné její využití i pro veřejné kulturní akce.

Budovy školy odkoupilo později město Brno, jejich původní poslání, vychovávat a vzdělávat mládež ve zdravotnických oborech, však zůstalo zachováno až do dnešní doby.

Stručný přehled oborů studovaných od roku 1948

Základem dnešní školy byla cvičná Odborná škola pro ženská povolání v Brně, Lipová 18. Při ní vznikl ve školním roce 1947/48 první ročník pokusné školy výživy. V roce 1948/49 se spojily v jediný celek dosud různorodé složky – dvouletá státní ošetřovatelská škola, dvouletá řádová ošetřovatelská škola a roční státní ústav pro vzdělávání porodních asistentek. Takto rozšířená škola sídlila od září 1950 na dvou místech – Jaselské 7 a na třídě Obránců míru 18 /dnešní Úvoz/. Škola se dělila na odbory a větve a končila maturitou. Odbor zdravotnický měl větve pro ošetřovatelky, dětské sestry, zdravotnické pracovnice, porodní asistentky, zdravotní a zubní laborantky. Škola měla dvouletý společný základ, ze kterého mohly žákyně třetího ročníku přejít na kteroukoliv větev. Rozložení žákyň na jednotlivých větvích nebylo rovnoměrné a obory, které byly ve zdravotnictví nejvíce potřeba, byly obsazovány nejméně.

Od r. 1951 bylo od tohoto systému upuštěno, žákyně se specializovaly už od prvního ročníku, zároveň bylo studium zkráceno na pouhé tři roky, přičemž maturita zůstala zachována. Časová dotace pro jednotlivé předměty však byla nedostačující, což vedlo k přetěžování žáků. Rovněž věk pouhých sedmnáct let, kdy žáci školu opouštěli, se pro praxi ukázal příliš nízký. Proto bylo studium prodlouženo opět na čtyři roky a školy přešly od r. 1953 přímo pod ministerstvo zdravotnictví. Byly navýšeny hodiny praxe, zavedena výuka latiny a psaní strojem. 

Dalšími změnami prošlo střední školství v polovině padesátých let minulého století, kdy bylo zaváděno studium pro absolventy SVVŠ a studium při zaměstnání, které slouží nekvalifikovaným pracovníkům ve zdravotnictví k doplnění kvalifikace.V r. 1958 se novým zřizovatelem školy stal Krajský ústav národního zdraví v Brně a škola se stala metodickým Centrem pro všech tehdejších třináct zdravotnických škol v kraji.

Rok 1960 přinesl nové učební plány,které měnily některé obory denního studia výhradně na studium pomaturitní /porodní asistentky, RtgL, RP, SP/. V šedesátých letech existovalo na SZŠ studium čtyřleté, dvouleté pro absolventky gymnázií, dvouleté pro nižší zdravotnické pracovníky, bylo možné studovat obory zdravotních, dětských, ženských sester a ošetřovatelek ve studiu denním i ve studiu při zaměstnání. Nedílnou součástí studia byla a stále zůstává praxe ve zdravotnických zařízeních v Brně. V šedesátých letech žákyně praktikovaly ve 42 školních stanicích, jejich pedagogické zázemí tvořilo desítky interních a externích pedagogů, mezi nimiž byla řada uznávaných brněnských lékařů.

Sedmdesátá a osmdesátá léta nepřinesla výrazné změny v zaměření jednotlivých studijních oborů, škola si zachovala vysokou úroveň a její absolventky nacházely uplatnění ve zdravotnických zařízeních v celé republice.

Listopadová revoluce roku 1989 znamenala pro SZŠ Jaselská mnoho personálních, strukturálních a dalších změn. Několikrát změnila zřizovatele, byly pozměněny jednotlivé obory, škola se otevřela spolupráci se zahraničím, přizpůsobila náplň studia požadavkům EU. 

Žáci mohou rozvíjet svou osobnost v celé řadě kroužků, které působí pod záštitou středoškolského klubu ASK, vypůjčit si knihy v knihovně, zvyšovat svou tělesnou kondici ve školní posilovně… Velmi důležitou akcí je soutěž v poskytování první pomoci s mezinárodní účastí, kterou SZŠ pořádá tradičně od roku 1996. 

Posláním školy je připravovat mladé lidi na zdravotnické povolání tak, aby byli schopni se efektivně uplatnit na trhu práce a plnohodnotně se zapojit do společnosti. Zvláště v současné době, kdy je kritický nedostatek nelékařských zdravotnických pracovníků, se pedagogové snaží vytvořit u žáků pozitivní vztah k budoucímu povolání. Pro naplnění tohoto poslání byly ve školním roce 2021/22 realizovány tři kvalitní vzdělávací obory  zdravotnické lyceum praktická sestra a sociální činnost zaměřená na pečovatelství. Škola nabízí také večerní formu vzdělávání v oboru zdravotnický asistent v délce 5 let – 1. ročník a pomaturitní studium v oboru praktická sestra ve 2. ročníku. Pomaturitní studium v oboru praktická sestra je realizováno jako 3leté studium.