Realizační tým: Janiczková Blanka, Spurná Milena, Veselý Jakub, Valošková Simona, Horynová Zuzana, Kyseláková Kristýna, Zamykalová Pavla

Třídní učitelé a jejich doprovod: viz tabulka rozpis programu

Grafická a IT podpora: Grepl Jan, Mikyna Jaroslav, Čermáková Lenka

Environmentální den určený pro první a druhé ročníky školy proběhl 28. června 2023. Vyrazili jsme opět do přírody a zaměřili se na ochranu životního prostředí a na stmelování vztahů v kolektivu.

První ročníky se vydaly na naučné stezky v Brně a okolí, kde na ně čekaly místní přírodovědné a kulturní zajímavosti. Žáci se seznámili s výskytem neobvyklých druhů rostlin a živočichů, ale také pozoruhodných geologických útvarů. Pod brněnským kopcem Hády obdivovali zajímavá vápencová jezírka, na zalesněném vrchu obory Holedná pak potkávali živé divočáky a volně se pohybující muflony a daňky. Zpestřením jejich cesty byl edukační kvíz, který vyplnili pomocí mobilních telefonů, a ověřili si tak své ekologické znalosti z terénu.

Žáci druhých ročníků vyrazili autobusem do okolí Soběšic, kde se nedaleko naučné stezky U Jezírka věnovali péči o „Naš pestrý les“, který jsme ve spolupráci s Mendelovou univerzitou vysázeli u příležitosti 75. výročí založení školy. Žáci se pustili do práce a uklidili klestí a odpadky v lese a v jeho přilehlém okolí.

Všichni jsme si užili příjemný sluneční den v přírodě, škoda jen nižší účasti žáků některých tříd. Poděkování patří i Školnímu lesnímu podniku Mendelovy univerzity, který nám pomohl s organizací akce v lese a odvozem odpadků, ale hlavně všem žákům a učitelům, kteří se aktivně podíleli na programu.

Zapsala: Mgr. Blanka Janiczková

« z 2 »

Realizační tým:

Metodické sdružení BIO-CHE: Valošková Simona, Janiczková Blanka, Horynová Zuzana, Veselý Jakub

Třídní učitelé a jejich doprovod:  Viz tabulka rozpis programu

Grafická a IT podpora: Grepl Jan, Mikyna Jaroslav

Kontakty na spolupracující firmy, nákup cen: Soudková Jana, Madudová Michaela, Zamykalová Pavla

 

Environmentální den určený pro 1. a 2. ročníky školy se uskutečnil 28. června 2022.  

Všichni jsme vyrazili do přírody. První ročníky měly program připravený po jednotlivých třídách. Některé se vydaly na naučné stezky v Brně a okolí, kde se seznámily nejen s jejich historií, ale také s místními přírodními zajímavostmi a chráněnými a ohroženými druhy rostlin a živočichů. Zpestřením jejich cesty byl i ekologický kvíz.

Další žáci prvního ročníku navštívili Čistírnu odpadních vod v Modřicích, kde se zajímali o osud odpadní vody vypouštěné z průmyslu i domácností, a jedna třída se dopravila do Křtin, kde se aktivně účastnila  údržby místního arboreta, které je majetkem Mendelovy univerzity v Brně. Všichni žáci druhých ročníků pomáhali s úklidem v okolí Brněnské přehrady.

Na každého účastníka pak čekaly drobné odměny, které na akci věnoval Spolek rodičů a přátel dětí.

Podle ohlasů a komentářů většiny zúčastněných je jasné, že se akce vydařila, počasí nás nezradilo a nikdo se nezranil. Za spolupráci děkujeme Lesům města Brna, Čistírně odpadních vod v Modřicích, Školnímu lesnímu podniku Mendelovy univerzity, ale hlavně všem žákům a učitelům, kteří se podíleli na programu a svou trochou tak přispěli k tomu, aby naše planeta byla o něco čistější.

Zapsala: Janiczková Blanka

« z 2 »

KrajBez Plastu (26. 6. 2019)

Realizační tým:

Mgr. Bittnerová, Mgr. Hanušová, Mgr. Otava, Mgr. Soudková, Mgr. Bartošová,

Ing. Hartmanová, Mgr. Šťastná, Bc. Kaštan, Mgr. Matějková, Mgr. Novotný

Akce byla uspořádána v prostorách školy a byla určena pro žáky 8. ročníků ZŠ Úvoz, ZŠ Cyrilometodějská a žáky 1. a 2. ročníků naší školy.

Stanoviště:

Dvorana – interaktivní prezentace na téma plasty a životní prostředí. Moderátorem prezentace byl žák Jakub Kříž. Prezentace byla zaměřena na zamořování životního prostředí, zvláště moří a oceánů, plasty.

Učebna 37 – žáci soutěžili ve vědomostní soutěži AZ kvíz. Otázky připravily Mgr. Bartošková a Ing. Hartmanová. Za účast byli žáci odměněni malou zdravou sladkostí.

Učebna 26 – tvoření z plastů. Žáci si z plastového odpadu tvořily drobné plastiky, obrázky a dárky. Tvoření koordinovaly kolegyně Mgr. Hanušová a Mgr. Matějková.

Klubovna – sloužila k zajištění pitného režimu. PhDr. Madudová se žákyněmi připravila k dispozici džbány s vodou ochucené citronem a mátou.

Chodby školy – na chodbách byly instalovány pod vedení Mgr. Otavy prezentace o plastech (výroba, využití a likvidace). Prezentace obsahovala možnosti recyklace plastů a formy správného způsobu likvidace.

Stánek – ukázky výrobků z recyklovaného plastu s možností si výrobek zakoupit.

Fair trade – prezentace aktivit v oblasti fair trade Magistrátu města Brna.

Při hodnocení akce se realizační tým shodl, že se podařila, jen její termín by příště měl být dříve než na samém konci školního roku.

Zapsala: Mgr. Zuzana Bittnerová

« z 3 »