Školní poradenské pracoviště při Střední zdravotnické škole poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, zákonným zástupcům nezletilých žáků a pedagogům.   Cíl školního poradenského pracoviště:
 • zkvalitnit sociální klima školy
 • zajistit intervenci při aktuálních problémech žáků a třídních kolektivů
 • posílit průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s neprospěchem a vytvořit předpoklady pro jeho snižování
 • realizovat preventivní programy na škole a sledovat jejich účinnost
 • umožnit neodkladné řešení problémů spojených se školní docházkou
 • připravit podmínky integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • zajistit služby kariérového poradenství pro žáky
 • koordinovat služby ŠPP s dalšími poradenskými institucemi (PPP, SPC, SVP, ÚP)
Tým Školního poradenského pracoviště:  Mgr. Hana Kašparovská, Mgr. Ondřej Otava, Mgr. Blanka Petříková
Úřední hodiny
Mgr. Ondřej Otava Dle individuální domluvy
Mgr. Hana Kašparovská Dle individuální domluvy
Mgr. Blanka Petříková středa 10.40–12.15
Telefonní číslo školní poradenského pracoviště: 702 180 299
Výchovní poradci Mgr. Blanka Petříková Náplň práce Výchovného a kariérového poradce se řídí vyhláškou č. 197/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky. Výchovný poradce: 
 • péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • sledování společně s třídními učiteli žáky nadané a talentované
 • pomoc při řešení konfliktních situací ve škole (rodiče-učitel, učitel-žák, žák-žák)
 • sledování a zpracovávání do praxe ŠPP platnou legislativu
 • vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost a příprava návrhů na další péči o tyto žáky
 • spolupráce se školskými poradenskými zařízeními
 • zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky a intervence pedagogickým pracovníkům školy
 • poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízení v regionu
 • podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol

Školní kariérový poradce – Mgr. Ondřej Otava Náplň práce Výchovného a kariérového poradce se řídí vyhláškou č. 197/2016 Sb. kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů. Školní kariérový poradce:
 • individuální a skupinové kariérové poradenství žákům a rodičům
 • organizace náborů žáků základních škol
 • organizace poradenství a vydávání Europassu pro žáky
 • poskytování individuální kariérové poradenství žákům a rodičům
 • pomoc a poradenství při vyplňování přihlášek na pomaturitní vzdělávání

Metodik prevence sociálně patologických jevů – Mgr. Hana Kašparovská Funkce a náplň práce metodika prevence se řídí vyhláškou č. 197/2016 Sb. kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky. Metodik prevence:
 • metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů
 • spolupráce se školskými poradenskými zařízením
 • koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů
 • evaluace sociálně patologických jevů na škole dotazníkovou metodou a hodnocení minimálního preventivního programu
 • koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy
 • koordinace přípravy a realizace aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků do vzdělávacího procesu a na integraci žáků/cizinců
 • vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence sociálně patologických jevů

Legislativní zakotvení členů školního poradenského pracoviště
 1. Zákon č. 561/2004 Sb., (školský zákon), o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.
 2. Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.
 3. Vyhláška č. 317/2005, vyhláška o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, v platném znění.
 4. Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění účinném od 1. 1. 2021.
 5. Zákon o zpracování osobních údajů (č. 110/2019 Sb.), který provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a který doplňuje zákon o zpracování osobních údajů (č. 110/2019 Sb.).
 6. Školní legislativa Školní řád a soubor vnitřních předpisů Střední zdravotnické školy Brno, Jaselská, příspěvkové organizace.