Školní poradenské pracoviště při Střední zdravotnické škole poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, studentům, zákonným zástupcům nezletilých žáků a pedagogům.

Cíl školního poradenského pracoviště:

 • zkvalitnit sociální klima školy
 • zajistit intervenci při aktuálních problémech žáků a třídních kolektivů
 • posílit průběžnou a dlouhodobou péči o žáky a studenty s neprospěchem a vytvořit předpoklady pro jeho snižování
 • realizovat preventivní programy na škole a sledovat jejich účinnost
 • umožnit neodkladné řešení problémů spojených se školní docházkou
 • připravit podmínky integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • zajistit služby kariérového poradenství pro žáky
 • koordinovat služby ŠPP s dalšími poradenskými institucemi (PPP, SPC, SVP, ÚP)

Tým Školního poradenského pracoviště: 

Mgr. Hana Kašparovská, Mgr. Ondřej Otava, Mgr. Bc. Jana Soudková

Úřední hodiny

Mgr. Ondřej OtavaÚterý 9:35 – 10:20 hodin
Mgr. Hana KašparovskáÚterý 11:30 – 12:15 hodin
Mgr. Bc. Jana SoudkováPondělí – na základě telefonické nebo emailové komunikace
Dále dle individuální domluvy

Telefonní číslo školní poradenského pracoviště: 702 180 299


Výchovný poradce – Mgr., Bc. Jana Soudková

Náplň práce Výchovného a kariérového poradce se řídí vyhláškou č. 197/2016 Sb. kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky. 

Výchovný poradce: 

 • péče o žáky – cizince se speciálními vzdělávacími potřebami
 • sledování projevů záškoláctví u žáků školy
 • sledování společně s třídními učiteli žáky nadané a talentované
 • pomáhá při řešení konfliktních situací ve škole (rodiče-učitel, učitel-žák, žák-žák)
 • sledování a zpracovávání do praxe ŠPP platnou legislativu
 • vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání
 • vyžadují zvláštní pozornost a příprava návrhů na další péči o tyto žáky
 • spolupráce se školskými poradenskými zařízením
 • zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky a intervence pedagogickým pracovníkům školy
 • poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízení v regionu
 • podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol

Kariérový poradce – Mgr. Ondřej Otava

Náplň práce Výchovného a kariérového poradce se řídí vyhláškou č. 197/2016 Sb. kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky. 

Školní kariérový poradce:

 • individuální a skupinové kariérové poradenství žákům a rodičům
 • organizace náborů žáků základních škol
 • organizace poradenství a vydávání Europassu pro žáky
 • poskytování individuální kariérové poradenství žákům a rodičům
 • pomoc a poradenství při vyplňování přihlášek na pomaturitní vzdělávání

Metodik prevence sociálně patologických jevů – Mgr. Hana Kašparovská

Funkce a náplň práce metodika prevence se řídí vyhláškou č. 197/2016 Sb. kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky. 

Metodik prevence:

 • metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů
 • spolupráce se školskými poradenskými zařízením
 • koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů
 • evaluace sociálně patologických jevů na škole dotazníkovou metodou a hodnocení minimálního preventivního programu
 • koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy
 • koordinace přípravy a realizace aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků do vzdělávacího procesu a na integraci žáků/cizinců
 • vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence sociálně patologických jevů

Legislativní zakotvení členů školního poradenského pracoviště

 1. Zákon č. 82/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., (školský zákon), o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
  Legislativně zakotvuje působení výchovného poradce, školního metodika prevence, školního psychologa a školního speciálního pedagoga na školách.
 2. Vyhláška č. 103/2014 Sb.kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 116 /2011 Sb., a vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění vyhlášky č. 147/2011 Sb.
 3. Vyhláška č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
 4. Školní legislativa
  Školní řád a soubor vnitřních předpisů Střední zdravotnické školy Brno, Jaselská, příspěvkové organizace. Představuje aplikaci zákonů a vyhlášek ve školním prostředí. Stanovuje jasné kompetence jednotlivým pracovníkům školy, včetně pracovníků ŠPP.