Školní poradenské pracoviště při Střední zdravotnické škole poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, zákonným zástupcům nezletilých žáků a pedagogům.

Cíl školního poradenského pracoviště:

 • zkvalitnit sociální klima školy
 • zajistit intervenci při aktuálních problémech žáků a třídních kolektivů
 • posílit průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s neprospěchem a vytvořit předpoklady pro jeho snižování
 • realizovat preventivní programy na škole a sledovat jejich účinnost
 • umožnit neodkladné řešení problémů spojených se školní docházkou
 • připravit podmínky integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • zajistit služby kariérového poradenství pro žáky
 • koordinovat služby ŠPP s dalšími poradenskými institucemi (PPP, SPC, SVP, ÚP)

Tým Školního poradenského pracoviště: 

Mgr. Hana Kašparovská, Mgr. Ondřej Otava, Mgr. Blanka Petříková a Jana Horčicová, MSc

Úřední hodiny
Mgr. Ondřej OtavaDle individuální domluvy
Mgr. Hana Kašparovskápondělí 9:45–11:30
Mgr. Blanka Petříkovástředa 7.00–9.00
Jana Horčicová, MScstředa a čtvrtek 10.00–12.00, 13.45–16.00, pátek 10.00–12.00

Telefonní číslo školní poradenského pracoviště: 702 180 299. Telefonní číslo školní psycholožky: 739 272 811


Výchovný poradce – Mgr. Blanka Petříková

Náplň práce Výchovného a kariérového poradce se řídí vyhláškou č. 197/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky.

Výchovný poradce: 

 • péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • sledování společně s třídními učiteli žáky nadané a talentované
 • pomoc při řešení konfliktních situací ve škole (rodiče-učitel, učitel-žák, žák-žák)
 • sledování a zpracovávání do praxe ŠPP platnou legislativu
 • vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost a příprava návrhů na další péči o tyto žáky
 • spolupráce se školskými poradenskými zařízeními
 • zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky a intervence pedagogickým pracovníkům školy
 • poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízení v regionu
 • podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol

Školní kariérový poradce – Mgr. Ondřej Otava

Náplň práce Výchovného a kariérového poradce se řídí vyhláškou č. 197/2016 Sb. kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů.

Školní kariérový poradce:

 • individuální a skupinové kariérové poradenství žákům a rodičům
 • organizace náborů žáků základních škol
 • organizace poradenství a vydávání Europassu pro žáky
 • poskytování individuální kariérové poradenství žákům a rodičům
 • pomoc a poradenství při vyplňování přihlášek na pomaturitní vzdělávání

Metodik prevence sociálně patologických jevů – Mgr. Hana Kašparovská

Funkce a náplň práce metodika prevence se řídí vyhláškou č. 197/2016 Sb. kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky.

Metodik prevence:

 • metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů
 • spolupráce se školskými poradenskými zařízením
 • koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů
 • evaluace sociálně patologických jevů na škole dotazníkovou metodou a hodnocení minimálního preventivního programu
 • koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy
 • koordinace přípravy a realizace aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků do vzdělávacího procesu a na integraci žáků/cizinců
 • vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence sociálně patologických jevů

Legislativní zakotvení členů školního poradenského pracoviště

 1. Zákon č. 561/2004 Sb., (školský zákon), o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.
 2. Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.
 3. Vyhláška č. 317/2005, vyhláška o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, v platném znění.
 4. Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění účinném od 1. 1. 2021.
 5. Zákon o zpracování osobních údajů (č. 110/2019 Sb.), který provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a který doplňuje zákon o zpracování osobních údajů (č. 110/2019 Sb.).
 6. Školní legislativa
  Školní řád a soubor vnitřních předpisů Střední zdravotnické školy Brno, Jaselská, příspěvkové organizace.
 7. Vyhláška č. 48/2005 Sb. ze dne 18. ledna 2005 o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky.
 8. Zákon č. 59/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů.

Strategické plány

 • Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 2019–2027
 • Národní strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019–2027
 • Strategie prevence kriminality v ČR na léta 2022–2027
 • Krajská strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 2019–2027

Užitečné zdroje

Užitečné kontakty