Závěrečná zpráva ze Summitu Světových škol

Dne 18. 6. 2019 se konal v Centru současného umění DOX v Praze I. ročník Summitu Světových škol. Zúčastnilo se ho kolem 120 zástupců ze 40 mateřských, základní i středních škol.

Globálním tématem pro letošní rok byla chudoba. Jako garant projektu Světová škola vystoupila Leila Abbas, která již 30 let aktivně poukazuje na problematiku chudoby. Dalšími významnými osobnostmi akce byli pan Šimon Pánek, ředitel společnosti Člověk v tísni, Michal Broža, ředitel informačního centra OSN, Jan Mrkvička, ředitel humanitární a rozvojové sekce, kteří se také k této problematice vyjádřili. V dopoledních hodinách jsme shlédli krátká videa natočená z řad žáků různých škol na téma chudoba. Po té bylo certifikováno 12 škol, které letos splnily všechny podmínky k tomu, aby se staly světovými. V krásných prostorách Centra současného umění DOX se tyto školy prezentovaly svými worshopy.

V odpoledních hodinách proběhla velice zajímavá debata na téma chudoba v ČR i ve světě. Hostem byl Tomáš Lindner, reportér časopisu Respekt a Kristýna Svatá ze vzdělávacího programu Varianty, Člověk v tísni.

Z řad našich žáků se akce účastnila Veronika Tučníková, Klára Valtošová a Linda Khadashová z 2L.

Načerpaly velice prospěšné informace a inspirovaly se ze zkušeností jiných škol.

Celá akce byla velice vydařená a poučná a to jak pro žáky, tak i pro pedagogy.


Veřejná diskuze – Rovnoprávnost pohlaví

Dne 9. 4. 2019 v 17.00 hodin se konala v Úprkově Dvoraně Střední zdravotnické školy Brno, Jaselská, příspěvková organizace, veřejná diskuze na téma „Rovnoprávnost mužů a žen s cílem zlepšit postavení žen v domácím prostředí“. Akci organizoval pracovní tým žáků projektu Světová škola při SZŠ Brno, Jaselská, příspěvková organizace.
Diskuze se účastnili také zástupci neziskových organizací, věnujících se výše uvedené problematice. Debatovalo se o postavení ženy v minulosti a budoucnosti, o násilí na ženách, genderových stereotypech a o postavení ženy v kulturním kontextu.
Své názory vyjadřovali nejen žáci školy, ale také zástupci z řad rodičů i široké veřejnosti.
Akce byla propagována na řadě fakult vysokých škol v Brně, proto nebyla lhostejná mladým lidem věnujícím se těmto světovým tématům.
Odborníkem z praxe byla Mgr. Martina Hrejsemnou z neziskové organizace DROM, která vnesla do diskuze informace z oblasti práva, legislativy a sociální sféry. Účastníci rozmlouvali do pozdních večerních hodin, protože se v průběhu debaty ukázalo, že toto téma je pro mnohé velmi osobní.
Děkujeme všem za účast, protože veřejnou diskuzí byly splněny naše cíle propagovat rovnoprávnost mužů a žen a zlepšit postavení žen v domácím prostředí v České republice i ve světě. Vždyť prvním krokem je komunikace a tím také uvědomění si problému.
Atmosféru veřejné diskuze zachytila brněnská regionální televize Info TV Brno. 

Za organizátory akce: Veronika Tučníková, Klára Valtošová, Linda Khadashova, Jindřich Šipka, Jakub Kříž, Eva Květoňová, Mgr. Iva Lambova a Mgr. Dominika Babáková. 


Den zdraví

Dne 21. 12. 2018 se na naší škole již druhým rokem konal projektový den s názvem Den zdraví, v součinnosti se Světovou školou. V letošním školním roce zaměřený na téma problematiku genderu.
Žáci byli od září školního roku 2018/19 s tímto tématem seznamování napříč výukou nejen v hodinách občanské nauky, ale také v dějepisu, ošetřovatelství, sociální péči i psychologii.
V první fázi se o problematice učili a na Den zdraví pak připravili komixy, natočili krátký film a také připravili prezentace o problematice rovnoprávnosti ve světě.
Protože se akce účastnila celá škola, všechny třídy, obory i ročníky, tak bylo připraveno 11 stanovišť, kde probíhali workshopy, domácí práce, hovory s gynekologem, ale také kosmetická poradna.
Na Den zdraví jsme pozvali i neziskové organizace, které mají v náplni práce prosazovat rovnoprávnost. Neziskové organizace od nás dostali zakázku vtáhnout žáky do otázek nerovností, aktivně je zapojit a využít jejich znalostí i názorů na výše uvedené téma.
Jednou z organizací, kterou jsem pozvali byla NORA, nevládní nezisková organizace, jejímž posláním je prosazovat rovnost žen a mužů v české společnosti. Svými aktivitami si klade za cíl především zlepšit postavení žen.
Zaměstnanci Nory si pro žáky připravili interaktivní program, který se zaměřoval na vnímání postavení členů rodiny, dále pak na mýty o povoláních.
Další organizací pozvanou na naší akci byl DROM, což je nezisková organizace, která zajišťuje poskytování sociálních služeb a napomáhání zlepšování životní situace osobám ohroženým sociálním vyloučením. Nabízí poradenství, pomoc s vyplněním formulářů, jednání v zájmu klienta, doprovod na úřad nebo zaměstnání, zaškolování a zaučování.
Paní magistry z této organizace si také připravily hry a interaktivní hodiny zaměřené na problematiku nerovností.
Další zúčastněnou organizací byla organizace Nesehnutí, což je nevládní nezisková organizace NEzávislé Sociálně Ekologické Hnutí, Nesehnutí. Již od svého založení v roce 1997 úzce spolupracuje s dobrovolníky a dobrovolnicemi, se kterými společně povzbuzuje lidi k zodpovědnosti ke druhým i životnímu prostředí. Paní magistra, která s námi spolupracovala již v loňském roce zaměstnala žáky na celé dopoledne.
Kosmetickou poradnu si pro žáky připravily dámy s z Mary Cary, nebyla určena výhradně dívkám, aby bylo poukázáno na to, že i v oblasti péče o pleť existuje rovnoprávnost.
Domácí práce na stanovišti číslo jedna, v tělocvičně, byly velmi zábavné, na čas se žehlilo, přišívaly knoflíky, a také zatloukaly hřebíky nebo pracovalo s vrtačkou. Zde byl rozdíl mezi pohlavími úplně smazán. Dívky bušily kladívky, hoši žehlili, všichni se náramě bavili. Potřebné informace z oblasti gynekologie, porodnictví i sexuologie dodal na stanovišti číslo 11. pan doktor Petr Čík. Zkušeného brněnského gynekologa předem připravené otázky žáků nepřivedli do rozpaků. Humornou formou vysvětloval, edukoval a učil. Den zdraví natáčela brněnská televize B1.
Projektový den se jako i v loňském roce velmi vydařil. Žáci nejen získali mnoho nových informací a zkušeností, ale také se samy aktivně podíleli na výuce a vzdělávání svých spolužáků.
Znalosti o problematice genderu budou zpracovány z dotazníkového šetření, které probíhalo vždy na začátku každé aktivity členy Světové školy. Na náš den zdraví pak naváže panelová diskuse v dubnu 2019, kde nám, opět budou partnery neziskové organizace. Poděkování patří nejen všem organizátorům, žákům a pedagogům, za skvělý průběh akce, ale také paní ředitelce PhDr. Zuzaně Číkové, pod jejíž záštitou se den zdraví konal.

Zapsala: Mgr. Iva Lambova


Projekt „Světová škola“

Jedná se o zpracovávání globálních témat, se kterými se naši žáci setkávají každý den. To přispívá k pochopení rozdílů, podobností a souvislostí mezi jednotlivými částmi světa. K přijetí zodpovědnosti za jejich spoluutváření a tím směřování k celoživotní aktivní občanské angažovanosti. Cílem je vést žáky k porozumění daného tématu, ke stanovení osobní role v komunitě a k odpovědnému chování a jednání. 

Fáze projektu: UČ SE – ZJIŠŤUJ – JEDNEJ 

Téma pro naši školu zní: „Rovnoprávnost mužů a žen“.
(Cílem je zlepšit postavení žen v domácím prostředí ve všech kulturách) 

Jak ve škole pracujeme s globálními tématy?

Globální témata zpracováváme ve formě odborných přednášek, realizujeme výstavy, nástěnky, besedy. Problematiku zařazujeme přímo do vyučovacích jednotek v rámci předmětů biologie, chemie, výchovy ke zdraví, ošetřovatelství, somatologie, psychologie, první pomoci i během odborné praxe v předmětu ošetřování nemocných. Účastníme se projektů pořádaných sdruženími Duha, Lipka, expozice Vidacentrum. Naši žáci zpracovávají daná témata ve své maturitní práci v oboru Zdravotnické lyceum, pořádáme Nekuřácký den, Den Zdraví, Enviromentální dny, Sportovní den a jiné. 

Proč se škola uchází o titul Světová škola?

O titul Světová škola se ucházíme proto, abychom zvýšili povědomí o globálních problémech u našich žáků a u široké veřejnosti našeho města Brna. Rádi bychom aktivizovali žáky k zodpovědnému jednání ve spojitosti s globálními problémy světa. Našim cílem je změnit myšlení žáků naší školy a lidí v Brně a tím i jejich způsob života ve prospěch všech.

Organizační tým z řad žáků: 
Valentina Horáková, Silvie Heldesová, Eva Květinová, Veronika Tučníková, Klára Valtošová, Adéla Zelinková, Silvie Vojáčková, Linda Khadashova a Jakub Kříž. 

Organizační tým z řad pedagogů: 
Mgr. Iva Lambova a Mgr. Dominika Babáková, Mgr. Vanda Mrkosová.