Online den otevřených dveří – 19. 1. 2021

Den otevřených dveří bude probíhat formou online schůzky prostřednictvím platformy Google Meet. Aplikaci na PC není nutno instalovat, stačí se pouze připojit. Přes mobilní telefon je však nutné aplikaci doinstalovat. Do dané online schůzky se připojíte níže, kliknutím na čas schůzky. Schůzka bude dostupná až v daný den a čas.

Prezentace oboru:I. blokII. blok
Praktická sestra
53-41-M/03
10.00 – 10.55 hod.15.00 – 15.55 hod.
Zdravotnické lyceum
78-42-M/04
11.00 – 11.55 hod.
16.00 – 16.55 hod.
Sociální činnost
75-41-M/01
12.00 – 12.55 hod.
17.00 – 17.55 hod.
Prezentace oboru:Praktická sestra
53-41-M/03
I. blok10.00 – 10.55 hod.
II. blok15.00 – 15.55 hod.
Prezentace oboru:Zdravotnické lyceum
78-42-M/04
I. blok11.00 – 11.55 hod.
II. blok16.00 – 16.55 hod.
Prezentace oboru:Sociální činnost
75-41-M/01
I. blok12.00 – 12.55 hod.
II. blok17.00 – 17.55 hod.

Zároveň budeme odpovídat i na všechny vaše dotazy viz kontaktní formulář dole nebo můžete své dotazy posílat přímo do online chatu v průběhu konference.

Veškeré informace k přijímacímu řízení naleznete zde a také Vám je sdělí na sekretariátu školy – telefony: 541 247 119, 736 649 753

Prezentaci naší školy na webovém portálu JMK – vyberskoly.cz si můžete prohlédnout zde.

Kdykoli budete hledat informace k naší škole, tak je naleznete v manuálu „Představujeme se aneb krok za krokem k přijímacímu řízení“.


Zde se můžete podívat na videa, která Vám přiblíží život na naší škole


Virtuální prohlídka školy


Často kladené dotazy

Jaké jsou u vás přijímací zkoušky?

  Bližší informace o průběhu a kritériích přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 budou zveřejněny na webových stránkách školy do konce ledna 2021.

  Uplatnění absolventů oborů praktická sestra a sociální činnost je široké, mohou pracovat ve státních i soukromých zdravotnických a sociálních zařízeních. Ve studiu mohou pokračovat na jakékoli VOŠ či VŠ, přičemž se předpokládá, že budou spíše preferovat vzdělávání ve zdravotnickém či sociálním oboru. U absolventů oboru zdravotnické lyceum se očekává následné studium na VŠ zdravotnického zaměření nebo na jakékoli VŠ dle výběru absolventa.

  Ve státní části maturitní zkoušky žáci skládají komplexní zkoušku z českého jazyka a buď komplexní zkoušku z cizího jazyka, nebo didaktický test z matematiky. Profilová část maturitní zkoušky se liší podle studijního oboru, vždy však obsahuje dvě ústní zkoušky a praktickou zkoušku z odborných předmětů. Žáci oboru zdravotnického lycea vykonávají praktickou zkoušku formou obhajoby maturitní práce.

  Přihlášku ke studiu můžete zaslat poštou na adresu Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská 190/7, 602 00 Brno. Lze ji také odevzdat osobně na sekretariátu školy. Pokud nebude vaše přihláška úplná, budete vyzváni k jejímu doplnění. Nezapomeňte ji podepsat. Formulář přihlášky si můžete vytisknout z menu Uchazeči – Přijímací řízení – Přihlášky.

  Potvrzení (zvláštní formulář) o zdravotní způsobilosti ke studiu je potřebné doložit pouze k přihlášce u oboru praktická sestra. Tento zdravotní formulář (lékařský posudek) si můžete vytisknout z menu Uchazeči – Přijímací řízení – Přihlášky + Zdravotní formulář.
  U oborů zdravotnické lyceum a sociální činnost stačí, když lékař potvrdí zdravotní způsobilost pouze na samotné přihlášce ke studiu (razítko a podpis lékaře).

  Registrační číslo obdrží zákonný zástupce v zákonné lhůtě poštou na adresu s pozvánkou k přijímacímu řízení. Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny pod přiděleným registračním číslem.

  Ředitelka školy odesílá svoje rozhodnutí poštou pouze nepřijatým uchazečům. Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamuje zveřejněním seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem. Seznam bude vyvěšen na veřejně přístupném místě ve škole (prostor za hlavními vstupními dveřmi) a způsobem umožňujícím dálkový přístup (webové stránky školy).

  Zákonný zástupce nezletilého uchazeče musí osobně do deseti pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů odevzdat do školy zápisový lístek. Pokud tak neučiní, má se za to, že se uchazeč vzdává svého práva stát se žákem školy, a jeho studijní místo bude uvolněno jinému uchazeči. Jedenáctý den ředitelka školy přijme uchazeče, kteří se umístili pod čarou a nejsou přijati z kapacitních důvodů. Zápisový lístek můžete dle novely školského zákona uplatnit pouze jednou.

  Zápisový lístek vydává uchazečům ze základních škol základní škola, ve které žák plní povinnou školní docházku, ostatním uchazečům krajský úřad příslušný jejich bydlišti.

  Informační třídní schůzky 1. ročníků se obvykle konají v červnu. Pozvánky k účasti na třídních schůzkách prvních ročníků jsou zveřejněny na našich webových stránkách. Zákonní zástupci žáků se na třídních schůzkách dozvědí všechny potřebné informace o studiu a zahájení školního roku.

  U oboru praktická sestra od 2. ročníku: praktická výuka probíhá ve smluvních zdravotnických zařízeních, např. ve FN Brno + Dětské nemocnici, FN USA, NMB, ÚN, v zařízení VIVIDUS MEDICAL BRNO.

  U oboru sociální činnost od 2. ročníku: praktická výuka je zaměřena prioritně na péči o seniory, ve 3. ročníku probíhá praktická výuka ve specializovaných zařízeních a v terénní péči, např. v zařízení pečovatelské služby na ulici Rotalova, jeslích Fügnerova, miniškolce Skřítek, centru Kociánka, MŠ Kamenomlýnská, domově Zámeček Střelice, v centru sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením v Brně-Chrlicích.

  U oboru zdravotnické lyceum ve 3. ročníku: odborná stáž probíhá v délce 10 dnů ve smluvních zdravotnických zařízeních – FN Brno, ÚN, NMB, FN USA – chirurgická a interní oddělení + exkurze

  Některé učebnice lze vypůjčit ve školní knihovně, která je velmi dobře vybavena odbornou i klasickou literaturou. Do některých předmětů je nutné učebnice zakoupit. Škola spolupracuje s nakladatelstvím Grada, které poskytuje každý rok výraznou slevu žákům na nákup nových učebnic. Další možností, jak získat levně učebnice, je tradiční burza učebnic, kde starší žáci prodávají své učebnice mladším kolegům.

  Školné se na naší škole neplatí, jsme krajská škola zřizovaná Jihomoravským krajem.

  Naše škola ve spolupráci se SRPD nabízí prospěchové stipendium na základě studijních výsledků (1 000 Kč za školní rok). Podrobné podmínky pro poskytování prospěchového stipendia najdete ve školním řádu.

  Novelou školského zákona došlo k úpravě modelu maturitní zkoušky. Zrušila se povinnost konat 3 zkoušky ve společné části maturitní zkoušky (tj. včetně povinnosti konat zkoušku z matematiky pro žáky většiny oborů vzdělání s maturitní zkouškou). I nadále si tedy žáci mohou vybírat, zda chtějí maturovat z cizího jazyka, nebo z matematiky

  Žáci se mohou o přestávkách a mimo vyučování zdarma připojit k internetu přes Wi-Fi.

  Naše škola internát nemá, žáci bydlí v domovech mládeže jiných středních škol. Seznam s kontakty na doporučované domovy mládeže naleznete na webových stránkách v záložce Studium – Ubytování žáků. Ubytování si žáci zajišťují sami.

  K zázemí školy patří moderně vybavené odborné učebny, tělocvična, posilovna, zahrada, víceúčelové hřiště, knihovna, bufet, potravinové a nápojové automaty.

  Snažíme se o velmi individuální přístup a záleží nám na tom, aby se žáci v naší škole cítili bezpečně, spokojeně a pokud možno šťastně. Realizujeme proto programy, jejichž cílem je vytváření mezilidských vztahů nejen v rámci třídy, ale také celé školy. Našim cílem je nejen vzdělávat, ale také vychovávat a vést žáky k hodnotám lidství, jako je pokora, sebeúcta a empatie. Máme dobré zkušenosti se začleňováním žáků do kolektivu. Při případných problémech s adaptací je možné využít služeb školního poradenského pracoviště.

  Kontaktní formulář

  Pomocí tohoto formuláře nám můžete položit svoji otázku ohledně studia nebo jakéhokoliv technického dotazu. Odpověď Vám příjde na zadaný email. Otázky můžete posílat před, během nebo i po skončení dne otevřených dveří.