Hygienické pokyny k didaktickým testům MZ 2021

Přehled základních hygienických pokynů k didaktickým testům společné části maturitní zkoušky podzim 2021

Níže uvedené zásady se vztahují na provozní podmínky Střední zdravotnické školy Brno, Jaselská, p. o. pro vykonání maturitní zkoušky.
Jsou zpracovány na základě metodiky MŠMT ze dne 16.8.2021. Věnujte jim, prosím, pozornost.
Pohyb žáků ve školní budově, spojený s účastí na vykonání maturitní zkoušky se řídí těmito principy:

Příchod ke škole
V souladu s pozvánkou se žák dostaví do školy ve stanovený čas, žáci z rizikových skupin se mohou dostavit o 30 min. dříve.
Před školou dodržují žáci odstup 1,5 m.

Vstup do budovy školy nebo školského zařízení
Vstup do budovy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
Žáci předloží při vstupu do budovy ke kontrole pozvánku, není potřeba dokládat potvrzení o negativním testování / prodělaném covidu-19 / očkování!!!

Do budovy nesmí vstoupit nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19
(zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest).
Všichni žáci, zaměstnanci školy i další osoby nosí ve společných prostorách respirátory.
(Uvedené neplatí pro osoby s výjimkou z povinného zakrytí nosu a úst (mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví viz webové stránky www.mzcr.cz)

Didaktické testy
Vždy po příchodu do třídy musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).
Žáci sedí v lavicích po jednom a své místo nemění.
Žáci z rizikových skupin budou v místnosti, kde probíhá zkouška, rozsazeni přednostně na místa nejdále od dveří a pokud možno u oken.
Po dobu, kdy jsou žáci usazeni v lavicích, nemusí mít nasazený respirátor; po tuto dobu nemusí mít respirátor nasazený ani přítomný pedagog
(je nutné zajistit takové rozmístění lavic ve třídě, které umožní dodržet doporučený odstup mezi žáky – 2 m (nejméně 1,5 m).

Každá třída je po bloku testů vyvětrána.
 

Rubrika: Aktuality