Přihlášky do přijímacího řízení

Přihlášky do všech oborů 1. kola přijímacího řízení na školní rok 2021/2022 lze zasílat poštou nebo je přijímáme v budově školy každý pracovní den (včetně jarních prázdnin) vždy od 7 do 15.30 hod nejpozději do 1. března 2021. V termínu do 1. března 2021 musí zákonný zástupce nezletilého uchazeče, případně zletilý uchazeč (nebo jiná osoba na základě plné moci) podat přihlášku ke vzdělávání ředitelce střední školy. Přihláška uchazeče musí být doručena na předepsaném tiskopisu, potvrzena základní školou (včetně hodnocení jednotlivých pololetí s uvedeným průměrem), ze které se žák hlásí a opatřena lékařským potvrzením. Pro obor Praktická setra 53 – 41-M/03 denní a večerní forma vzdělání doloží uchazeč zdravotní způsobilost potvrzenou lékařem na samostatném tiskopise.

PhDr. Zuzana Číková, ředitelka školy

Rubrika: Aktuality