Přijímací řízení

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024
Výsledky budou zveřejněny 2. 5. 2023 od 11:00 hodin ve vestibulu školy a na webové stránce školy.
 
Pokyny k přijímacímu řízení pro školní rok 2023/2024
V tabulce výsledků přijímacího řízení jsou uchazeči evidováni pod registračním číslem, které jim bylo přiděleno na pozvánce k přijímacímu řízení (evidenční číslo přihlášky).
U přijatých uchazečů ředitelka oznamuje rozhodnutí o přijetí zveřejněním seznamu přijatých uchazečů. Přijatým uchazečům se rozhodnutí o přijetí nezasílá. Nepřijatým uchazečům se odesílá rozhodnutí o nepřijetí písemně (§ 60e, § 165 odst. 2 písm. f) a § 183 odst. 2 školského zákona).
V souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, v platném znění, se lze před vydáním rozhodnutí ve věci (přijetí/nepřijetí ke studiu) vyjádřit k podkladům tohoto rozhodnutí. Lze tak učinit dne 2. 5. 2023, v době od 8:00 do 11:00 hodin na studijním oddělení v budově školy.
 
PŘIJATÍ uchazeči si rozhodnutí o přijetí mohou vyzvednout osobně v budově školy od 2. 5. 2023 do 17. 5. 2023 vždy od 7:00 do 15:30 hodin (2. 5. 2023 od 11:00 do 15:30 hodin). Zároveň odevzdají přijatí uchazeči i zápisový lístek.
 
NEPŘIJATÍ UCHAZEČI si mohou rozhodnutí o nepřijetí osobně převzít v budově školy od 2. 5. 2023 do 5. 5. 2023 vždy od 7:00 do 15:30 hodin (2. 5. 2023 od 11:00 do 15:30 hodin), kde jim bude vysvětlen možný postup při podání žádosti o nové rozhodnutí. V případě, že všichni přijatí uchazeči neodevzdají v zákonné lhůtě zápisové lístky, mohou být tito uchazeči následně přijati ke studiu na základě žádosti o nové rozhodnutí. Formulář žádosti bude nachystaný k vyzvednutí ve škole.
Žádost o vydání nového rozhodnutí
Žádost o zpětvzetí žádosti o vydání nového rozhodnutí
 
ZÁPISOVÝ LÍSTEK
Přijatí uchazeči potvrdí svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků, tj. do 17. 5. 2023. Nepotvrdí-li uchazeč odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.
Pokud si přijatý uchazeč zvolí jinou školu, sdělí tuto informaci neprodleně na sekretariát školy. Urychlíte tím přijímací řízení a umožníte tím přijetí dalších.
Žáci oborů Zdravotnické lyceum a Sociální činnost denního studia povinně studují 2 cizí jazyky anglický jazyk (ANJ), německý jazyk (NEJ).
Žáci oboru Praktická sestra studují jeden cizí jazyk, který si mohou zvolit z výběru ANJ, NEJ nebo RUJ. Na volbu výuky cizího jazyka budou zákonní zástupci dotázáni při odevzdávání Zápisového lístku. Výuku těchto cizích jazyků lze otevřít, je-li ve skupině alespoň 12 přihlášených žáků. Konkrétní podoba studia cizích jazyků v rámci platných školských předpisů je v pravomoci vedení školy.
 
TŘÍDNÍ SCHŮZKY PŘIJATÝCH ŽÁKŮ
Třídní schůzky pro rodiče žáků přijatých do 1. ročníků se budou konat ve čtvrtek 8. 6. 2023 v 16.00 hodin. Rozpis učeben bude zveřejněn před konáním schůzek ve vestibulu školy. POZVÁNKY JIŽ NEBUDOU ROZESÍLÁNY!

Rubrika: Aktuality