Konference Bezpečnost a ochrana zdraví ve školství v ČR

Dne 22. 5. 2019 se v Praze v poslanecké sněmovně konala konference na téma – Bezpečnost a ochrana zdraví ve školství v České republice, kterou pořádal Stálý výbor pro sociálně zdravotní problematiku a národní dokumenty BOZP v součinnosti s MŠMT a pod záštitou Mgr. Kateřiny Valachové. Konference byla určena jak pracovníkům škol a školských zařízení, tak i ostatním, kteří jsou zainteresováni k zajišťování bezpečnosti a ochraně zdraví ve školství v ČR. V rámci akce proběhlo i vyhlášení národní výtvarné soutěže „(Ne)bezpečný svět chemie“. Celá konference se nesla v přátelském a odborném duchu. Účastníci se dozvěděli zajímavé informace z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví ve školství. Z mého pohledu však asi polovina přednášek byla docela zbytečná, protože někteří přednášející pouze reprodukovali oficiální informace z jejich úřadů, či informace všeobecně známé. Určitě bych vyzdvihl přednášku od metodika BOZP Mgr. Evy Dvořáčkové z Českomoravského odborového svazu, která na příkladech z praxe uváděla poznatky z kontrolní činnosti na školách. Další hodnotnou přednášku měl náměstek ústředního inspektora PhDr. Ondřej Andrys, MAE, MBA, který zase probíral podrobné témata bezpečnosti a zdraví na školách a taky poukazoval, na co se Česká školní inspekce zaměřuje a jakým způsobem řeší aktuální problémy ve školství. Přednášky • Informace o přípravě Koncepce MŠMT v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních v ČR (Ing. Ilona Vaculová) • Vybraná témata bezpečnosti a ochrany zdraví ve vzdělávání (PhDr. Ondřej Andrys, MAE, MBA, náměstek ústředního inspektora) • Zkušenosti z kontrolní činnosti Státního úřadu inspekce práce ve školství (Ing. Jiří Macíček, náměstek generálního inspektora, Státní úřad inspekce práce) • Školy a školská zařízení z pohledu orgánů ochrany veřejného zdraví (MUDr. Zdeňka Trestrová, Odbor ochrany veřejného zdraví, Ministerstvo zdravotnictví ČR) • Poznatky z kontrolní činnosti odborových orgánů ve školách a školských zařízeních (Mgr. Eva Dvořáčková, metodik BOZP, Českomoravský odborový svaz pracovníků školství) • Syndrom vyhoření a možnosti prevence (Prof. PhDr. Et PhDr. Radek Ptáček, Ph.D., MBA, Oddělení klinické psychologie Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze) • Zásady správného sezení – prevence onemocnění pohybového aparátu (RNDr. Věra Filipová, Státní zdravotní ústav Praha a MUDr. Sylva Gilbertová, CSc., Fyzioterapeutické oddělení Polikliniky Praha 7) • Aktivity NIDV pro pedagogické pracovníky k prevenci rizikového chování dětí a žáků, k problematice šikany a bezpečnosti na školách (PaedDr. Josef Rydlo, náměstek Sekce strategie a inovací, Národní institut pro další vzdělávání) • Aktuální dokumenty z oblasti primární prevence rizikového chování v působnosti MŠMT (Mgr. Vladimír Sklenář a Mgr. Radka Horáková, Oddělení institucionální výchovy a prevence, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR) Zapsal: Mgr. Jaroslav Mikyna