Společně se domluvíme

Naše škola získala v roce 2021 v rámci dotačního programu „Preventivní programy škol v roce 2021“ vyhlášeného Jihomoravským krajem dotaci na projekt „Společně se domluvíme“.

Projektem „Společně se domluvíme“ je snaha pokračovat a systematicky navázat na výstupy z adaptačních pobytů, projektových dnů, výstupů z programů, které žáci absolvují v PPP. Škola se tak snaží o nastavení příznivého sociálního klima, jeho udržení ve všech třídách a tím i zamezit rozvoji rizikového chování žáků ve škole. Snahou je také pomoc při proměně školy, aby se stala bezpečným a efektivním místem pro výchovu a vzdělávání.

Projekt byl určen pro žáky druhých a třetích ročníků všech oborů vyučovaných na naší škole – praktická sestra, zdravotnické lyceum a sociální činnost. Projekt „Společně se domluvíme“ proběhl v měsíci říjnu. Celkem 12 projektových dnů vedli bývalí žáci Gymnázia Elgartova, tzv. Peery, dnes již studenti vysokých škol, které  byly zaměřeny na podporu příznivého klimatu a zdravých sociálních vztahů ve třídě. Projektových dnů se zúčastnili také třídní učitelé jednotlivých tříd, které byly do projektu zapojeny.

Výběr aktivit byl nastaven po předchozí konzultaci s třídními učiteli a během projektového dne byly aktivity flexibilně upravovány dle klimatu ve třídě.  Projektový den byl v délce 6 vyučovacích hodin.

Každý projektový den byl uzavřen reflexí a krátkým zhodnocením žáků pomocí dotazníků. Následovala pak diskuse a rozbor proběhlého projektového dne s peery, třídním učitelem a metodikem prevence.

Třídní učitelé jednotlivých tříd pak s pomocí metodika prevence se budou řídit a spolupracovat na doporučeních ke zlepšení klimatu ve třídě.

Projektové dny byly pozitivně hodnoceny nejen žáky, ale i třídními učiteli.

Mgr. Hana Kašparovská