Informace k zahájení školního roku 2021/2022

Informace k zahájení školního roku 2021/2022 Školní rok 2021/2022 bude v SZŠ Brno, Jaselská, p. o. zahájen ve středu 1. září 2021 v čase dle rozpisu. Žáci přinesou s sebou: – ochranu dýchacích cest – respirátor nebo obdobný prostředek (např. FFP2, KN95) – povinné. Testování žáků: – proběhne 1., 6. a 9. září 2021 vždy v první vyučovací hodině (nebo před nástupem na praxi) neinvazivním antigenním testem pro samoodběr (odkaz na instruktážní video), metodika MŠMT. Žák nepodstupuje testování při splnění jedné z následujících podmínek: – potvrzení o prodělané nemoci COVID-19 (ne starší 180 dnů od prvního pozitivního testu), – certifikát o ukončeném očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování), – negativní výsledek testu z odběrového místa, – nezletilý žák (pokud nebude testován) přinese potvrzení od zákonného zástupce o zákazu testování. Ve třídě budou žáci pod vedením třídních učitelů informováni o organizaci výuky, budou proškoleni z požární ochrany a bezpečnosti, budou jim přiděleny šatní skříňky. Žáci budou informováni o potřebě učebních pomůcek, školních potřeb, o učebnicích, sešitech, pracovním oděvu, pracovní obuvi, stravování apod. Aktuální přehled učebnic a školních potřeb je uveřejněn na webových stránkách školy. Každý žák 1. ročníku musí doložit zakončení povinné devítileté školní docházky předložením vysvědčení z posledního ročníku základní školy ke kontrole třídnímu učiteli. Přejeme všem našim žákům úspěšné vykročení do nového školního roku a mnoho zdaru ve studiu. PhDr. Zuzana Číková ředitelka školy
Rubrika: Aktuality