Informace k zahájení školního roku 2021/2022

Informace k zahájení školního roku 2021/2022
Školní rok 2021/2022 bude v SZŠ Brno, Jaselská, p. o. zahájen ve středu 1. září 2021 v čase dle rozpisu.

Žáci přinesou s sebou:
– ochranu dýchacích cest – respirátor nebo obdobný prostředek (např. FFP2, KN95) – povinné.

Testování žáků:
– proběhne 1., 6. a 9. září 2021 vždy v první vyučovací hodině (nebo před nástupem na praxi) neinvazivním antigenním testem pro samoodběr (odkaz na instruktážní video), metodika MŠMT.

Žák nepodstupuje testování při splnění jedné z následujících podmínek:
– potvrzení o prodělané nemoci COVID-19 (ne starší 180 dnů od prvního pozitivního testu),
– certifikát o ukončeném očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování),
– negativní výsledek testu z odběrového místa,
– nezletilý žák (pokud nebude testován) přinese potvrzení od zákonného zástupce o zákazu testování.

Ve třídě budou žáci pod vedením třídních učitelů informováni o organizaci výuky, budou proškoleni z požární ochrany a bezpečnosti, budou jim přiděleny šatní skříňky.
Žáci budou informováni o potřebě učebních pomůcek, školních potřeb, o učebnicích, sešitech, pracovním oděvu, pracovní obuvi, stravování apod.
Aktuální přehled učebnic a školních potřeb je uveřejněn na webových stránkách školy.

Každý žák 1. ročníku musí doložit zakončení povinné devítileté školní docházky předložením vysvědčení z posledního ročníku základní školy ke kontrole třídnímu učiteli.
Přejeme všem našim žákům úspěšné vykročení do nového školního roku a mnoho zdaru ve studiu.

PhDr. Zuzana Číková
ředitelka školy

Rubrika: Aktuality