Přijímací řízení (pokyny)

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 Výsledky budou zveřejněny 16. 6. 2020 od 12:00 hodin ve vestibulu školy a na webové stránce školy.

Pokyny k přijímacímu řízení pro školní rok 2020/2021 V tabulce výsledků přijímacího řízení jsou uchazeči evidováni pod registračním číslem, které jim bylo přiděleno na pozvánce k přijímacímu řízení (evidenční číslo přihlášky).

U přijatých uchazečů ředitelka oznamuje rozhodnutí o přijetí zveřejněním seznamu přijatých uchazečů. Přijatým uchazečům se rozhodnutí o přijetí nezasílá. Nepřijatým uchazečům se odesílá rozhodnutí o nepřijetí písemně (§ 60e, § 165 odst. 2 písm. f) a § 183 odst. 2 školského zákona).

PŘIJATÍ uchazeči si rozhodnutí o přijetí mohou vyzvednout osobně v budově školy od 16. 6. 2020 do 23. 6. 2020 vždy od 7:00 do 15:30 hodin. Zároveň odevzdají přijatí uchazeči i zápisový lístek.

NEPŘIJATÍ UCHAZEČI si mohou rozhodnutí o nepřijetí osobně převzít v budově školy od 16. 6. 2020 do 17. 6. 2020 vždy od 7:00 do 15:30 hodin, kde jim bude vysvětlen možný postup při podání žádosti o nové rozhodnutí. V případě, že všichni přijatí uchazeči neodevzdají v zákonné lhůtě zápisové lístky, mohou být tito uchazeči následně přijati ke studiu na základě žádosti o nové rozhodnutí. Formulář žádosti bude nachystaný k vyzvednutí ve škole.

ZÁPISOVÝ LÍSTEK Přijatí uchazeči potvrdí svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků, tj. do 23. 6. 2020. Nepotvrdí-li uchazeč odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Pokud si přijatý uchazeč zvolí jinou školu, sdělí tuto informaci neprodleně na sekretariát školy. Urychlíte tím přijímací řízení a umožníte tím přijetí dalších uchazečů.

TŘÍDNÍ SCHŮZKY PŘIJATÝCH ŽÁKŮ Třídní schůzky pro rodiče žáků přijatých do 1. ročníků se budou konat ve čtvrtek 27. 8. 2020 v 15.30 hodin. Rozpis učeben bude zveřejněn před konáním schůzek ve vestibulu školy. POZVÁNKY JIŽ NEBUDOU ROZESÍLÁNY!

Rubrika: Aktuality